Grundkurs i informationssökning på Kajsabiblioteket onsdag 24.9 kl. 10-12

För vem? Studenter som ska skriva essäer / uppsatser, upp till och inklusive proseminarienivå. Alla som behöver repetera informationssökning.

Vad lärs ut? Studenten ska vid genomgången kurs kunna grunderna för effektiv informationssökning i databaser, speciellt Helka, Arto och Melinda. Studenten ska känna till Nelliportalen.

På kursen tar vi upp

  • olika sökstrategier
  • för- och nackdelar med fasta och fria sökord
  • hur man söker böcker, artiklar och gradun
  • hur du hittar dessa i praktiken
  • hur du hittar inhemska och internationella databaser inom ditt eget ämnesområde

Lärare är informationsspecialist Kristina Weimer. Anmälan via Weboodi, tack.

Samarbete i anslutning till forskningsdata utvidgar Helsingfors universitets forskningsinfrastruktur

Helsingfors universitets bibliotek intensifierar sitt stöd för forskarna och forskargrupperna. De tjänster och det samarbete, både existerande och i planeringsskedet, som riktar sig till de här nyckelgrupperna är aktuella på många sätt för tillfället. De viktigaste är de bibliometriska tjänsterna, tjänsterna i samband med den öppna arkiveringen av forskningsartiklar och datatjänsterna för forskare.

Tutkimusdata_semnaari2_300813Med datatjänster avses det stöd för hanteringen av forskningsinformation som biblioteket erbjuder forskarna. I framtiden kommer bibliotekets datatjänster att hjälpa forskarna skapa beskrivningar av forskningsmaterialet, dvs. metadata, samt spara och organisera materialet så att det förblir användbart under hela sin livscykel, från insamling till eventuell fortsatt användning.

”Bibliotekets nya landvinning innebär att vi måste förnya vår syn på vårt traditionella arbete och utvidga det. Vetenskapliga publikationer är också data, liksom det forskningsmaterial som de grundar sig på. Helsingfors universitets bibliotek är med sin tid och delaktig i en informationsmiljö där teknik, forskning och publicering förändras snabbt.”

Personen bakom det nya perspektivet är chefen för campusbiblioteket Terkko i Mejlans, Annikki Roos (på bilden ovan). Hon leder Helsingfors universitets biblioteks forskningsdataprojekt och var ordförande för seminariet Tutkijan datapalvelut (Datatjänster för forskare) som arrangerades 30.8.2013.

Tutkimusdata_seminaari_300813 Seminariet samlade nästan 50 deltagare från biblioteket och universitetet för att lyssna på experter från CSC – IT-centret för vetenskap (på bilden direktör Pirjo-Leena Forsström, datatjänster för vetenskap och kultur), universitetets centrum för informationsteknologi och forskningsadministration och Nationalbibliotekets biblioteksnättjänster. Tillställningen var samtidigt slutseminariet för en utbildning för Helsingfors universitets biblioteks personal som inleddes på hösten 2012. I utbildningen förkovrade sig 15 deltagare i förvaltningen av forskningsmaterial och lärde sig att producera datatjänster, i samarbete lokalt inom universitetet, nationellt och internationellt.

Överbibliotekarie Kimmo Tuominen konstaterade i seminariets avslutande anförande att Helsingfors universitet är en förändringsagent i och med sitt arbete med att utveckla förvaltningen av forskningsmaterial. Biblioteket hör till de mest avancerade i Europa i det här hänseendet. Andra finska universitet har lämnat in förfrågningar om att få delta i den forskningsdatautbildning som biblioteket ordnar.

Enligt Helsingfors universitets forskningsinfrastrukturprogram 2013–2016 möjliggör tidsenliga forskningsinfrastrukturer och yrkeskunnig stödpersonal högklassig forskning. De datatjänster för forskare som för tillfället är under utveckling och sammarbetet inom ramarna för projektet bidrar för sin del till att lyfta Helsingfors universitet bland de 50 bästa universitetet i världen i enlighet med universitetets strategi.

Mer information: Campusbibliotekschef Annikki Roos, annikki.roos[at]helsinki.fi

Foto: Veera Ristikartano