Uusi hallintokieli ja kansalaiset

Uusi hallintokieli ja kansalaiset (UHK) on Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke suomalaisen hallintopolitiikan kielestä erityisesti kansalaisuuden ja demokratian näkökulmista tarkasteltuna. Aikavälillä 1.9.2022–31.3.2026 toteutettava tutkimushanke tuottaa uutta tietoa nykymuotoisesta moninaistuneesta hallintopolitiikasta suomalaista keskustelua ja kansainvälisiä vertailuja varten sekä edistää hallintopolitiikan ymmärrettävyyttä ja toimeenpanoa kansalaisten näkökulmasta.

Hankkeen vastuullisen johtajan yhteystiedot: kanerva.kuokkanen (at) helsinki.fi

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisessa hallintopolitiikassa ilmeneviä käsityksiä kansalaisuudesta ja demokratiasta New Public Managementin (NPM:n) jälkeen. Tarkastelujakso alkaa pääasiallisesti 2000-luvulta alkupuolelta, joka edustaa Suomessa siirtymävaihetta NPM:stä uusiin suuntauksiin, ja jatkuu nykypäivään. Tutkimus kohdistuu hallintopolitiikan keskeisten toimijoiden hallintoajatteluun, hallintokulttuuriin ja hallintokieleen. Se soveltaa sosiaalisen konstruktionismin ja diskurssianalyysin teoriaperinteille nojaavaa tulkitsevaa politiikka-analyysia sekä tulkitsevaa hallinnan tutkimusta. Tutkimus keskittyy hallinnon ja hallinnan merkitysten rakentamiseen ja eri toimijoiden rooliin tässä prosessissa. Hankkeen tutkimuskysymykset ovat:

  • Miten NPM:n jälkeinen hallintopolitiikka on muuttanut suomalaista hallintoajattelua, -kulttuuria ja kieltä? Millaisia eri ajatussuuntauksia muutokseen liittyy? Miten ne liittyvät hallintopolitiikan kansainvälisiin ja ylikansallisiin trendeihin?
  • Millaista kieltä uuden julkisjohtamisen jälkeisessä hallintopolitiikassa käytetään kansalaisista ja demokratiasta? Millaisia reunaehtoja se niille asettaa ja millaisia niitä koskevia ristiriitoja siitä löytyy? Mitkä hallintopolitiikan toimijat vaikuttavat näihin ajatuksiin eniten?
  • Haastaako uusi hallintopolitiikka aiemman hallintoajattelun käsitykset kansalaisista ja miten? Mitä seurauksia tällä on suomalaiselle politiikalle ja demokratialle?

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Tietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimushankkeessa Uusi hallintokieli ja kansalaiset

Yhteistyö