Oppimispäiväkirja 4

Perehdyimme Atlakseen. Ohjelmista ei toiminut MacOS:lla, mutta saimme sen onneksi toimimaan Windowsilla. Ohjelma kaatui muutaman kerran koneella, joka oli kieltämättä hieman turhauttavaa.

Suhtauduimme ohjelmaan aluksi varauksella, sillä se vaikutti monimutkaiselta ja raskaalta. Mielikuvamme siitä muuttuivat kuitenkin nopeasti. Ohjelma oli yllättävän helppokäyttöinen ja voisimme kuvitella käyttävämme sitä esimerkiksi jatko-opiskelijoina. Pidimme erityisesti siitä, että Atlaksessa voi helposti koodata tärkeitä ja mielenkiintoisia kohtia, ja ne löytää kätevästi koottuna sitten myöhemmin. Voisimme kuvitella sen helpottavan työskentelyä pidemmän päälle, kun kaikki tärkeä on helposti löydettävissä yhdestä paikasta. Huomasimme myös, että ohjelma auttaa löytämään yhteyksiä eri teemojen välillä ja kokoaa ne helposti lähestyttävään muotoon.

Tällä kerralla lisäsimme aineistoja Zoterosta Atlakseen, koodasimme ne ja teimme niistä raportin. Emme osanneet tehdä ohjelmalla käsitekarttaa network viewlla, mutta olimme listanneet keskeiset käsitteet viime kerralla manuaalisesti blogiin.

Heidi, Melissa ja Rosa

Raportti:

Report: 9 quotation(s) for 8 codes

______________________________________________________________________

HU: TVTJATKO

File: [C:\Users\korumdum\Desktop\TVTJATKO.hpr7]

Edited by: Super

Date/Time: 2015-11-17 11:32:54

______________________________________________________________________

Mode: quotation list names and references

Quotation-Filter: All

koulutus ja asenteet

maahanmuuttoasenteet ja ristiriidat

mielenkiintoista

Nuorten arvot ja tietoyhteiskuntaasenteet

pirstaloitunut maailmankuva ja rasismi

rasismin määritelmä

sukupuoli ja asenteet

taulukko: yhteiskunnan kehitysvaiheet

P 1: nuortena.pdf – 1:1 [Nuorten arvot ja tietoyhteisku..]  (1:172-1:212)   (Super)

Codes: [Nuorten arvot ja tietoyhteiskuntaasenteet]

No memos

Nuorten arvot ja tietoyhteiskuntaasenteet

P 1: nuortena.pdf – 1:2 [TAULUKKO 1. Traditionaali, mod..]  (@650-@494)   (Super)

Codes: [taulukko: yhteiskunnan kehitysvaiheet]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:3 [Bauman (2002, 3-4, 7-8, 28) ku..]  (@388-@144)   (Super)

Codes: [mielenkiintoista]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:4 [Toimenpide-ehdotuksena esitetä..]  (@436-@289)   (Super)

Codes: [mielenkiintoista]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:5 [Sukupuolta koskeva konflikti t..]  (@229-@56)   (Super)

Codes: [maahanmuuttoasenteet ja ristiriidat]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:6 [uusoikeistolaisten arvojen suu..]  (@343-@57)   (Super)

Codes: [pirstaloitunut maailmankuva ja rasismi]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:7 [Tutkimuksessa selvitettiin myö..]  (@427-@182)   (Super)

Codes: [koulutus ja asenteet]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:8 [Taustamuuttujista selitysvoima..]  (@232-@35)   (Super)

Codes: [sukupuoli ja asenteet]

No memos

P 2: Saarivuori_Maija_Vaurio_Hanna.pdf – 2:1 [Rasismilla tarkoitetaan yleens..]  (@720-@489)   (Super)

Codes: [rasismin määritelmä]

No memos

 

Oppimispäiväkirja 3

Screen Shot 2015-11-17 at 10.48.20

Tällä viikolla jatkoimme valittujen muuttujien analysointia ja tutkimme ristiintaulukoimalla selitettävän muuttujan jakaumaa edellisviikon tapaan selittävän muuttujan eri luokissa. Havaitsimme, että uskonto selittää tarkastelemistamme muuttujista parhaiten tutkimukseen vastanneiden halua auttaa (taulukko1). Myös Khii2 -testin mukaan uskonnollisuus vaikuttaa auttamishaluun, sillä testin tuloksena saatu p-arvo 0,008 on tilastollisesti merkitsevä sekä 1% että 5%:n riskitasolla.

Ristiintaulukoinnissa havaitsemiemme tuloksien perusteella päätimme tehdä summamuuttujan, sillä halusimme yhdistää asenneväittämistä saatuja vastauksia ja tutkia tarkemmin, miten vastaajien uskonnollisuus vaikuttaa heidän haluunsa auttaa. Summamuuttujaksi valitsimme auttamishalua mittaavia väittämiä, joiden vastaukset yhdistimme: Hyväosaisilla on velvollisuus auttaa niitä, joilla menee heikommin, Suomella valtiona on velvollisuus auttaa kehitysmaita ja Yrityksillä on velvollisuus auttaa kehitysmaiden ihmisiä. Summamuuttajamme kuvaa siis vastaajien halua auttaa (selitettävä muuttuja). Vastaajien suhde uskonnollisuuteen taas on auttamishalua selittävä muuttuja.

Ensi viikolla tutkimme vielä selittääkö ikä vastanneiden halua auttaa. Toisin sanoen valitsemme iän selittäväksi muuttajaksi ja tarkastelemme tuoko se lisäarvoa tutkimukseemme. Lisäksi tutkimme ristiintaulukoimalla asuinpaikkakunnan ja monikulttuurisuuden välisiä yhteyksiä vastanneiden asenteissa. Ajattelimme myös tehdä saamiemme tuloksien pohjalta pylväskuvion ja mahdollisesti myös jonkin muun tuloksia havainnollistavan graafisen kuvan.

Eero ja Henni

Käsitteitä

Uskonto

Religious People, Religious Congregations, and Volunteerism in Human Services: Is there a Link?: http://nvs.sagepub.com/content/22/1/33.short

Religion and Volunteering in Context Disentangling the Contextual Effects of Religion on Voluntary Behavior: http://asr.sagepub.com/content/77/5/747.short

As the Flocks Gather: How Religion Affects Voluntary Association Participation: http://www.jstor.org/stable/1387453?seq=1#page_scan_tab_contents

Monikulttuurisuus

Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/21609

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kymppikerho.pdf

Kultainen nuoruus: Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kultainennuoruus.pdf

Pois lokeroista: Katsaus monikulttuurisuuden huomioimiseen tyttötutkimuksessa ja tyttötyössä, Vastapaino 2011, Veronika Honkasalo, Karoliina Ojanen, Heta Mulari, Sanna Aaltonen

Monikulttuuriset vertaissuhteet Byströmin nuortenkahvilassa: http://www.theseus.fi/handle/10024/68736

Asuinalue


Tornion toisen asteen opiskelijoiden asenteet maahanmuuttajia kohtaan: http://www.theseus.fi/handle/10024/40834

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion toisen vuoden opiskelijoiden suhtautuminen maahanmuuttajiin: http://www.theseus.fi/handle/10024/25857

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kymppikerho.pdf

Kultainen nuoruus: Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kultainennuoruus.pdf

Monikulttuuriset vertaissuhteet Byströmin nuortenkahvilassa: http://www.theseus.fi/handle/10024/68736

Sukupuoli

Women and Weak Ties: Differences by Sex in the Size of Voluntary Organizations: http://www.jstor.org/stable/2778782?seq=1#page_scan_tab_contents

Pois lokeroista: Katsaus monikulttuurisuuden huomioimiseen tyttötutkimuksessa ja tyttötyössä, Vastapaino 2011, Veronika Honkasalo, Karoliina Ojanen, Heta Mulari, Sanna Aaltonen

Gender and the Pathways to Participation: The Role of Resources: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6288048&fileId=S0022381600080427

Koulutustausta

Tornion toisen asteen opiskelijoiden asenteet maahanmuuttajia kohtaan: http://www.theseus.fi/handle/10024/40834

Maahanmuuttajanuorten kokemuksia koulukiusaamisesta, rasismista ja tuen tarpeesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/34111

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion toisen vuoden opiskelijoiden suhtautuminen maahanmuuttajiin: http://www.theseus.fi/handle/10024/25857

Vapaaehtoistyö/kehitysyhteistyö

“Se oli niinku luonnostaan… jotenkin mä tunsin et mun täytyy” : Vapaaehtoistoiminnan motiivit yhden henkilön näkökulmasta: http://www.theseus.fi/handle/10024/45717

As the Flocks Gather: How Religion Affects Voluntary Association Participation: http://www.jstor.org/stable/1387453?seq=1#page_scan_tab_contents

Religious People, Religious Congregations, and Volunteerism in Human Services: Is there a Link?: http://nvs.sagepub.com/content/22/1/33.short

Religion and Volunteering in Context Disentangling the Contextual Effects of Religion on Voluntary Behavior: http://asr.sagepub.com/content/77/5/747.short

Gender and the Pathways to Participation: The Role of Resources: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6288048&fileId=S0022381600080427

Motiivit ja asenteet

“Se oli niinku luonnostaan… jotenkin mä tunsin et mun täytyy” : Vapaaehtoistoiminnan motiivit yhden henkilön näkökulmasta: http://www.theseus.fi/handle/10024/45717

Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/21609

As the Flocks Gather: How Religion Affects Voluntary Association Participation: http://www.jstor.org/stable/1387453?seq=1#page_scan_tab_contents

Monikulttuuriset vertaissuhteet Byströmin nuortenkahvilassa: http://www.theseus.fi/handle/10024/68736

Rasismi

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion toisen vuoden opiskelijoiden suhtautuminen maahanmuuttajiin: http://www.theseus.fi/handle/10024/25857

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kymppikerho.pdf

Maahanmuuttajanuorten kokemuksia koulukiusaamisesta, rasismista ja tuen tarpeesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/34111

Kultainen nuoruus: Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kultainennuoruus.pdf

Oppimispäiväkirja 2

Heidi, Rosa ja Melissa perehtyivät Eeron ja Hennin analyysin perusteella kirjallisuuteen. Perustimme yhteisen Zotero-tilin, johon lisäilimme alkuperäiseen aineistoon liittyvää kirjallisuutta.

Kirjallisuutta löytyi runsaasti sekä suomeksi että englanniksi. Aiheesta on myös tehty useita opinnäytetöitä. Saimme selville, että nuoret suhtautuvat positiivisesti kehitysyhteistyöhön erityisesti Länsi-Suomessa. Erään raportin mukaan nuorilla on yleisellä tasolla kohtalaisen hyvä käsitys siitä, mitä kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan, mutta faktatietoudessa on selkeästi parantamisen varaa.

Tämän viikon aikana lisäsimme Zoteroon 17 tieteellistä artikkelia, jotka mielestämme liittyivät Eeron ja Hennin ehdottamiin tutkimuskysymyksiin. Emme löytäneet tutkimusta tulotason vaikutuksesta vapaaehtoistyöhön.

Screen Shot 2015-11-10 at 11.42.36

Kirjallisuusosiota tekevän ryhmän jäsenistä vain Melissa oli käyttänyt Zoteroa aikaisemmin, mutta tällä kertaa jokainen ryhmän jäsen oivalsi ohjelmasta jotain uutta ja hyödyllistä. Rosa innostui niin paljon, että päätti hyödyntää Zoteroa gradussaan.

Teimme myös listan tutkimuskysymyksen keskeisistä käsitteistä, jotka löytyvät seuraavasta blogipostauksesta.

Seuraavalla kerralla aiomme tutustua Atlakseen.

Oppimispäiväkirja 1

Hei blogi!

Ryhmä kolme täällä. Tapasimme ensimmäistä kertaa 4. marraskuuta, ja päätimme jakaa ryhmän kahteen jokaisen mielenkiinnon kohteiden mukaan. Selasimme yhdessä tarjolla olevia aineistoja, ja päätimme rajata aineiston kvantitatiiviseen suhteelliseen tuoreesen tutkimukseen, jonka saisimme käyttöömme ilmaiseksi.

Päädyimme yhteistuumin valitsemaan aiheen, johon jokainen ryhmän jäsen oli opinnoissaan perehtynyt edes jotenkin. Aineistoksi valikoitui Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä vuodelta 2012.

Päätimme, että Eero ja Henni tapaavat maanantaina 9. marraskuuta ja perehtyvät aineistoon niin, että Rosa, Heidi ja Melissa pääsevät seuraavana päivänä metsästämään aineistoon liittyvää kirjallisuutta.

Viikolla 46 Eero ja Henni tutkivat aineistoa ristiintaulukoimalla muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. He selvittivät, onko tarkastelun kohteena olevan selitettävän muuttujan jakauma erilainen selittävän muuttujan eri luokissa.

He muodostivat aineistosta kaksi tutkimuskysymystä muuttujineen.

1) Pitäisikö Suomen olla monikulttuurisempi?
Muuttujat:

  • Sukupuoli
  • Asuinalue
  • Uskonto: mitä uskonnollisempi, sitä suurempaa velvollisuutta kokee auttamisesta
  • Koulutustausta
    • ei tilastollisesti merkittäviä eroja –> voisiko selittyä vastaajien nuorella iällä? (Tutkittaessa eri sukupolvien näkemyksiä, ja esimerkiksi vanhemman ikäluokan mielipiteitä, tulokset saattaisivat olla melko toisenlaisia.)

2) Onko hyväosaisilla velvollisuus auttaa heitä, joilla menee heikommin?

Muuttujat:

  • Sukupuoli
  • Asuinalue

Selittääkö asuinalue tai sukupuoli vastaajien näkemyksiä?

  • Länsi-Suomessa suhtaudutaan myönteisemmin monikulttuurisuuteen kuin muualla Suomessa (Johtuuko siitä, että länsirannikko on kaksikielistä aluetta?)
  • Pohjois-Suomessa naiset (n. 20%) ja miehet (n. 5%) on sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla monikulttuurisempi –>selkeä sukupuolien välinen ero

Seuraavalla viikolla Eero ja Henni lähtevät tutkimaan summanmuuttujia ja niiden uudelleenkoodausta sekä tekemään regressioanalyysiä.