Ohjelmistokehittäjä Antti Pohjanpalo

Antti valmistui vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalta syksyllä 2014 sivuaineinaan tilastotiede ja perinnöllisyystiede. Nykyään hän työskentelee vakuutusalan ohjelmistoyrityksessä nimeltä Profit Software Oy ohjelmistokehittäjänä ja matemaatikkona.

Harjoittelumääräraha avasi ovia

Antti Pohjanpalo

Vakuutus- ja finanssialasta kiinnostunut Antti keräsi vuoden ajan työpaikkailmoituksia ja kontakteja eri paikoista, pääasiassa osoitteesta www.actuary.fi. Valmistumistaan edeltävänä keväänä hän sai käyttöönsä yliopiston harjoittelumäärärahan ja ryhtyi kyselemään harjoittelumahdollisuuksia eri tahoilta. ”Harjoittelumäärärahan avulla paikka tuntui löytyvän helposti”, Antti kertoo. ”Kävin keväällä 2014 viidessä haastattelussa. Neljä paikkaa aukesi, ja niistä valitsin Profit Softwaren.” Harjoittelun jälkeen Antin työsuhde vakinaistettiin.

Antin mukaan sekä arvosanat että erikoistumislinja vaikuttivat työllistymiseen: ”Arvosanoilla oli iso merkitys harjoittelumäärärahan saannin kannalta, ja siten myös työpaikan saannin kannalta. Vakuutus- ja finanssialan yritykseen pääsemisen kannalta uskon erikoistumislinjan valinnallani olleen merkitystä.” Työnhaussa kannattaa kuitenkin olla rohkea ja ennakkoluuloton. ”Varmasti myös muilta linjoilta olisi ollut hyvät mahdollisuudet päästä nykyiseen paikkaani”, Antti arvelee.

Opintojen alkuaikoina Antti työskenteli kesäisin kiinteistönhuoltofirmassa. Viimeisenä opiskeluvuotenaan hän toimi Analyysin sivuainepajan ohjaajana, mistä hän uskoo olleen hyötyä työnhaussa.

Henkivakuutusmatematiikkaa ja loogista ajattelua

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella suoritetut kurssit ovat Antin mukaan kehittäneet ajattelukykyä, mistä on paljon hyötyä ohjelmointityössä. Henkivakuutusmatematiikan kurssin sisältöä on pitänyt muistella jonkin verran, mutta muuten työhön ei liity kovinkaan vaikeaa matematiikkaa. ”Loogisesta ajattelusta on kuitenkin työssäni kovasti hyötyä ja matematiikan opinnot ovat sitä kehittäneet”, Antti toteaa.

Sivuaineeksi Antti suosittelee tietojenkäsittelytiedettä. Sitä hän itsekin opiskelisi enemmän, jos voisi palata ajassa taaksepäin ja tehdä opinnoissaan jotain toisin.

Laskentamalleja ja asiakaspalavereja

Antin työhön kuuluu vakuutussopimuksiin liittyvien erilaisten laskentamallien toteuttamista ohjelmoimalla. Työtoverit ovat ohjelmistokehittäjiä ja matemaatikkoja. Laskentamallien syvällisempi pohdinta on vakuutusyhtiöiden matemaatikkojen vastuulla. ”Teen 7,5 tunnin päivää liukuvalla työajalla. Tavallinen työpäiväni muodostuu bugien korjailusta ja uusien ominaisuuksien toteuttamisesta. Taitojen kehittyessä asiakaspalavereista on tullut myös osa viikoittaista työrytmiä”, Antti kuvailee. Ylitöitä on tarvinnut tehdä vain muutaman yksittäisen kerran.

Työ vaatii osaamista muun muassa Java-ohjelmoinnissa, versionhallinnassa (Git) ja koontityökalujen käytössä (Maven). ”Ohjelmistokehitykseen liittyvien työkalujen käyttö oli ensimmäinen edellytys työtehtävien sujumiselle”, Antti kertoo. Ohjelmointitaitoja pääsee jatkuvasti kehittämään: ”Aloitin toukokuussa 2014 ja edelleen sormi menee monesti suuhun laajahkon järjestelmän kanssa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *