Studeranderegistret

Vi producerar även uppgifter om studerande, examina och examensarbeten. Dessutom ger vi stöd och utbildning till studieinformationssystemets (Oodi) användare.

Studentrådgivning betjänar studenter i studieärenden. De ger studieprestationsutdrag och intyg över närvarande eller frånvarande status. Studentrådgivning ger också information om studierätter och anmälan till läsåret.