Yliopisto konkreettisena utopiana: kokemuksia Turusta Nottinghamiin ja Helsingistä Melbourneen

Alla lyhyt ote omakohtaisia kokemuksia pohtivasta artikkelista, joka julkaistiin teoksessa Tuukka Tomperi (toim.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta, Tampere: Vastapaino, 2009, ss.25-43. Koko teksti on saatavissa täältä.

…Habermas esittää, että yliopistojen yksi tärkeä tehtävä on tuottaa ja välittää teknisesti hyödynnettävää tietoa. Välittömän hyödyn tavoittelu ei kuitenkaan edistä sellaisen kriittisen järjen käyttöä, johon tiede pohjimmiltaan perustuu. Klassinen humboldtilainen ratkaisu oli erottaa soveltavat tekniset ja kaupalliset korkeakoulut varsinaisista yliopistoista.

Eristäminen ei kuitenkaan voi onnistua kuin osin. Monet tieteelliset teoriat ovat teknisesti hyödynnettävissä, vaikka niiden kehittämisen välittömänä tavoitteena ei olisikaan hyöty, valta tai voitto. Habermasin mukaan erityisesti ihmistieteiden keskeisenä pyrkimyksenä on välittää ja muokata perinteitä sekä oppia ja opettaa demokraattisia taitoja, joihin kuuluu myös yhteiskuntakritiikki.

Habermasin tärkein argumentti on kuitenkin se, että yliopistojen tieteellisen tehtävän ja kriittisen eettis-poliittisen projektin välillä on ”immanentti suhde” (mt., 11). Edes fysiikan kysymyksiä ei voida ratkaista pelkän matemaattisen deduktion ja empiirisen testaamisen keinoin. Tarvitaan myös arvoja, käsitteitä ja metodologisia valintoja koskevaa keskustelua.

Tällainen keskustelu on pohjimmiltaan samanlaista kuin mikä tahansa vapaa ja tasa-arvoinen normatiivinen dialogi, jossa väitteitä voidaan rationaalisesti punnita ja arvioida. Järkiperäinen julkinen diskurssi edellyttää, että ainoastaan paremman argumentin voima ratkaisee. Kaikki muut valta- ja herruussuhteet ovat paitsi epäoikeutettuja myös esteitä rationaaliselle tahdonmuodostukselle. Demokraattinen tahdonmuodostus ja tieteen kehityksen sisäinen logiikka kuuluvat yhteen.

Kouluja ja yliopistoja alettiin demokratisoida 1960- ja 1970-luvuilla opiskelijaliikkeen aktivismin tuloksena ja myös osana laajempaa sosiaalidemokraattista ja sosialistista projektia…