PÅ SVENSKA

Uusi hallintokieli ja kanlaiset (UHK, på svenska: Det nya förvaltningsspråket och medborgarna) är ett forskningsprojekt vid Helsingfors universitet som är finansierat av Kone-stiftelsen. Forskningen fokuserar på den finska förvaltningspolitikens språk ur medborgar- och demokratiperspektiv. Projektet genomförs mellan den 1 september 2022 och den 31 mars 2026 och skapar ny forskning om den nuvarande nationella diversifierade förvaltningspolitiken för finsk diskussion och internationella jämförelser. Det här projektet syftar också till att främja förståelsen och genomförandet av förvaltningspolitiken ur ett medborgarperspektiv.

Kontaktuppgift för projektledaren Kanerva Kuokkanen: kanerva.kuokkanen (at) helsinki.fi

 

Forksningsmål

Den här studien undersöker begreppen medborgarskap och demokrati som de förekommer i den finländska förvaltningspolitiken efter New Public Management (NPM). Granskningsperioden börjar huvudsakligen från början av 2000-talet, som i Finland representerar övergången från NPM till nya trender, och fortsätter till idag. Forskningen fokuserar på förvaltningstänkandet, förvaltningskulturen och förvaltningsspråket hos centrala förvaltningspolitiska aktörer. Den tillämpar tolkningspolitisk analys baserad på de teoretiska traditionerna inom socialkonstruktionism och diskursanalys, samt tolkningsforskning. Forskningen fokuserar på konstruktionen av innebörden av administration och kontroll, inklusive olika aktörers roll i denna process. Projektets huvudsakliga forskningsfrågor är:

  • Hur har förvaltningspolitiken efter NPM förändrat det finländska förvaltningstänkandet, kulturen och språket? Vilka är de olika tanketrenderna förknippade med förändring? Hur hänger de ihop med internationella och transnationella trender inom förvaltningspolitiken?
  • Vilken typ av språkbruk används om medborgare och demokrati i förvaltningspolitiken efter NPM? Vilka slags gränsvillkor ställer den upp för dem och vilka slags motsättningar angående dem finns i den? Vilka förvaltningspolitiska aktörer påverkar dessa tankar mest?
  • Utmanar den nya förvaltningspolitiken medborgarnas uppfattningar om det tidigare förvaltningstänkandet och hur? Vilka är konsekvenserna av detta för finsk politik och demokrati?

 

Forskningsnätverk