Hem

Ett stort tack till alla som medverkade på Svenskans beskrivning 33 – plenartister, presentationshållare, åhörare och medhjälpare – tillsammans gjorde vi en fin Konferens! Stämningarna sammanfattas i Evanders konferenssonett som lästes upp på avslutningen.

SVENSKANS BESKRIVNING 33

Att språka är ett samfällt företag.
Vi får en pluricentrisk svensk beskrivning
i Helsingfors, en luft- och solavrivning
som ger inspiration av många slag!

Vi väljer bland drygt hundra föredrag.
Från en sektion gör vi en överklivning
till ny förståelse ur varseblivning,
och därtill hör vi en plenar per dag.

Stor tack till talare och arrangörer,
som omsatt teorier i praktiken
tillsammans med den tänkande publiken!

Vår konferens vill skapa kreatörer.
Vi samlas snart igen – ni måste medge
att vi har njutit av den trettiotredje!
        EVANDER

* * *

Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum onsdagen den 15 till fredagen den 17 maj 2013. Sammankomsten börjar kl. 16 på onsdag och slutar kl. 17 på fredag. Värd för sammankomsten är Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Konferensen tjuvstartar kl. 14 på onsdagen med en presentation av språk- och kulturprojekten Svenska nu / Finska nu.

Konferensen kommer på sedvanligt vis att innehålla både plenar- och sektionsföredrag. Temat för konferensen är Svenska som pluricentriskt språk, men sektionsföredragen kan omfatta alla områden inom ämnet svenska. Det finns även en sektion för posterpresentationer och en tematiskt specificerad workshop. Vi avser att publicera ett urval av bidragen i en konferensvolym.

Följ med Svenskans beskrivning 33 på Facebook!  

Svenska som pluricentriskt språk
Konferensens tema är ”Svenska som pluricentriskt språk”. Vi välkomnar särskilt konferensbidrag som anknyter till konferenstematiken, men välkomnar naturligtvis också andra bidrag som på annat sätt bidrar till ”Svenskans beskrivning”. Temat öppnar för en mångfald olika infallsvinklar av både teoretisk och empirisk natur. I Europa finns det många språk som har fler än ett nationellt centrum. Sådana pluricentriska språk är t.ex. engelska, franska, tyska, nederländska – och svenska. Svenskan är härvid ett speciellt intressant fall eftersom den representerar olika aspekter av pluricentricitet: förhållandet mellan en dominant och en icke-dominant varietet samt förhållandet mellan ett minoritets- och majoritetsspråk. Svenskan i Sverige är en dominant varietet i förhållande till svenskan i Finland där den också är i en minoritetsposition i förhållande till finskan. Forskning i pluricentriska språk kan ta fasta på frågor som språknormering och -planering, språkliga skillnader mellan varieteterna och attityder till dem.