Kolmas viikko

Ryhmätyön edistyminen: Analyysin valmistuminen tähtäimessä

Ryhmätyö on edennyt kvantitatiivisen aineiston tarkastelun myötä perjantain työpajan pohjalta, ja sen jälkeen aineistosta on pyritty löytämään syvempiä, tutkimusongelmaan liittyviä kytköksiä. Tutkimusongelmaksi on kiteytynyt  kehitysyhteistyöhön liittyvien asenteiden ja sosioekonomisten tekijöiden vaikututusten tutkiminen.

Tarkastelu sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksesta on rajattu kolmeen taustamuuttujaan tutkimuksen rajallisen ajan ja resurssien takia. Taustamuuttujat ovat ikä, tulot ja koulutus. Asennemittarit sen sijaan pitävät sisällään kysymyksiä suomalaisen kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta,  arvioita suomalaisen kehitysyhteistyön laajuudesta ja kysymyksiä vastaajien mielipiteistä nykyisen kehitysyhteistyön kattavuuteen liittyen.

Olemme tehneet aiheeseen liittyviä kirjallisuushakuja ja löytäneet aiheen kannalta relevantteja lähteitä, jotka tukevat tutkimuksemme suuntaa. Ryhmäläiset opettelevat työnjaon mukaisesti kirjallisuus- ja tilasto-osion ohjelmien käyttöä. Viikkoraportti työn etenemisestä on myös jätetty moodle-alustalle, ja ryhmän viestintä Yammerissa toimii. Perjantaina osan ryhmäläisistä on taas määrä kokoontua analyysien valmistumista silmällä pitäen atlas- sekä tilastotyopajan puitteissa.

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *