Tietoa tutkimuksesta

Oppiminen on yksi aikamme keskeisiä kulttuurisia arvoja. Jatkuvan ja elinikäisen oppimisen eetos ja retoriikka näkyvät yhä selvemmin myös uskontojen ja erityisesti henkilökohtaisen uskonnollisuuden alueella. Elämänmittainen kuuluminen yhteen uskontoon on menettänyt normatiivisen asemansa identiteetin perustana ja yhä useammat ihmiset liikkuvat erilaisten henkisten perinteiden välillä etsivällä asenteella. Ihmisiä ohjaavat enenevässä määrin sellaiset periaatteet kuin individualismi, henkilökohtainen kasvu, avarakatseisuus ja uteliaisuus.

LeNeRe-projektin tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoa uskonnollisista ja henkisistä konteksteista ja miljöistä oppimisen näkökulmasta. Pyrkimys on identifioida ja ymmärtää niitä erilaisia prosesseja, joiden kautta yksilöt siirtävät uskonnon ja henkisyyden piirissä oppimaansa myös elämän muille osa-alueille. Tätä varten teemme etnografisesti orientoituvaa tutkimusta sellaisten aikuisten Suomessa asuvien ihmisten parissa, jotka osallistuvat heille itselleen uuteen harjoitukseen ja käytäntöön joko perinteisemmän uskonnon tai vapaamuotoisen henkisyyden piirissä. Tapaustutkimuksiamme ovat mm.: 1) ortodoksiset jumalanpalvelukset ja katekumeeniopetus, 2) ramadan-rituaalit, 3) Mindfulness-meditaatio sekä 4) äänimaljahoito.

Tutkimuksen kohteena on sellainen epämuodollinen ja vapaaehtoinen oppiminen, jossa aikuiset ihmiset ryhtyvät tutustumaan itselleen uuteen käytäntöön sekä heidän tuosta käytännöstä saamansa siirrettävät taidot ja käsitykset. Näin hanke merkittävällä tavalla laajentaa olemassa olevaa tietoa ja aiempaa antropologista ja sosiologista tutkimusta uskonnon ja oppimisen yhteydestä, joka on pitkälti keskittynyt oman uskonnollisen perinteen siirtämiseen.

Projekti kehittää innovatiivisia empiirisiä ja teoreettisia lähestymistapoja ”uskonnollisen” ja ”maallisen” kulttuurin välisten dynamiikkojen tutkimiseen. Tutkimme niitä perusteluja ja motiiveja, joita ihmiset antavat uusiin uskonnollisiin ja henkisiin käytäntöihin mukaan lähtemiselle, ja tarkastelemme niitä vasten nykykulttuurissa korkealle arvotettua itsensä kehittämisen eetosta. Huomioimme myös sen, että tämän eetoksen kääntöpuolena yksilöt saattavat haastavissa ja haavoittuvissa elämäntilanteissa joutua itse ja yksin etsimään luovia ratkaisuja.

Tarkastelemalla uskonnollisten ja henkisten taitojen ja käsitysten siirrettävyyttä eri elämänalueille avaamme tuoreita näkökulmia nykyajan uskonnolliseksi ja maalliseksi ymmärretyn kulttuurin rajojen huokoisuuteen ja dynamiikkaan. Tutkimuksen tulokset voivat merkittävällä tavalla edistää ymmärrystä uskonnon moninaisista rooleista niin voimaannuttamisen kuin epätasa-arvon välineenä moderniksi ja maallistuneeksi ymmärretyssä yhteiskunnassa.

Suomen Akatemian (325148) rahoittama LeNeRe-projekti (2019–2023) alkoi syksyllä 2019 Turun yliopistossa, historian, taiteen ja kulttuurien tutkimuksen laitoksella ja uskontotieteen oppiaineessa. Projekti siirtyi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan 1.9.2022. Projektin johtajana toimii professori Terhi Utriainen.