Oppimispäiväkirja 3

Screen Shot 2015-11-17 at 10.48.20

Tällä viikolla jatkoimme valittujen muuttujien analysointia ja tutkimme ristiintaulukoimalla selitettävän muuttujan jakaumaa edellisviikon tapaan selittävän muuttujan eri luokissa. Havaitsimme, että uskonto selittää tarkastelemistamme muuttujista parhaiten tutkimukseen vastanneiden halua auttaa (taulukko1). Myös Khii2 -testin mukaan uskonnollisuus vaikuttaa auttamishaluun, sillä testin tuloksena saatu p-arvo 0,008 on tilastollisesti merkitsevä sekä 1% että 5%:n riskitasolla.

Ristiintaulukoinnissa havaitsemiemme tuloksien perusteella päätimme tehdä summamuuttujan, sillä halusimme yhdistää asenneväittämistä saatuja vastauksia ja tutkia tarkemmin, miten vastaajien uskonnollisuus vaikuttaa heidän haluunsa auttaa. Summamuuttujaksi valitsimme auttamishalua mittaavia väittämiä, joiden vastaukset yhdistimme: Hyväosaisilla on velvollisuus auttaa niitä, joilla menee heikommin, Suomella valtiona on velvollisuus auttaa kehitysmaita ja Yrityksillä on velvollisuus auttaa kehitysmaiden ihmisiä. Summamuuttajamme kuvaa siis vastaajien halua auttaa (selitettävä muuttuja). Vastaajien suhde uskonnollisuuteen taas on auttamishalua selittävä muuttuja.

Ensi viikolla tutkimme vielä selittääkö ikä vastanneiden halua auttaa. Toisin sanoen valitsemme iän selittäväksi muuttajaksi ja tarkastelemme tuoko se lisäarvoa tutkimukseemme. Lisäksi tutkimme ristiintaulukoimalla asuinpaikkakunnan ja monikulttuurisuuden välisiä yhteyksiä vastanneiden asenteissa. Ajattelimme myös tehdä saamiemme tuloksien pohjalta pylväskuvion ja mahdollisesti myös jonkin muun tuloksia havainnollistavan graafisen kuvan.

Eero ja Henni

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *