Category Archives: Yleinen

OVI-kilpailu on päättynyt ja voittajat valittu!

HY:n Opettajien akatemian Viikin kampuksen opettajien järjestämän kilpailun tuloksista ilmoitettiin näin:

“Kilpailuun tuli kaiken kaikkiaan 26 erinomaista ehdotusta. Suurimpana aihekokonaisuutena kilpailuun tulleista ideoista nousi esiin erilaisten sähköisten materiaalien, verkkokurssien, -oppimisympäristöjen sekä -työkalujen kehittäminen. Esimerkkejä haettiin sekä HY:n muilta kampuksilta että muista yliopistoista. Toinen suuri kokonaisuus oli yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen parantaminen niin opetuksessa kuin sen ulkopuolellakin. Erilaiset opintopiirit, pienryhmät ja tukiopetus sekä opettamalla oppiminen, yhteisöllinen/sosiaalinen oppiminen ja keskinäinen tiedonjakaminen saivat useita mainintoja. Viikistä puuttuu myös kaikille opiskelijoille ja koko henkilökunnalle avoin, aidosti poikkitieteellinen kohtaamispaikka.

Opiskelijaraati, joka koostui viikkiläisten tiedekuntajärjestöjen edustajista (yksi kustakin: Biosfääri, MMYL, EKY, YFK) teki esikarsinnan kilpailuehdotuksista. Raadin esityksen perusteella Viikin opettaja-akateemikot valitsivat toteutettavat ideat.

Opiskelijaraati valitsi parhaimmaksi ehdotukseksi Kiitti-kysymysportaalin, jossa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja vastata toisten esittämiin kysymyksiin. Ehdotuksen tärkein anti on vertaistukialustan tarjoaminen sekä keskinäinen tiedonjakaminen. Raatilaiset kiittivät myös tieteenala-, tiedekunta- sekä kampusten rajat ylittävää tietojen vaihtamista: palvelussa esimerkiksi kemian opiskelija voisi vastata biotieteilijän kysymyksiin sekä toisin päin. Kiitti-työryhmää päätettiin rahoittaa 2000 eurolla.

Lopulla rahalla (6000 €) palkataan henkilö, joka edistää vastauksista nousseita hyviä ideoita. Konkreettisia toimenpiteitä ovat ainakin seuraavat:

Osana Helix ry:n ehdotusta ideoitiin laboratoriokurssien tehostamista tekemällä ennakkomateriaaliksi opetusvideoita esimerkiksi usein käytetyistä menetelmistä. Ideaa jatkokehiteltiin ja päätettiin toteuttaa menetelmäpankki, jonne kootaan linkkejä jo olemassaoleviin videoihin sekä tuotetaan uutta materiaalia.

Lisäksi palkattava henkilö selvittää, miten Helix ry:n sekä Eetu Virtasen ehdotuksissa mainittua koko kampuksen yhteistä tilaa voisi edistää esimerkiksi ottamalla käyttöön tyhjillään olevia aulatiloja.

Ehdotuksissa oli paljon sellaista, mihin opettaja-akatemialaisten budjetti eikä määräysvalta riitä. Toistuviin vuosittaisiin kustannuksiin on mahdotonta sitoutua. Näiden ehdotusten toteuttamista muilla keinoin ryhdytään selvittämään. Toisaalta monet ehdotetuista ideoista olivat sellaisia, joita jo toteutetaan jossain päin kampusta. Näiden hyvien käytäntöjen levittämistä kaikkiin tiedekuntiin lähdetäänkin nyt edistämään Viikin pedagogisten yliopistonlehtorien ja verkko-opetuksen suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä.

Menestyksekästä vuotta 2014!

Viikin opettaja-akateemikot

Hanna-Riitta Kymäläinen, MMTDK
Juha Laakkonen, ELTDK
Pauliina Lankinen, MMTDK
Marja Raekallio, ELTDK
Jouko Rikkinen, BYTDK
Sari Timonen, MMTDK
Risto Willamo, BYTDK
Katariina Vuorensola, FTDK

Parempaa opetusta Viikkiin!

Viikin kampuksella työskentelevät HY:n Opettajien akatemian jäsenet julistavat kaikille avoimen kilpailun, jossa etsitään hyviä ideoita opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi Viikin kampuksella. Kilpailun säännöt ovat seuraavat:

 • Ehdotuksia saavat tehdä kaikki kampusyhteisömme jäsenet, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin. Ehdottajana voi olla yksittäinen ihminen tai ryhmä, ainejärjestö, opiskelijoiden ja opettajien yhteinen työryhmä tai mikä tahansa muu taho.
 • Ehdotusten tulee tähdätä opetuksen ja/tai oppimisen kehittämiseen Viikin kampuksella. Ne voivat kohdistua kaikkeen, mikä tuntuu oleelliselta: oppimisen ja opetuksen sisältöihin, rakenteisiin, puitteisiin, välineisiin, tukipalveluihin ja niin edelleen. Etusijalla ovat kampusta yhdistävät ja tiedekuntarajat ylittävät ehdotukset, joista on hyötyä mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle ja jotka eivät ole luonteeltaan kertaluontoisia, vaan joiden hyöty säteilee myös tulevaisuuteen. Tämä ei tietenkään estä tekemästä myös rajatumpia ehdotuksia.
 • Paras tai parhaat ehdotukset toteutetaan vuoden 2014 aikana (kustannuskatto yhteensä 8 000 e).
 • Hakemukset tulee jättää 1.12.2013 klo 23.59 mennessä e-lomakkeella.
 • Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat osiot:
  • Ehdotuksen tekijän tai tekijöiden nimet
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot
  • Vapaamuotoinen kuvaus ehdotuksesta sekä perustelut sille, miksi juuri tämä ehdotus kannattaa toteuttaa (muistaen em. kriteerit)
  • Alustava arvio hankkeen toteuttamisen synnyttämistä kustannuksista (8 000 e ylärajana); mieluiten myös erittelyä siitä, millaisia erilaisia kustannuseriä syntyisi
  • Ehdotus hankkeen toteuttamisen aikataulusta
 • Voittaja(t) valitaan kampuksen opiskelijajärjestöjen, kampuksen pedagogisten yliopistonlehtoreiden sekä opettaja-akatemian jäsenten yhteistyönä. Voittajaehdotus tai -ehdotukset julkistetaan viimeistään tammikuussa 2014.

Jokaisessa meissä asuu pieni opetuksen kehittäjä – kaiva se itsestäsi esiin!

Viikin opettaja-akateemikot

Hanna-Riitta Kymäläinen, MMTDK
Juha Laakkonen, ELTDK
Pauliina Lankinen, MMTDK
Marja Raekallio, ELTDK
Jouko Rikkinen, BYTDK
Sari Timonen, MMTDK
Risto Willamo, BYTDK
Katariina Vuorensola, FTDK

PS. Helsingin yliopiston Opettajien Akatemia on erityisesti opetuksen kehittämisestä innostuneiden opettajien verkosto, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2013 alussa. (Tarkemmin: http://www.helsinki.fi/opettajienakatemia/)