Kommenttikierros ja lopullinen raportti

Kommenttikierros osoittautui hyödylliseksi. Saimme palautetta työmme ulkoasusta ja esimerkiksi kirjallisuusosioon saimme monia hyviä korjausehdotuksia tekstiin. Otimme nämä palautteet huomioon ja muokkasimme lopullisen raporttimme, jonka palautimme juuri.

Myös muiden töiden kommentointi oli ainakin allekirjoittaneesta mukavaa. Oli hyvä nähdä missä tilanteessa muut olivat ja miten he olivat tulkinneet vaikeaselkoisia ohjeita. Näin sai käsityksen siitä, että on oman ryhmän kanssa menossa myös oikeaan suuntaan.

Alustavan raportin kirjoittamisesta

Alustava raportti on onnistuneesti kirjoitettu kirjallisuuden saralta. Ongelmina olivat raportin vastuukirjoittajan koneen hajoaminen, mutta raportti saatiin kunnialla kasaan. Aihe, demokratisoituminen ja resurssien jakautuminen, osoittautuikin odotettua mielenkiintoisemmaksi ja tieteellinen keskustelu aiheesta monipuoliseksi ja jopa hieman riitaisaksi. Eriäviä mielipiteitä oli paljon ja niiden kaikkien koostaminen lyhyeen raporttiin oli haastavaa.

Tilastollisesti ryhmämme on hyvässä pisteessä. Tilastovastaavat kävivät perjantaina työpajassa työstämässä kuvioitaan ja Excel-taulukoitaan. Tuloksena oli selkeä analyysi siitä, miten resurssien jakautuminen vaikuttaa demokratisoitumiseen valitsemamme aineiston pohjalta.
Työn vaikeuksia tähän mennessä ovat olleet ajankäytölliset ongelmat. Ryhmämme neljästä jäsenestä kaikilla on/oli kandidaatttiseminaarin esitelmän palautus tämän tai seuraavan viikon aikana, mikä luonnollisesti johti siihen, että tälle projektille oli omistettavissa vähemmän aikaa. Tästäkin kuitenkin selvittiin.

Ok.

Viikkojen kovan työnteon ja selvitysten jälkeen on ryhmämme kunniallisesti saanut rivinsä järjestykseen. Kaikki alkoi yhteisestä aivoriihestä, jossa vastuualueet jaettiin tasapuolisesti. Kukin pääsi tuomaan omaa erityisosaamista ryhmän toimintaan.

Tutkimustyökaluista viriteltiin ensimmäisenä Yammer, sen jälkeen oli helppo verkottua läpi OneNoten ja Zoteron sekä antaa kaikille mahdollisuus blogin päivittämiseen.

Tilasto-osuudesta vastaavat ovat karttaneet osaamistaan ja ristiintaulukoineet demokratisoinnin ja ristiintaulukoiden kesken. Tätä tukemaan on kerätty aimo joukko tutkimusmateriaalia Zoteron kirjastoon, josta voimme koostaa alustavan tutkimusraportin.