Forskarnätverk

Finlands nationella identiteters protestantiska rötter / Protestant Roots of Finnish National Identities (ProFini)

År 2017 är ett viktigt samhälleligt märkesår i Finland. Det har då gått 100 år sedan Finland blev självständigt och 500 år sedan reformationen inleddes i Wittenberg i Tyskland. ProFini 2017 är ett forskarnätverk vars syfte är att hedra dessa märkesår på ett akademiskt sätt genom att föra samman dessa två teman i forskningen och väcka en akademisk och samhällelig diskussion om ämnesområdet. Nätverkets centrala forskningsfråga är hur reformationen, särskilt lutherdomen, har påverkat den nationella identiteten och utformningen av samhället och kulturen i Finland.

Under åren 2016 och 2017 organiserar forskarnätverket evenemang och föreläsningar som riktar sig såväl till forskarsamfundet som till den breda allmänheten, och man publicerar ny forskning på ämnesområdet. Med projektet vill vi väcka en vetenskaplig-samhällelig diskussion om hur Finland blev Finland och vilken betydelse lutherdomen möjligen har haft i denna utveckling.

Till forskarnätverket hör för närvarande 45 forskare från åtta olika universitet. Från de nationella universiteten deltar forskare från Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Tammerfors och Östra Finlands universitet samt från Konstuniversitetet. Verksamheten koordineras av Kaius Sinnemäki (Forskarkollegiet, Helsingfors universitet) tillsammans med nätverkets kärngrupp, till vilken hör Robert H. Nelson (University of Maryland), Anneli Portman (Helsingfors universitet) och Jouni Tilli (Jyväskylä universitet).