Categories

Curriculum Vitae


BIOGRAFIA

Vahtivuori-Hänninen, Sanna (KL, LO)
sanna.vahtivuori@helsinki.fi

CV in English

Toimin erityisasiantuntijana opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla. Tehtäviini sisältyy muun muassa opettajankoulutuksen kehittäminen, koulutuksen digitalisaation edistäminen, kansallisen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjausten toimeenpanon seuranta ja arviointi sekä Opettajankoulutusfoorumin pääsihteerin tehtävät. Lisäksi toimin ruotsinkieliseen koulutuksen kokonaisselvityksen ja uuden Kansalliskielistrategian sihteeristössä.

Olen aiemmin toiminut projektipäällikkönä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tehtäviini sisältyi hallitusohjelman digitaaliseen oppimiseen ja opiskeluun liittyvän kärkihankkeen johto ja  koordinointi. Työhön kuului  valtakunnallisen strategisen hankekokonaisuuden läpivienti, opetusalan digitalisaation vahvistaminen ja digitaalisten oppimisympäristöjen strateginen kehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Korkeakouluissa annettavan opettajakoulutuksen uudistaminen ja korkeakoulujen kehittämistyön tukeminen olivat myös osa hankekokonaisuutta.

Olen aiemmin toiminut myös projektipäällikkönä Cicero Learning -verkostossa ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Olen myös työskennellyt didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin olen toiminut projektipäällikkönä ja koordinaattorina liikenne- ja viestintäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisessä Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeessa ja Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeessa. Olen myös aikaisemmin työskennellyt mediakasvatuksen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella.

Lisäksi olet toiminut tutkijana, kouluttajana ja suunnittelijana erilaisissa mediakasvatusta, digitaalista oppimista, oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, erityisesti verkko-opetusta ja tietostrategista ajattelua tutkineissa ja kehittäneissä hankkeissa (mm. Suomen Akatemian Life as Learning -ohjelman Moments, Opetushallituksen TriO-projekti, HelLa, I-Trace).

Olen myös toiminut opettajana ja luennoitsijana yli kymmenen vuoden ajan mediakasvatuksen perusopetuksen (3 op, 25 op ja 35 op) ja täydennyskoulutuksen opinto­kokonaisuuksissa sekä kolmen vuoden ajan luokanopettajana.

Olen ollut puheenjohtajana, programme committeen jäsenenä, keynote speakerinä ja refereenä kansainvälisissä ja kansallisissa konferenssissa ja alan julkaisuissa. Lisäksi olen toiminut asiantuntijana EU:n ja Euroopan neuvoston opettajankoulutuksen ja verkko-opetuksen ja digitaalisen oppimisen projekteissa (mm. Fetiche 2000, Internet Literacy Handbook Project, Minerva I-Trace Project). Tehtäviini on sisältynyt myös valtakunnallisen tvt-verkoston (Kasvatustieteiden virtuaaliyliopisto) koordinointi.

Olen vastannut Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa verkko-opetuksen syventämisestä opettajankoulutuksessa (VOSO II-hankkeen johtaja). Olen toiminut laajan Tekes-rahoitteisen Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeen johtoryhmän jäsenenä ja opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimet oppimisympäristöt -ohjausryhmän ja liikenne ja viestintäministeriön Lasten ja nuorten mediafoorumin jäsen ja Mediakasvatusseuran hallituksen varajäsenenä ja Otavan opiston säätiön hallituksessa. Toimin tutkimustyön ohella mentorina pk-yrityksille xEdu-yrityskiihdyttämössä.

Tutkimusintressini liittyvät mediakasvatuksen alaan. Tämän hetkisiä tutkimuskohteita ovat digitaaliset oppimateriaalit, sosiaalisen mobiilin median mahdollisuudet opetuksessa, pedagogiset mallit, opetus ja ohjaus, yhteisöllinen opiskelu,  sosiaaliset simulaatiot ja pelit verkkoympäristöissä.

Olen julkaissut useita kymmeniä artikkeleja ja julkaisuja suomeksi ja englanniksi erilaisissa tieteellisissä teoksissa ja konferenssijulkaisuissa. Olen ollut mukana toimittamassa ja kirjoittanut myös oppikirjoja ja populaareja julkaisuja. Viimeistelen väitöskirjaa aiheesta “Pedagogical Models in Digital Learning Environments and in Designing, Implementing and Assessing Network-Based Education in Higher Education and Working Life Contexts“.

AMMATILLINEN KOKEMUS JA ERITYISOSAAMINEN

2019- erityisasiantuntija
Opettajankoulutuksen kehittämiseen, opettajankoulutuksen digitalisaatioon ja kansallisen kehittämisohjelman toimenpanoon, seurantaan ja arviointiin liittyvät tehtävät. Ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvitys ja Kansalliskielistrategia. Muut hallinnonalan valmistelutehtävät.

2016-2019 projektipäällikkö
Hallituksen kärkihankkeen Uusi peruskoulu -ohjelman (Digitaaliset materiaalit opetuksessa ja opettajankoulutuksen uudistaminen) johto ja hankekokonaisuuden koordinointi. Opetus- ja kulttuuriministeriö.[Uusi peruskoulu -loppuraportti]

2014-2016 projektipäällikkö (HY) ja tutkija
Kansainvälisessä Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohankkeessa asiantuntija-arviontimallin, pedagogisten mallien ja periaatteiden kehittäminen oppimisratkaisujen suunnitteluun, käyttöön ja arviointiin. Mediakasvatuksen opetus (25 op), Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. [Cicero Learning -verkosto]

2012-2014 didaktiikan yliopistonlehtori
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen aineryhmä [mm. opetussuunnitelmateoria, didaktiikka, oppilaantuntemus, laadulliset tutkimusmenetelmät, opetuksen etiikka ja arviointi, tutkimusseminaari (kandidaatin tutkielma), mediakasvatus, maisteripraktikumin ohjaus]. Kasvatustieteen aineopetuksen kehittäminen ja tutkimus. [www.helsinki.fi/okl]

2011–2012 projektikoordinaattori
Opetusteknologia koulun arjessa -hanke. 13 tutkimuslaitoksen, 28 yrityksen ja liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen Tekes-rahoitteinen digitaalisen opetuksen ja oppimisen tutkimus- ja kehittämisverkosto. [blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun]

2008–2010 projektipäällikkö
Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hanke. Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta. Liikenne- ja viestintäministeriö, opetusministeriö ja Opetushallitus. [blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun]

2007–2008 yliopistonlehtori (vs.)
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Mediakasvatuksen perus- ja sivuaineopetus. Mediakasvatuksen, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja verkko-opetuksen tutkimus, opetus ja alan kehittäminen.

2006– 2007 projektitutkija
Hammaslääketieteen laitos, Mediakasvatuskeskus, soveltavan kasvatustieteen laitos ja Opetusteknologia­keskus. EU:n Minerva I-Trace -projekti. Hankkeessa tutkittiin röntgenkuvien analyysin mahdollistavan kefalometrian opetusohjelman ja mobiilin Tablet PC:n hyödyl­lisyyttä ja toimivuutta hammaslääketieteen opetuksessa. Lisäksi selvitettiin opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä mobiilista työskentelystä, käytetyistä työtavoista ja pedagogisista malleista, tabletin ja digitaalikynän avulla tapahtuvasta opetuksesta ja opiskelusta sekä tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytettävyydestä. [http://www.itrace.ing.unict.it/]

2003–2005 tutkija
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja soveltavan kasvatustieteen laitos. Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelma, Moments-projekti. (Models and Methods for Future Knowledge Construction: Interdisciplinary Implementations with Mobile Technologies). Hankkeessa kehitettiin mobiilin verkko-opetuksen työtapoja ja käytänteitä sekä mallinnettiin tulevaisuuden opetuksen, opis­kelun ja oppimisen tarpeita verkkoympäristöissä. [http://www.helsinki.fi/sokla/media/moments; legenda.pori.­tut.fi/moments/]

2001–2003 tutkija
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteellinen ja käyttäy­tymistie­teellinen tiedekunta. HelLa-projekti (Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittä­­misprojekti.) Valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus­ohjel­man arviointi. Kas­vatus­tieteellisten tiede­kun­tien vir­tuaaliyliopistohanke (KasVi). [www.helsinki.fi/sokla/media/hella; www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]

2001 assistentti
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kehitys- ja tutkimustyö mediakas­vatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön alalla. Opetusta 2 ov, 15 ov ja 35 ov mediakasvatuksen opinto­ko­ko­naisuuksissa ja erilaisissa täydennyskoulutuskokonaisuuksissa, media­kasva­tuksen ja kasva­tustieteen pro gradu -töiden ohjaus yhdessä professorin kanssa.

2000 projektisuunnittelija (osa-aikainen)
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteellisten tiedekuntien virtuaaliyliopistohankkeen (KasVi) käynnistäminen Helsingin yliopistossa. [www.helsinki.fi/sokla/media/kasvi.html]

2000–2001 mediakasvatuksen tuntiopettaja
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopiston opettajan­koulu­tuslaitoksen luokanopettajan koulutuksen mediakasvatuksen 2 ov, 15 ov ja 35 ov opetus (sivuaineopetus) ja media­kasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutukset.

1999–2000 projektitutkija
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Vastuualueina tutkimus ja kehitystyö Mediakasvatuskeskuksen verkko-opetusta, -opiskelua ja verkkomateriaaleja tutkineissa TriO- ja FLE-projekteissa. Mediakasvatuksen tiedoalan opetusuunnitelmatyö [www.edu.helsinki.fi/media/trio/]

1998– opettajankouluttajan tehtäviä
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja soveltavan kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopiston opettajankoulutus­laitok­sen luokanopettajan koulutuksessa ja aineenopettajakoulutuksessa mediakasvatuksen opintokokonaisuudet (perus­­­­opetus, sivuaineopetus) ja työssä olevien opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja verkko-opetuksen pedagogiset täy­den­nyskoulutukset.

1998 tutkimusavustaja
Mediakasvatuskeskus, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Vastuu­alueina tutkimus FLE-projekti­ssa sekä mediakasvatuksen sivuaineopetus (15 ov), lisäksi mm. Suomi tietoyhteiskunnaksi – mediakasvatus ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja opettajien pedagoginen täydennyskoulutus. [http://fle.uiah.fi/]

1994 Primary School Teacher (at part-time basis)
Edinbarnet Primary, Dumbarton, (Greater Glasgow area) Scotland. Lectures in Literature, Music, Mathematics, and Environmental Education.

1990–1992 Peruskoulun luokanopettaja (vs.)
1991-1992 Jousenkaaren koulu, Espoo, tehostettu musiikinopetus (musiikkiluokka)
1990-1991 Mankkaanpuron koulu, Espoo, alkuopetus

1989–1990 peruskoulun luokanopettajan ja aineenopettajan sijaisuuksia
Espoon kouluissa, ala- ja yläkouluissa  (luokanopettaja, erityisopetus, kotitalouden ja tekstiilityön opettaja, fysiikka)

Faculty of Behavioural Sciences
Cicero Learning Network
Research Unit of Teaching and Learning Sciences
Media Education Research Group,
P.O.Box 9 (Siltavuorenpenger 20R)
FI-00014 Helsinki University
Mobile +358 40 571 2442