Hedersdoktorer

Philippe-de-Moerloose-e14616273486911. de Moerloose, Philippe
Professor of Internal Medicine (Angiology and haematology) 
Department of Internal Medicine University of Geneva, Switzerland
Värd: Professor Riitta Lassila
Professor Philippe de Moerloose har varit ordförande för European Association of Haemophilia and Allied Disorders och är överläkare vid universitetssjukhuset i Genève. Professor de Moerloose har gjort en lång karriär inom translationell grundforskning och har utnyttjat sin forskning på många sätt i patientarbetet. Han har främjat den internationella utbildningen i koagulationsstörningar. Professor de Moerloose har varit mentor för vårdcentren i Libanon och Kamerun i World Federation of Hemophilias (WFH) Twinning-program. de Moerloose har i sin forskning fokuserat på de mest problematiska sjukdomarna i anknytning till blödningsbenägenhet och blodproppssjukdomar, såsom störningar i fibrinogenets struktur och funktion och antifosfolipidsyndrom.
På initiativ av professor de Moerloose hölls EAHAD:s åttonde årsmöte i februari 2015 i Helsingfors. Han har främjat forskningen i sällsynta sjukdomar såsom dysfibrinogenemi också i Finland. År 2016 arbetar han för utbildningen i de baltiska länderna tillsammans med patientorganisationerna EHC och WFH och HUCS enhet för koagulationsstörningar.

Michel_Eichelbaum_Portrait-e14634760236432. Eichelbaum, Michel
Professor emeritus i klinisk farmakologi
Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institute für Klinische Pharmakologie och Universität Tübingen, Tyskland
Värdar: Professor Mikko Niemi, professor Janne Backman och professor emeritus Pertti Neuvonen
Professor Michel Eichelbaum är en pionjär inom farmakogenetiken och en av de mest citerade forskarna på området. Hans forskning har i huvudsak behandlat farmakogenetik och läkemedelsmetabolismens enzymer och transportörer, metabolismen av läkemedelssubstanser och substansernas effekter på stereoselektiviteten, klinisk-farmakologisk användning av stabila isotoper samt metabolismen och transporten av läkemedelssubstanser i tarmen. Han var bl.a. den första som upptäckte nedärvd variation i den läkemedelsmetaboliserande enzymen CYP2D6.
Professor Eichelbaum har också meriter inom forskarutbildning. Många finländska läkare har fått sin post doc-utbildning vid Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institute für Klinische Pharmakologie, som professor Eichelbaum ledde från 1985 fram till sin pensionering 2006. Ett bevis på utbildningens kvalitet är att flera av professor Eichelbaums studenter arbetar som professorer eller docenter i Finland.


Deborah-Greenspan-1-e14616270086533. Greenspan, Deborah
Professor, Chair, Orofacial Sciences,
UCSF, School of Dentistry, USA
Värdar: Professor Jukka H. Meurman och docent Hanna Thorén
Professor Deborah Greenspan är en av de främsta forskarna i orala infektioner i världen. Hon är professor emerita i oral medicin vid University of California San Francisco och forskar fortfarande aktivt. Professor Greenspans forskning har varit banbrytande, i synnerhet när det gäller HIV- och AIDS-patienter. Hon var den första som upptäckte förändringar i slemhinnan orsakade av HIV-infektion. Upptäckten gav information om epidemin i ett tidigt skede efter att den brutit ut i San Francisco.
Greenspan har också uppmärksammat HIV- och EBV-patienters munvård, och hennes forskningsgrupps resultat har hjälpt miljoner patienter över hela världen. Professor Greenspan har ofta besökt Finland, där man har utnyttjat hennes expertis i oral patologi i olika sammanhang. Hon har belönats med ett flertal utmärkelser, hon har beviljats titeln hedersdoktor flera gånger och hon har varit ordförande för International Association for Dental Research.


Sten-Olof-Hansén-e14616274086214. Hansén, Sten-Olof
Professor Emeritus of International Business
Turku School of Economics and Business Administration, Finland
Värd: Professor Ari Harjula
Professor Sten-Olof Hansén är en betydande samhällspåverkare. Han har varit professor vid Turun kauppakorkeakoulu. Hansén har gjort en lång karriär inom läkemedelsindustrin, bl.a. som VD och koncernchef för Farmos Group Ltd. Han har varit VD för Åbo handelskammare, haft chefsuppdrag i Kemiska Centralförbundet, varit ordförande för Kemira Oy:s styrelse, ledamot i Centralhandelskammarens styrelse och finanspolitiska nämnd, styrelseledamot i Liikesivistysrahasto och Finlands veterinärmedicinska stiftelse och medlem i veterinärmedicinska högskolans delegation. Han har också varit ledamot i Läkemedelsinformationscentrets styrelse, ordförande för Lääkevaltuuskunta och medlem i Nordiska Läkemedelsnämnden.
Professor Hansén har genomfört advanced management-programmet vid Harvard Business School. Han har tilldelats riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden Han är också författare till ett stort antal publikationer om internationell handel, strategiskt ledarskap och innovationsverksamhet.


Ari-Helenius-e14616274494145. Helenius, Ari
Professor i biokemi
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz
Värdar: Professor Päivi Ojala och professor Jorma Keski-Oja
Professor Ari Helenius är en internationellt högt ansedd och ofta citerad forskare i cellbiologi och virologi. I sin forskning har han koncentrerat sig på att undersöka interaktionen mellan virus och celler, celltrafik och proteiners veckning. Han har tillsammans med sin forskningsgrupp undersökt flera olika virus mekanismer för att tränga in i cellerna och avsevärt ökat vår kunskap om cellernas biologi och deras transport- och signalrutter. Professor Helenius har gjort en lång och framgångsrik karriär utomlands. Efter att ha disputerat vid Helsingfors universitet började han år 1975 arbeta på det då nyligen grundade Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet EMBL i Heidelberg i Tyskland. År 1981 flyttade han till USA där han arbetade som professor i cellbiologi vid Yale University. Han var också institutionens chef till 1997, då han flyttade till ETH i Schweiz. Vid ETH ledde han avdelningen för biokemi och en mycket framgångsrik forskningsgrupp fram till hösten 2014.
Professor Helenius har i flera årtionden aktivt deltagit i utvärderingen och utvecklingen av finländsk forskning. Med anledning av det tilldelades han riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2007. Professor Helenius var i tio års tid ordförande för Scientific Advisory Board (SAB) vid Helsingfors universitets institut för bioteknik och medlem i Helsingfors universitets styrelse 2009–2013. Han har medverkat i utvärderingen av ett flertal finländska forskningsinstitut, organisationer och nationella spetsenheter. Professor Helenius har utbildat många unga finländska forskare och skapat ett omfattande och aktivt samarbetsnätverk med Helsingfors universitets forskare.


Aki-Lindén-e14616274809656. Lindén, Aki
Verkställande direktör
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Finland
Värd: Dekanus, professor Risto Renkonen
Verkställande direktör, ML, PM Aki Lindén leder Finlands största universitetssjukhus HNS sedan maj 2010. HNS har mer än 21 000 anställda och 500 000 patienter årligen inom alla medicinska specialiteter. Vid sidan av posten som vd för HNS har Aki Lindén sedan 2014 också varit direktör för HUCS.
Han har gedigna kunskaper om offentliga hälsovård och förvaltning och lång erfarenhet av ledarskap. Innan han kom till HNS var han direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2001–2010. Från 1994 till 2000 var han länsläkare i Åbo och Björneborg, senare Västra Finlands län. Han var ledande överläkare för Björneborg stads folkhälsoarbete 1987–1994. Lindén har också innehaft kommunala förtroendeuppdrag. Han var ordförande för Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation från 2009 till 2013.
Verkställande direktör Aki Lindén har under hela sin karriär arbetat för grundandet av Academic Medical Center Helsinki i mycket tätt samarbete med Helsingfors universitets medicinska fakultet. Det har varit viktigt för Lindén att stödja undervisning och forskning som utvecklar den kliniska patientvården på universitetssjukhusets campus.
7. Nagy, Andras
Tier 1 Canada Research Chair in Stem Cells and Regeneration Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai Hospital/ University of Toronto, Canada
Värdar: Professor Hannu Sariola och professor Timo Otonkoski
Professor Andras Nagy, University of Toronto, är känd för sin högklassiga forskning i utvecklingsbiologi och stamceller. Han har utvecklat många nya metoder inom genforskningen. Professor Nagy är en central aktör i ett internationellt projekt där man systematiskt undersöker alla gener hos möss med hjälp av knock out-teknik. Under de senaste åren har han ägnat sig åt att forska i omprogrammering av cellkärnan och publicerat en serie banbrytande undersökningar, som har gett en övergripande förståelse av de mekanismer som styr cellens utveckling.
Professor Andras Nagy har samarbetat länge med Helsingfors universitet. 2005–2009 var han gästprofessor vid Helsingfors universitets medicinska fakultet, där han årligen höll kurser om stamceller och genmodifiering. Han är medförfattare till många högklassiga artiklar tillsammans med forskarna vid fakulteten. Han har också varit handledare för flera post doc-forskare vid fakulteten. Professor Andras Nagy har med sitt långvariga arbete främjat Medicinska fakultetens forskning och bidragit till att stamcellsforskningen vid Helsingfors universitet håller hög kvalitet.


Päivi-Sillanaukee-e14616887722898. Sillanaukee, Päivi
Kanslichef
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Finland
Värd: Professor Taina Autti
MD, specialistläkare i hälso- och sjukvård Päivi Sillanaukee har varit kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet sedan 2012. Perioden 2008–2012 var hon avdelningschef för avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid SHM. Innan hon började på SHM var hon biträdande stadsdirektör för Tammerfors stad 2004–2006.
Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen. En av social- och hälsovårdsministeriets viktigaste uppgifter är att säkra tillräckliga social- och hälsotjänster. Vidare har ministeriet bl.a. till uppgift att främja god hälsa och funktionsförmåga hos befolkningen, en hälsosam arbets- och livsmiljö och jämställdheten mellan könen.
Social- och hälsovårdsreformen är en av de viktigaste strukturella reformerna under regeringsperioden 2015–2019. I samband med reformen har kanslichef Päivi Sillanaukee på många sätt lyft fram hur viktig kvaliteten på utbildningen i medicin och den medicinska forskningen är för befolkningens hälsa. Hon värnar om att den medicinska undervisningen och forskningen tilldelas tillräckliga resurser. Hon har främjat och strävat efter att öka samverkan med universiteten, framförallt med de medicinska fakulteterna. Hon inser hur viktig en högklassig medicinsk utbildning och forskning är för samhället och är redo att utnyttja alla tillgängliga metoder för att uppnå dessa mål.


Karl-Tryggvason-e14616275095779. Tryggvason, Karl
Tanoto Professor in Diabetes Research
DUKE, National University of Singapore, Singapore
Värdar: Professor Kari Alitalo och professor Irma Thesleff
Professor Karl Tryggvason är en internationellt högt ansedd forskare i biomedicin. Hans specialområde är basalmembranen. Tillsammans med sin forskningsgrupp har Tryggvason utrett membranens viktigaste strukturer och gener och beskrivit hur flera sjukdomar i basalmembranen uppkommer.
Professor Tryggvason hade en lång och inflytelserik karriär vid Uleåborgs universitet innan han flyttade till Karolinska Institutet i Stockholm 1994. Han är emeritus professor i medicinsk biokemi vid Karolinska institutet och professor vid Duke-NUS Graduate Medical School i Singapore och Duke University i USA.
Professor Tryggvason har på ett förtjänstfullt sätt främjat den biomedicinska forskningen i Finland i flera årtionden. Han var med och grundade Finlands första center för toppforskning i biovetenskap, Biocenter Oulu (1986), som har varit modell för motsvarande center vid andra universitet i Finland. Professor Tryggvason har utbildat en ny generation forskare i biomedicin. Han har varit handledare för 45 doktorander och 18 post doc-forskare, de flesta av dem finländare. Han har samarbetat och samarbetar fortfarande aktivt med forskarna vid Helsingfors universitet. Resultatet av samarbetet är bl.a. mer än 60 sampublikationer.