Överlåtelse av uppgifter

I rektorsbeslut 69/1998 finns förordningar om överlåtelse av studerandeuppgifter.

Lagstadgat massutlämnande av uppgifter om studeranden

Universitetet ger som massutlämnande från studeranderegistret ut uppgifter om de studerande utan den studerandes samtycke i enlighet med följande lagar:

 • till statistikcentralen (statistiklagen 62/1994) för uppföljning av utbildningssystemet;
 • till folkpensionsanstalten (lagen om studiestöd 65/1994 41 §) för behandling av studiestödsärenden;
 • till studenternas hälsovårdsstiftelse för studenthälsovård enligt 14 § folkhälsolagen (71/1991);
 • till arbetskraftsmyndigheterna (lag om utkomstskydd för arbetslösa 602/84, lag om arbetsmarknadsstöd 1542/1993, ändring 68 1/1997 34a §, lag om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier 709/1997 11 §, lag om arbetslösas frivilliga studier 1402/1997 10 §) för behandling av förutsättningarna för utbetalning av arbetsmarknadsstöd samt arbetslöshetsdagpenning, samt;
 • f ör vetenskaplig forskning eller statistik (lag om allmänna handlingars offentlighet 472/1987 18a §). Den som anhåller om uppgifterna skall för den registerförande myndigheten förelägga en sakenlig forskningsplan och uppge namnet på den ansvariga ledaren för forskningsprojektetet samt övriga uppgifter som krävs enligt personregisterförordningen (476/1987 1 §).

I ansökningar om uppgifter som berör enskilda studerande iakttas de principer som nämns i lagen om allmänna handlingars offentlighet.

Lagstadgad överföring av uppgifter förutsätter användning av personbeteckningar.

Tillägsuppgifter: Systemchef Sari Zitting

Användning av personbeteckningen för att identifiera studerande

Lagstadgad överföring av uppgifter till andra myndigheters informationssystem och annat lagstadgat utlämnande av uppgifter förutsätter användning av personbeteckningar. Universitetet har i samband med anmälningen rätt att kräva att de nya studerandena uppger sin personbeteckning.

I det nya system för uppgifter om de studerande som tas i bruk 1999 används i universitetets interna bruk ett individuellt studerandenummer som specificerar personen.

Tillägsuppgifter: Systemchef Sari Zitting

Massutlämnande av namn- och adressuppgifter med den studerandes samtycke

På blanketten för basuppgifter om ny studerande kan studeranden samtycka till att namn- och adressuppgifterna får utlämnas för de ändamål som nämns i denna punkt. En studerande kan också förbjuda att uppgifterna om honom/henne utlämnas utanför universitetet. Samtycket kan senare ändras på en blankett som fås från rådgivningsbyrån.

En studerande kan ge sitt samtycke till att namn- och adressuppgifterna utlämnas:

 1. till föreningar och stiftelser, fackliga föreningar och myndigheter av närmast regional karaktär för postande av sådan information, som
  1. ansluter sig till den studerandes uppgifter och rättigheter såsom medlem av universitetsgemenskapen
  2. är avsedd att främja studier, yrkeskunskap eller placering i ett yrke
  3. är avsedd att förbättra studie- och arbetsförhållanden
  4. är avsedd att främja en studerandes kontakter till sin hembygd;
 2. för andra ändamål som stöder studierna, t.ex. för att utföra mindre enkäter eller opinionsundersökningar
 3. för direkt marknadsföring i de fall där den ansvarige för studeranderegistret anser en utlämning vara möjlig.

Universitetet iakttar god registreringssed och förutsätter att den som ansöker om att erhålla uppgifter har en saklig anknytning till den målgrupp, vars uppgifter han/hon ber om. T.ex. en ämnesförening eller en studentförening som fungerar bland utlänningar får uppgifter bara om studerande inom sin egen målgrupp.

Enligt personregisterlagen får uppgifterna användas bara för det ändamål, för vilket de har utlämnats. I försändelsen bör uppges varifrån uppgifterna erhållit.

Tillägsuppgifter: Systemchef Sari Zitting