Käsityön didaktiikka 5 op

AD 3.2. (tunniste 61575)

Käsityön didaktiikka 5 op

Slöjd didaktik

Craft education

Tyyppi: ainedidaktiikan opinnot

 

Kohderyhmä: Opintokokonaisuus on pakollinen luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijoille

 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää käsityötoiminnan yhteyden kulttuuriin, yhteiskuntaan, luontoon ja teknologiaan.
  • ymmärtää käsityön ominaispiirteitä koulussa opetettavana oppiaineena.
  • ymmärtää käsityön taito- ja taideaineeksi, joka on integroitavissa muihin oppiaineisiin ja eheytettävissä eri aihekokonaisuuksiin.
  • ymmärtää työsuojelun tärkeyden osana kaikkea käsityöllistä toimintaa.
  • osaa ohjata käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja havainnollistamalla niihin liittyviä edellytyksiä, erityispiirteitä sekä toiminta- ja arviointitapoja.
  • osaa havainnoida muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuria.
  • osaa tehdä esteettisesti, ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja.

 

Sisältö:

Opiskelija tutustuu käsityön eri osa-alueisiin (tekstiilityö, tekninen työ ja teknologiakasvatus), työtapoihin ja menetelmiin sekä syventyy käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessiin. Opintokokonaisuudessa käsitellään eri materiaalien ominaisuuksia, työstötekniikoita ja niiden sovellusmahdollisuuksia monimateriaalisessa käsityön opetuksessa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014 (käsityö)

Huovila, R., Hintsa T., Säilä J. (2009). Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. WSOY pro.

Teknisen- ja tekstiilityön luento- ja opetusmonisteet sekä verkkomateriaali.

Suoritustavat:

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen sekä hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti.

 

Arviointi:

Luentoihin ja ryhmissä käsiteltyyn materiaaliin pohjautuva tentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *