TUTUSTU MEIHIN

Hankkeen tutkijat

Kanerva Kuokkanen (VTT, hankkeen vastuullinen johtaja) on väitellyt valtio-opista Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2016, ja hän työskentelee nykyään laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Kuokkanen on keskittynyt tutkimuksessaan julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välisiin kohtaamisiin. Hänen aiempi tutkimuksensa on käsitellyt muun muassa kansalaisosallistumista, kolmatta sektoria, julkishallinnon ”hankkeistumista”, vapaaehtoistoiminnan kohdistuvaa ja yksittäisten kansalaisten kokemaa sääntelyä, poliittisen radikalisoitumisen ehkäisyä, kaupunki- ja aluepolitiikkaa sekä tulkitsevaan politiikka-analyysia ja laadullisia tutkimusmenetelmiä.
Julkaisut | kanerva.kuokkanen (at) helsinki.fi

 

Joonatan Virtanen (YTM, väitöskirjatutkija) johtaa hankkeessa suomalaisen hallintopolitiikan vaikuttajien haastattelututkimukseen keskittyvää työpakettia (2022-2025). Hän tutkii yleisen valtio-opin tieteenalan väitöskirjassaan valtioneuvoston ja julkishallinnon koordinaatioon liittyviä politiikkaideoita Suomessa. Hallintopolitiikan ja hallintoajattelun lisäksi hän on erikoistunut tasavaltalaisen poliittisen ajattelun tutkimukseen. Julkaisut | joonatan.virtanen (at) helsinki.fi

 

 

Marjukka Weide (VTM) toimii hankkeessa apurahatutkijana 1.9.2022–31.8.2025. Väitöskirjassaan hän tutkii osallistumispolitiikan ja kotouttamispolitiikan välisiä risteämiä ja maahan muuttaneiden poliittisen osallistumisen diskursiivisesti rakentuvia mahdollisuuksia. Menetelmällisesti häntä kiinnostavat erityisesti eri diskurssianalyyttiset välineet sekä laajempi tulkitsevan policyanalyysin lähestymistapa haastattelujen ja politiikkadokumenttien analysointiin. Julkaisut | marjukka.weide (at) helsinki.fi

 

Alex Oksanen (VTK) toimii hankkeessa tutkimusavustajana.

Hän on ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija Helsingin yliopistolla pääaineenaan sosiologia. Hänen kiinnostuksensa painottuu erityisesti sukupuolen, seksualisuuden ja niihin perustuvan syrjinnän kysymyksiin.

alex.oksanen (at) helsinki.fi