Harjoittelijan palkka ja harjoittelutuki

HARJOITTELIJAN PALKKA

Harjoitteluajan palkkauksesta neuvottelet työnantajan kanssa. Harjoittelijan palkkataso on yleensä matalampi kuin normaalissa työsuhteessa, koska työnantajan odotetaan käyttävän aikaa harjoittelijan ohjaukseen.

Helsingin yliopiston suositus harjoittelijan vähimmäispalkaksi on Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukainen palkka (1 331 €/kk vuonna 2023). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

TYÖNANTAJAN KOKONAAN RAHOITTAMA HARJOITTELU

Suositeltava tapa on suorittaa opintoihin kuuluva työharjoittelu työpaikassa, joka maksaa harjoittelijan palkan kokonaisuudessaan. Tällöin harjoitteluun ei tarvitse hakea tukea tiedekunnalta. Harjoittelusta tehdään kuitenkin yliopiston ja työnantajan välinen harjoittelusopimus.

Jos työnantaja ei pysty maksamaan harjoittelijan palkkaa kokonaan, vaan vaatii ulkopuolista tukea palkkakulujen kattamiseksi, voi harjoittelulle hakea rahallista tukea tiedekunnalta. Lue lisää yliopiston yleisestä harjoittelutuesta alta ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun tukimuodoista.

TIEDEKUNNAN HARJOITTELUTUKI

Tiedekunnan harjoittelutuki on yksi tapa saada tukea tutkintoon kuuluvan harjoittelun suorittamiseen. Selvitä ensin, rahoittaako työnantajasi harjoittelijan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset kokonaan vai osittain. Mikäli työnantajasi vaatii yliopistolta tukea harjoittelijan palkkakustannusten kattamiseen, voit hakea tiedekunnan harjoittelutukea.

Helsingin yliopiston tai teologisen tiedekunnan myöntämän harjoittelutuen voi kukin opiskelija saada enintään kerran opintojensa aikana. Tuki on tarkoitettu auttamaan harjoittelupaikan löytämisessä opiskelijoita, joilta työharjoittelu vielä puuttuu. Voit siis hakea tiedekunnan harjoittelutukea, jos sinulla on tutkintoosi kuuluva harjoittelun opintojakso vielä suorittamatta etkä ole aikaisemmin hyödyntänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea. Harjoittelutuki on tarkoitettu käytettäväksi oman koulutusohjelmaan/pääaineeseen kuuluvaan harjoitteluun.

Harjoittelutukisumma on 1800 euroa/opiskelija harjoittelua kohden. Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan tuella katetaan osa kuluista, joita työnantajalle aiheutuu harjoittelijan palkkaamisesta. Tiedekunnan tukemassa harjoittelussa työnantajan on maksettava opiskelijalle vähintään Kelan määrittämän minimipalkan mukaista kuukausipalkkaa jokaiselta harjoittelukuukaudelta (1 331 €/kk vuonna 2023). Harjoittelun päätyttyä työnantaja laskuttaa harjoittelutuen tiedekunnalta harjoittelusta laaditun sopimuksen mukaisesti.

Huomioithan, että yliopiston harjoittelutuella ei voi rahoittaa Helsingin yliopiston sisällä suoritettavaa harjoittelujaksoa.

HARJOITTELUTUEN HAKUOHJEET

Teologisen tiedekunnan opiskelijat hakevat harjoittelutukea omasta tiedekunnastaan erillisen ohjeen mukaisesti. Tiedekunnan harjoittelutukea voi hakea maisterin tutkintoon pakollisena kuuluvaan harjoitteluun (TUM-402).

HAKUAIKA

Harjoittelutukea haetaan jatkuvalla haulla, jolloin erillistä hakuaikaa ei ole. Tukea haetaan siinä vaiheessa, kun harjoittelupaikka on varmistunut ja mikäli työnantaja edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella. Tukea on haettava ennen harjoittelun alkamista eikä sitä myönnetä jo alkaneeseen harjoitteluun.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, ota yhteyttä tiedekunnan harjoittelusta vastaavaan suunnittelijaan teol-ura@helsinki.fi

HAKUKELPOISUUS

Harjoittelutukea voivat hakea pääsääntöisesti kaikki maisterivaiheen opiskelijat sekä ne kandivaiheen opiskelijat, joilla on maisterivaiheen 1. työelämäjakso (TUM-401 Osaamisen tunnistaminen ja työelämä) jo suoritettuna harjoittelutukea haettaessa. Harjoittelutukea voi saada vain omaan koulutusohjelmaan kuuluvaan harjoitteluun, EI sivuaineeseen mahdollisesti kuuluvaan harjoitteluun.

Opiskelijan tulee olla läsnäoleva opiskelija koko harjoittelun ajan. Tuetun harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi.

OPISKELIJAN HAKUKELPOISUUSKRITEERIT

Hakukelpoisia ovat teologisen tiedekunnan läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät kaikki alla luetellut kriteerit:

 • Jos olet kandivaiheen opiskelija, olet hakuhetkellä suorittanut kandivaiheen työelämäjakson (TUK-451 tai SOV450) ja täytät loput seuraavista kriteereistä. Jos opiskelet hakuhetkellä maisteriohjelmassa, olet hakukelpoinen sillä ehdolla, että täytät loput seuraavista kriteereistä.
 • Maisteriohjelmassa uuden tutkintorakenteen mukaan opiskelevilta edellytetään myös harjoittelua edeltävän opintojakson TUM-401 Osaamisen tunnistaminen ja työelämä (2 op) suorittamista ennen hakeutumista maisterivaiheen harjoitteluun.
 • Et ole vielä suorittanut koulutusohjelmaasi/tutkintoosi kuuluvaa harjoittelun opintojaksoa tai vastaavaa vanhan tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa.
 • Et ole aiemmin käyttänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea. Huom! Tämä koskee myös Helsingin yliopistossa aiemmin suoritettuja tutkintoja.

HARJOITTELUPAIKAN JA -JAKSON KRITEERIT

 • Harjoittelupaikka voi olla yrityksessä, valtiolla, kunnassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa joko Suomessa tai ulkomailla. Tiedekunnan tukeman harjoittelun työnantaja ei voi olla yksityishenkilö.
 • Tiedekunnan harjoittelutukea ei voi käyttää harjoitteluun, jossa työnantajana on Helsingin yliopisto.
 • Harjoittelija on työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelijalle maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa (1 283 €/kk vuonna 2022).
 • Tuetun harjoittelun vähimmäispituus on aina vähintään kaksi kuukautta kokoaikaista työskentelyä. Yhdellä kuukaudella tarkoitetaan joko kalenterikuukautta tai 30 päivää (esim. 15.1.–14.2.).
 • Harjoittelun maksimikesto on 6 kuukautta kokoaikatyötä, ja osa-aikaisessa harjoittelussa 6 kuukautta vastaava työmäärä. Osa-aikaisessa harjoittelussa pääasiallisesti suositellaan vähintään 50 % työaikaa.
 • Harjoittelijan työtehtävät ovat luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta.
 • Harjoittelun on kehitettävä opiskelijan asiantuntijuutta ja annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.
 • Harjoittelijalla pitää olla nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa.

Harjoittelutukea ei voida myöntää takautuvasti, vaan harjoittelutuki pitää hakea ennen harjoittelujakson alkamista. Tukea ei myönnetä harjoitteluun tai työsuhteeseen, joka on alkanut ennen harjoittelutuen hakemista.

VALINTAMENETTELY

Päätös harjoittelutuen myöntämisestä tehdään, kun hakukelpoisuuskriteerit täyttävä opiskelija on löytänyt harjoittelupaikan, joka edellyttää tiedekunnan tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Tuki myönnetään, mikäli myös harjoittelupaikka täyttää yllä mainitut vaatimukset.

TOIMINTAOHJEET HARJOITTELUTUEN HAKEMISEEN

Toimi näin, kun haluat hakea tiedekunnan harjoittelutukea TUM-402 Työelämäjaksolle:

 1. Tarkista yllä olevista ohjeista, että itse täytät harjoittelutuen hakukelpoisuuskriteerit.
 2. Kun sinut on valittu harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä e-lomakkeella. E-lomakkeella valitset alasvetovalikosta vaihtoehdon : Haen tiedekunnan rahoitusta (1.800 €)
 3. Lomakkeen tietojen pohjalta tarkistetaan sekä työnantajan että opiskelijan harjoittelutukikelpoisuus.
 4. Viikon kuluessa e-lomakkeen täyttämisestä saat sähköpostitse liitteenä esitäytetyn harjoittelusopimuksen, joka menee samalla työnantajalle allekirjoitettavaksi.
 5. Muista, että yliopiston ja työnantajan välisen harjoittelusopimuksen lisäksi harjoittelusta pitää tehdä myös työsopimus sinun ja työnantajasi välille.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, ota yhteyttä tiedekunnan harjoittelusta vastaavaan suunnittelijaan teol-ura@helsinki.fi