Tutkimusmenetelmät

Interventiot
Tutkimus on interventiotutkimus, jossa on kaksi erillistä koeryhmää ja yksi kontrolliryhmä. Koeryhmille tarjotaan joko ryhmämuotoinen tietoisuustaitokoulutus lähiopetuksena tai nettiympäristöä hyödyntävä tietoisuustaitokoulutus. Kontrolliryhmä saa nettiympäristöä hyödyntävän tietoisuustaitokoulutuksen tutkimuksen loppumisen jälkeen.

Osallistujat jaetaan satunnaisesti joko koe- tai kontrolliryhmään. Tutkimuksessa tutkitaan interventioiden vaikutusta erilaisiin opiskeluun liittyviin stressi- ja hyvinvointimuuttujiin.

Kyselylomakkeet ja hiusnäytteet
Osallistujat täyttävät stressiin ja hyvinvointiin liittyvän kyselylomakkeen kolme kertaa tutkimuksen aikana: ennen intervention alkua, sen loputtua ja noin viiden kuukauden päästä intervention loppumisesta. Lisäksi osallistujat antavat kolme kertaa hiusnäytteet, joiden avulla selvitetään osallistujien kortisolin tasoa.

Osallistuva havainnointi
Yksi tutkija osallistuu toiseen tietoisuustaitoryhmään ja tekee osallistuvaa havainnointia ryhmästä. Hän pitää havainnoistaan päiväkirjaa.

Haastattelut
Interventioiden jälkeen osallistujat kutsutaan vapaaehtoiseen, noin tunnin mittaiseen haastatteluun. Haastattelu toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmissä (5-6 hlöä/ryhmä). Haastatteluissa tutkitaan osallistujien kokemuksia interventioista sekä merkityksiä, joita he ovat koulutukselle ja harjoittamiselle antaneet. Haastatteluteemat ja kysymykset muotoillaan observointihavaintojen pohjalta. Haastattelut suorittaa ja niitä analysoi vastuututkijan lisäksi ja ohjauksessa opiskelija/opiskelijat, jotka kuitenkin opiskelevat jossain muussa kuin lääketieteellisessä tiedekunnassa.

.