Säännöt

Synop ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian opiskelijoiden etujärjestönä
 2. edistää yhteistyötä alan opiskelijoiden ja muiden meteorologian alan toimijoiden kanssa
 3. tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja harrastustoimintaan.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

 1. osallistumalla meteorologian opetuksen kehittämiseen tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja
 2. valvomalla jäsenistönsä etuja opetus- ja työmarkkinapolitiikassa
 3. jakamalla tietoutta meteorologian alalta
 4. järjestämällä tilaisuuksia joissa esitellään alan kysymyksiä
 5. järjestämällä retkiä alaan liittyviin kohteisiin
 6. järjestämällä vapaa-ajan tilaisuuksia

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija tai jatko-opiskelija, joka on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen.

Yhdistyksen seniorijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut valmistunut Helsingin yliopiston entinen opiskelija tai Helsingin yliopiston jatko-opiskelija,  joka ei ole Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Muut kuin kunniajäsenet hyväksyy hallitus.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten, ulkojäsenten ja kannatusjäsenten tulee suorittaa vuosittain jäsenmaksu. Jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille.

Jäsenmaksusta ovat kuitenkin vapautettuja yliopistolta poissaolevat varsinaiset jäsenet.

6 § Eronneeksi katsominen

Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi jälkimmäisen toimintakauden päättyessä.

7 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

8 § Erottaminen

Yhdistys voi kokouksessaan erottaa jäsenen, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä jäsenyyden ehtoja

9 § Yhdistyksen kokous ja sen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- tai maaliskuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa. Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle 14 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Hallituksen on kutsuttava viipymättä ylimääräinen kokous koolle myös, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestys ja vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä jos yksi jäsen sitä vaatii.

10 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § Syyskokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimi- ja tilikaudelle.
 6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. Valitaan yhdistykselle inspehtori seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välisen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Inspehtori

Yhdistys valitsee syyskokouksessaan inspehtoriksi jonkin Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opettajan seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Inspehtorin tehtävänä on tukea yhdistyksen toimintaa sekä toimia yhdistyksen ja opetushenkilökunnan välisenä yhdyshenkilönä. Inspehtorilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

14 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan sihteerin ja muut mahdolliset virkailijat. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa valita myös hallituksen ulkopuolisia virkailijoita.

Hallituksen toimikautena on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Mikäli hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt toimimasta hallituksessa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa kyseinen hallituksen jäsen ja valita tilalle uusi jäsen.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hallintoa
 2. hoitaa yhdistyksen taloutta
 3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 4. laatia toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös
 5. valvoa virkailijoiden toimintaa ja sääntöjen sekä päätösten noudattamista
 6. valita tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja virkailijat
 7. tiedottaa tekemistään päätöksistä sekä yhdistyksen kokouksen päätöksistä inspehtorille ja jäsenille
 8. pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen jäsenen kanssa.

17 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia vuosittain syyskokoukseen talousarvioesitys perusteluineen.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien on annettava tilin- tai toiminnantarkastuskertomuksensa viimeistään kahta päivää ennen kevätkokousta. Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden päättämistä varten.

18 § Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä yhdistyksen kokouksessa hyväksyttävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Ohjesääntöjen hyväksymiseen tai muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) äänestyksessä annetuista äänistä.

19 § Yhdistyksen purkaminen

Purkamisehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.

Synop ry:n säännöt (PDF, 65 KB)