Tutkimuskysymykset

TAITO-hankkeen keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:

1.      Miten kielitaidon käsite tulisi määritellä korkeakoulutason tutkintotavoitteissa? Mihin kielitaidon eri osa-alueisiin on erityisesti kiinnitettävä huomiota?

2.      Miten opiskelijoiden kielitaito muuttuu opintojen aikana?

 • Mikä on opiskelijoiden kielitaidon lähtötaso opintojen alussa (kirjallinen ja suullinen)?
 • Mitkä seikat edesauttavat tai haittaavat kielitaidon kehittymistä?
 • Mitä välikieli paljastaa kielitaidon muuttumisesta?

3.      Miten oppiaineissa voidaan luoda järjestelmä, jonka avulla on mahdollista seurata kielitaidon kokonaisvaltaista kehittymistä ja antaa opiskelijalle palautetta siitä?

 • Millaiset taitotasokuvaimet toimivat korkeakouluasteella ja mitä kielikohtaisia erityispiirteitä niissä on otettava huomioon?
 • Miten opastaa opiskelijaa arvioimaan omaa kielitaitoaan?
 • Mitä oppiaineissa pitää tehdä, jotta opiskelijat saavuttaisivat opintojen aikana tavoitteeksi asetetun kielitaidon?

 

Oppijakielen piirteet -hankkeen tavoitteena on selvittää

 • kielten opiskelijoiden välikielessä/oppijakielessä tapahtuvia muutoksia ensimmäisen opiskelu-vuoden aikana kielen kompleksisuuden, sujuvuuden ja oikeakielisyyden näkökulmasta.
 • kielikohtaisia kielellisiä piirteitä kielitaidon eri taitotasoilla, erityisesti tasoilla B1–C2.
 • miten kompleksisuus, sujuvuus ja oikeakielisyys korreloivat keskenään?
 • mitkä seikat ovat edistäneet/haitanneet oppijakielen kehitystä (taustatiedot jne.)?
 • viestin ymmärrettävyyttä ja välittymistä: mitkä virheet vaikeuttavat erityisesti viestin välitty-mistä ja miten keskustelun koherenssi toimii ja mikä suhde sillä on keskustelun toimivuuteen?
 • korreloiko luonteva puhuminen kirjallisen kielitaidon kanssa?