Kandidatavhandlingar inom SUSTE

Inom projekt SUSTE har under våren 2019 haft glädjen att följa två studenter som skrivit sina kandidatavhandlingar om hållbarhetsfrågor inom småbarnspedagogik.

Amelie Lignells kandidatavhandling Ekologisk hållbarhet på daghem – en studie i hur ekologisk hållbarhet synliggörs i småbarnspedagogisk verksamhet undersöker hur arbetslag beskriver sitt arbete med den ekologiska dimensionen av hållbarhetsfrågor.

Malin Naskis avhandling Hållbar utveckling och bildkonst inom småbarnspedagogiken, möjligheter och begränsningarundersöker hur smbarnspedagoger förstår hållbarhet, bildkonst och visuella uttrycksformer samt hur förståelsen blir synlig i deras vardag på daghem och i förskolor.

SUSTE-forskarna Ann Christin Furu och Hannah Kaihovirta har stått till förfogande som studenternas andra handledare och projektet har erbjudit en plattform där studenterna haft tillgång till data, material, litteratur, teori och metoder för sina undersökningar. Båda arbetena informerar också den pågående forskningen inom SUSTE på ett sätt som stärker dialogen mellan teori och praktik.

Avhandlingar är en självklar del av universitetens vardag. För den enskilda studenten är avhandlingen en övning i att förhålla sig analytiskt till ett fenomen. I avhandlingsarbetet fördjupar hen sitt teoretiska kunnande, men närmar sig också den empiriska verkligheten på ett systematiskt sätt. Att bedriva forskningsarbete handlar också om att utveckla ett tolkande förhållningssätt till en ofta komplex verklighet.

Samtidigt är varje avhandling ett autentiskt bidrag till en pågående större berättelse.  Berättelsen innefattar förståelsen av universitetens tre uppdrag – att bedriva utbildning och forskning och att samverka med omgivning och samhälle. Hur det här genomförs och fungerar är en fråga om hållbarhet.  Hållbarhet handlar i avhandlingsarbete om en pendling mellan det bekanta och det okända, om att på ett medvetet sätt rama in en frågeställning om hur världen och värden visar sig och formas. Inom småbarnspedagogiken är den här rörelsen fram och tillbaka mycket närvarande i den verksamhet som omfattar både barn och vuxna, pendlingen är inte olik den pendling som om och om igen formar människors livsberättelse.

Amelie Lignells och Malin Naskis avhandlingar fångar upp pendlingen från två olika positioner. De bjuder in oss i ett sammanhang som är välbekant för många av oss, samtidigt väcker de intressanta frågor kring det som än är obekant för oss. Frågor kring hur vi tillsammans formar en hållbar framtid.

Varma Lyckönskningar, Amelie och Malin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *