Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Työhyvinvointia kuvataan yksilön kokemuksena työnteon mielekkyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyöstä ja johtamisesta. Yhtä tärkeää on työyhteisön yhteinen kokemus työn sujuvuudesta ja yhteisestä aikaansaamisesta. Työhyvinvointi ei hoidu vain erillisiä työpaikan piristyspäiviä järjestämällä.

Kokemusten ja tutkimusten mukaan työhyvinvointi paranee kestävimmin, kun kehitetään samaan aikaan inhimillisiä voimavaroja ja työorganisaation toimintatapoja.

Hyvän johtajuuden merkitys hyvinvoinnille ja tuottavuudelle on tutkimuksissa osoitettu monet kerrat. Dragsfjärdin kunnan Druvan-hankkeessa 2002–2005 tyhy-toiminta nivottiin laajaksi toimintakokonaisuudeksi. Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan kunta sai kolmen vuoden aikana 46 prosentin taloudellisen hyödyn, kun sairauspoissaolot ja varhaiseläkkeet vähenivät. Vaikutukset perustuivat hyvään johtamiseen, yhteistyöhön, kehityshankkeisiin ja myös työntekijöiden elämäntapamuutoksiin.

Jan Schugk Kuva: Magi Viljanen

Jan Schugk Kuva: Magi Viljanen

Haastattelin EK:n ylilääkäri Jan Schugkia siitä, mitä tiedetään työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden yhteydestä.  Vaikka työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä on vaikea tutkia, Schugkin mukaan työhyvinvointiin panostettaessa on saatu näyttöä tuottavuuden parantumisesta. Tuottavuuden nousu työhyvinvointia parantamalla antaa yritykselle enemmän hyötyä kuin nousu vain kustannuksia vähentämällä.

– Juuri tiukkoina aikoina henkilöstöön pitää panostaa, se ei ole turhaa luksusta, Schugk sanoi.

Työnohjaus voi nostaa esiin organisaatiolle merkittäviä asioita. Schugkin mukaan organisaatio hyötyy työnohjauksesta, kun tuottavuus lisääntyy parantuneen työhyvinvoinnin myötä.

Jos on mahdollista pysähtyä työn tarkoitusta koskevien ydinkysymysten äärelle, tuetaan organisaation elinvoimaisuutta, työntekijöiden ammatillista kasvua ja työnteon mielekkyyttä. Jos työn tarkoitus ja työn mielekkyys pääsevät unohtumaan, organisaatio hukkaa olemassaolon oikeutuksensa.

– Työssä ei voi olla mieltä ilman selkeää tarkoitusta, Schugk painottaa.

Jussi Onnismaa
Kirjoittaja työskentelee työelämän asiantuntijana Palmeniassa

Druvan-malli Työterveyslääkärin sivuilla » 
Työnohjauksen vaikuttavuuden tutkimusta »

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *