Teknisen työn 60 op sivuainekokonaisuus

Tutkintovaatimukset vuosille 2012-2015
TUTKINTORAKENNE

 KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA

Teknisen työn osuus                                                                                                    3 op

 TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS                          25 op

1. Teknisen työn materiaalit, työkalut, koneet ja laitteet I                      11 op

1.1 Puuteknologia I                                                                                                                4 op

1.2 Metalliteknologia I                                                                                                          4 op

1.3.Muoviteknologia                                                                                                               3 op

2. Teknisen työn didaktiikka I                                                                                          4op

3. Teknologiset oppimisympäristöt I                                                                         6op

4. Looginen aihepiiriprojektityö                                                                                  4op

 

KÄSITYÖKASVATUKSEN DIDAKTIIKAN LAAJA SIVUAINEKOKONAISUUS       32 op

1. Teknisen työn materiaalit, työkalut, koneet ja laitteet II                            12 op

1.1 Puuteknologia II                                                                                                                     6 op

1.2 Metalliteknologia II                                                                                                                6 op

2. Teknisen työn didaktiikka II                                                                                               4op

3. Teknologiset oppimisympäristöt II                                                                              6op

4. Teknisen työn tuotesuunnittelu ja tuotekehitysprojekti                                   6op

5. Teknisen työn tutkimus                                                                                                          4 op

 

TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN 28 op SIVUAINEKOKONAISUUS

 KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op

TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN 25 op SIVUAINEKOKONAISUUS (koodi 61680)

Didaktik i Teknisk Slöjd

Technical Craft Education

 Laajuus: 25 op

Tavoite:

Opiskelija perehtyy nykyaikaisen teknisen työn opetuksen erityispiirteisiin ja nykyteknologian sovelluksiin sekä kykenee soveltamaan oppimaansa materiaaleiltaan ja työstömenetelmiltään mahdollisimman monipuolisen ja kokonaisvaltaisen teknisen työn opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 Opintokokonaisuuden rakenne:

1. Teknisen työn materiaalit, työkalut, koneet ja laitteet 11 op

2. Teknisen työn opetusharjoittelu 4 op

3. Teknologiset oppimisympäristöt 6 op

4. Looginen aihepiiriprojektityö 4 op

Arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5.

 

1. Teknisen työn materiaalit, työkalut, koneet ja laitteet (koodi 616801)

Materialer, verktyg och maskiner i teknisk slöjd

Materials, Tools and Machines in Technical Craft Education

 Laajuus: 11 op

 1.1 Puuteknologia (4 op ) (koodi 6168001)   Trä teknlogi, Wood technology,

 1.2 Metalliteknologia ( 4 op) (koodi 6168002)   Metall teknologi, Metal technology

 1.3. Muoviteknologia (3 op)   Plastic technology

 

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija saavuttaa eri materiaalien, työkalujen sekä koneiden ja laitteiden tiedollisen ja käytännöllisen tuntemuksen sekä käsittelyvalmiuden. Opiskelija ymmärtää työsuojelun merkityksen ja osaa soveltaa oppimaansa myös käytännön työssä.

Opiskelija tutustuu puu- ja metalliteknologian materiaaleihin, koneisiin ja laitteisiin sekä niiden turvalliseen käyttöön koulukäsityön näkökulmasta.

Toteutus ja työtavat:

Luennot, ryhmäopetus, kirjallisuuden lukeminen, kirjalliset tehtävät, käytännön suunnittelu- ja ideointitehtävät

Kirjallisuus:

Autio, A. 1989. Konepiirustuksen oppi ja harjoituskirja. Helsinki: Otava.
Eichorn, K. & Duginske, M. 1986. Koneellinen puuntyöstö: asiantuntijan ohjeita puunikkareille. Turku: Inca Projecta.

Loukola, S. 2001. Puusta pitkään: puutuotteiden suunnittelu ja
valmistus. Helsinki: WSOY.

Maaranen, K. 2007. Koneistustekniikat. WSOY

www.uiah.fi/virtu/materiaalit/muoviteknologia

Arviointi: Ryhmissä valmistettavat työt, tentti sekä muut kirjalliset tehtävät

arvioidaan asteikolla 0-5.

Ajoitus: 1. ja 2. periodi

 

2. Teknisen työn didaktiikka

Pedagogik i Teknisk Slöjd

Teaching Practice in Technical Craft

Laajuus: 4 op

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija ymmärtää teknisen työn didaktiikan erityispiirteitä ja osaa ohjata siihen liittyvää suunnittelu- ja valmistusprosessia. Opiskelija ymmärtää omat vahvuutensa käsityön tekijänä ja opettajana sekä osaa hyödyntää niitä käytännön työnsä suunnittelussa ja edelleen kehittämisessä.

Opiskelija tutustuu käytännön ja kirjallisuuden kautta teknisen työn opetuksen teorioihin sekä soveltaa oppimaansa käytännön harjoittelussa. Harjoitustunnit suoritetaan omatoimisena työnä
Toteutus ja työtavat:
Luennot, ryhmäopetus, omatoiminen käytännön harjoittelu, suunnittelu- ja valmistelutehtävät.

Kirjallisuus:
Ideasta tuotteeksi. Kuhmonen, P.L. (toim.). 1994. Opetushallitus. Helsinki.

Arviointi:
Omatoiminen harjoittelu sekä suunnittelu- ja valmistelutehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

 Ajoitus: 1. ja 4. periodi

 

3. Teknologiset oppimisympäristöt

Lärömiljöer i Teknologi
Technological Learning Environments

Laajuus: 6 op

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija omaksuu perustiedot elektroniikasta sekä koneteknologian laitteiden rakenteesta ja toiminnasta.

Opiskelija pystyy soveltamaan luonnontieteellistä perussivistystä yksinkertaisten koneiden ja laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Opiskelija tutustuu nykyaikaisen teknisen työn opetuksen hyödyntämiin teknologisiin oppimisympäristöihin ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan tarkoituksenmukaisesti.

 

Toteutus ja työtavat:
Luennot, ryhmäopetus, kirjallisuuden lukeminen, omatoimiset suunnittelutehtävät, verkkomateriaali

Kirjallisuus:

Verkkojulkaisut ja muu verkkomateriaali

Arviointi: Ryhmissä valmistettavat työt, tentti sekä muut kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Ajoitus: 3. periodi

 

4. Looginen aihepiiriprojektityö

Logisk studieprojekt i teknisk slöjd

Logical study project in technology education

Laajuus: 4 op

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija kykenee itsenäiseen tuottamistoimintaan ja samalla omaksumaan uusinta teknologista tietoa itsensä sekä opetuksensa edelleen kehittämiseen.

Opiskelija osaa arvioida teknisen työn opetuksen erityispiirteitä sekä omaa tuottamistoimintaansa itsenäisen tuotoksen avulla.

Opiskelija tutustuu omatoimisesti valitsemaansa kohteeseen ja valmistaa sen pohjalta teknisen työn opetukseen liittyvän projektityön.

 Toteutus ja työtavat:

Luennot, projektityö

Oheiskirjallisuus:

Verkkojulkaisut sekä muu verkkomateriaali

Arviointi: Valmistettava projektityö sekä raportti arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Ajoitus: 4. periodi

 

KÄSITYÖKASVATUKSEN DIDAKTIIKAN 32 op LAAJA SIVUAINEKOKONAISUUS

Didaktik i Teknisk Slöjd

Technical Craft Education

 Laajuus: 32 op

Tavoite:

Opiskelija perehtyy nykyaikaisen teknisen työn opetuksen erityispiirteisiin ja nykyteknologian sovelluksiin sekä kykenee soveltamaan oppimaansa materiaaleiltaan ja työstömenetelmiltään mahdollisimman monipuolisen ja kokonaisvaltaisen teknisen työn opetuksen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa myös peruskoulun ylemmillä luokka-asteilla..

 

Opintokokonaisuuden rakenne:

1. Teknisen työn materiaalit, työkalut, koneet ja laitteet II 12op

2. Teknisen työn didaktiikka II 4 op

3. Teknologiset oppimisympäristöt II 6op

4. Teknisen työn tuotesuunnittelu ja tuotekehitysprojekti 6op

5. Teknisen työn tutkimus 4op

 

Arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5.

 

 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut, koneet ja laitteet II

Materialer, verktyg och maskiner i teknisk slöjd

Materials, Tools and Machines in Technical Craft Education

 Laajuus: 12 op

 1.1 Puuteknologia II 6 op

Trä teknlogi, Wood technology,

 1.2 Metalliteknologia II 6 op

Metall teknologi, Metal technology

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija syventää puu ja metalli materiaalien tuntemustaan sekä kehittää työkalujen, koneiden ja laitteiden käytännöllistä käsittelyvalmiutta. Opiskelija ymmärtää työsuojelun merkityksen ja osaa soveltaa oppimaansa myös käytännön työssä.

Opiskelija tutustuu puu- ja metalli- ja muoviteknologian materiaaleihin, koneisiin ja laitteisiin sekä niiden turvalliseen käyttöön koulukäsityön näkökulmasta.

Luennot, ryhmäopetus, kirjallisuuden lukeminen, kirjalliset tehtävät, käytännön suunnittelu- ja ideointitehtävät, verkkomateriaalit.

Kirjallisuus:

Lepola, P. & Makkonen, M. 2007. Hitsaustekniikka. Opiskelukirja. Helsinki: WSOY.
Maaranen, K. 2002. Koneistustekniikka. Opiskelukirja. Helsinki. WSOY.

Käsityön työturvallisuusopas. Teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen.2004. Opetushallitus. Helsinki. (teknisen työn osuus)

www.uiah.fi/virtu/materiaalit/puuteknologia

www.tyoturva.fi/toimialat/kunta-ala/kasityoopetuksen_tyoturvallisuus_raportti.pdf

 Arviointi: Ryhmissä valmistettavat työt, tentti sekä kirjalliset ideointi- ja suunnittelutehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Ajoitus: 1. ja 2. periodi

 

2. Teknisen työn didaktiikka II

Pedagogik i Teknisk Slöjd

Teaching Practice in Technical Craft

Laajuus: 4 op

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija syventää teknisen työn didaktiikan erityispiirteiden tuntemustaan sekä saa valmiudet käytännön opetustehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija tiedostaa omat vahvuutensa käsityön tekijänä ja opettajana sekä osaa hyödyntää niitä käytännön työnsä suunnittelussa ja edelleen kehittämisessä.

Opiskelija tutustuu teknisen työn opetukseen liittyviin tiloja, työturvallisuutta ja käytännön työtä koskeviin lakeihin ja määräyksiin sekä teknisen työn didaktiikan erityispiirteisiin. Opiskelija soveltaa oppimaansa käytännön harjoittelussa. Harjoitustunnit suoritetaan omatoimisena työnä

Toteutus ja työtavat:
Luennot, ryhmäopetus, omatoiminen käytännön harjoittelu, suunnittelu- ja valmistelutehtävät, aihepiiriraportti.

Kirjallisuus:

Tapaninen, R. (toim.) 2002. Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas. Tekninen työ ja tekstiilityö. Opetushallitus. Helsinki. (teknisen työn osuus)

Arviointi:
Omatoiminen harjoittelu sekä suunnittelu- ja valmistelutehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

 Ajoitus: 4. periodi

 

3. Teknologiset oppimisympäristöt II

Lärömiljöer i Teknologi
Technological Learning Environments

Laajuus: 6 op


Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija syventää tietämystään elektroniikasta sekä koneteknologian laitteiden rakenteesta ja toiminnasta.

Opiskelija omaksuu luonnontieteellistä ja teknologista perussivistystä sekä osaa soveltaa oppimistaan yksinkertaisten koneiden ja laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelija parantaa luonnontieteellisen ja teknologisen teorian ymmärrystään sekä tutustuu nykyaikaisen teknisen työn opetuksen hyödyntämiin teknologisiin oppimisympäristöihin ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan tarkoituksenmukaisesti.

Toteutus ja työtavat:

Luennot, ryhmäopetus, kirjallisuuden lukeminen, kirjalliset tehtävät, omatoimiset suunnittelutehtävät.

Kirjallisuus:

Suvanto, K., Turtiainen, E., Mölsä, H. (toim.) 2005. Tekniikan fysiikka 1. Helsinki. Edita Publishing oy.

Norman, E. 2000. Advanced Design and Technology (3.painos). London. Longman. s.369-450, 658-797.

Arviointi: Ryhmissä valmistettavat työt, tentti sekä muut kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Ajoitus: 3. periodi

 

4. Teknisen työn tuotesuunnittelu ja tuotekehitysprojekti

Studieprojekt i teknisk slöjd

Study project in technology education

Laajuus: 6 op  

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan sekä pitkäjänteiseen ja systemaattiseen suunnitteluprosessiin ja ongelmaratkaisuun. Opiskelija seuraa teknologian yleistä kehitystä ja omaksuu uusinta teknologista tietoa itsensä sekä opetuksensa edelleen kehittämiseen.

 Opiskelija tutustuu omatoimisesti valitsemaansa opintoprojektiin ja valmistaa sen pohjalta teknisen työn opetukseen liittyvän käytännön projektityön sekä siihen liittyvät kirjalliset materiaalit.

Toteutus ja työtavat:

Luennot, opintoprojekti, kirjalliset tehtävät, verkkomateriaalit

Kirjallisuus:

Norman, E. 2000. Advanced Design and Technology (3.painos). London.Longman. s.1-133.

www.uiah.fi/virtu/materiaalit/muotoilu4E

sekä opiskelijan itse hakema verkkomateriaali

 Arviointi: Omatoimisesti valmistettava opintoprojekti sekä kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Ajoitus: 4. periodi, mikäli koko opintojakso suoritetaan yhdessä vuodessa.

 

4. Teknisen työn tutkimus

Forskning i teknisk slöjd

Research in technology education

Laajuus: 4 op

Tavoitteet ja sisällöt:

Opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimustoimintaan ja samalla omaksumaan uusinta teknologista tietoa itsensä sekä opetuksensa edelleen kehittämiseen.

Opiskelija osaa arvioida teknisen työn opetuksen erityispiirteitä sekä omaa opetustoimintaansa itsenäisen tuotoksen avulla.

Opiskelija tutustuu omatoimisesti valitsemaansa kohteeseen ja valmistaa sen pohjalta teknisen työn opetukseen liittyvän seminaarityön.

Toteutus ja työtavat

Luennot, seminaarityö

Oheiskirjallisuus:

Verkkojulkaisut sekä muu verkkomateriaali

 Arviointi: Omatoimisesti valmistettava seminaarityö arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Ajoitus: 1 ja 4. periodi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *