All posts by Deleted User

Special user account.

Raportin viimeistely

Lähteiden etsiminen sukupuolen ja hyvinvoinnin/pahoinvoinnin yhteydestä osoittautui haasteelliseksi luultavasti osittaina ainakin siksi, että hyvinvoinnin käsite olisi pitänyt määritellä tarkemmin. Nyt lähteiden etsinnän aikana oli hieman epäselvää, mihin hyvinvoinnin osa-alueeseen työssämme on tarkoitus keskittyä.  Lähteitä on etsitty mm. Google Scholarista ja EBSCO:sta. Mahdollisia lähteitä kerättiin Zoteroon, missä käytettiin myös hyväksi tag- ja muistiinpanotoimintoja.

Tässä vaiheessa kirjallisuusosio on viimeistelty ja tässä yhteydessä on käytetty Word-tekstinkäsittelyohjelmaa ja pyritty muotoilemaan teksti annettujen ohjeiden mukaisesti.  Viimeistelyvaiheessa raporttiin myös lisättiin loppupäätelmät, jossa käy ilmi työn lopputulos ja myös itsearviointi kurssin tavoitteiden toteutumisen suhteen.

Tilasto-osiossa on pyritty korjaamaan aikaisempia virheitä ja selkeyttämään taulukoiden ulkoasua. Lisäksi taulukot on myös otsikoitu ja niitä on pyritty selittämään auki, jotta taulukoista saatavat johtopäätökset olisivat helposti luettavissa.

Puurtamisvaihe osa 2

Viikottaiset näkemiset ovat jatkuneet ja näkemisissä on aina päivitetty, missä kukin oman osuutensa kanssa menee, mitkä ovat ongelmakohdat, mitä pitäisi vielä tehdä, sekä yritetty siirtää tämän kurssin puitteissa opittua tietoa eteenpäin.

Atlaksen kanssa ollut pieniä vaikeuksia, sillä Anniina ei ole pystynyt avaamaan ohjelmassa Zoltanin tekemiä töitä. Tagit ja quotesit näkyvät kyllä ylävalikossa, mutta itse artikkeleita ei saa avattua ohjelmalla, jolloin Zoltanin tekemiä merkintöjä ei pysty hyödyntämään ymmärrettävästi.

Viime viikkoisen tilastotyöpajan peruminen aiheutti muutamia harmaita hiuksia ryhmäläisillemme, mutta SPSS-ohjelmaa on nyt kokeiltu yhteistoimin ja näin ollen on saatu aikaan pahoinvoinnin ja iän yhteisvaihtelua kuvaava diagrammi. Zoltanin tehtäväksi jäi selvittää tilastollisin menetelmin, näyttäytyykö pahoinvointi aineistossamme sukupuolittuneena ilmiönä.

Mariia ottaa tehtäväkseen avata sanallisesti jo tehtyjä graafeja sen verran kun se on tarvittavaa raportin ensijättöön mennessä. Anniina jatkaa raportin kirjoittamista tekemäänsä raporttipohjaa hyödyntäen.

Sukupuolen teoriatausta puuttuu edelleen.

Puurtamisvaihe

Työ etenee prosessin omaisesti, kuten tarkoituskin on ollut. Virheistä on yritetty oppia ja uusien työvaiheiden kautta tutkimusasetelmaa on pyritty muuttamaan toimivammaksi.

Toisella viikolla Mariia ja Anniina ottivat hoitaakseen tilasto-osion ja tutustuivat SPSS-ohjelman kiehtovaan maailmaan. Alkuhankaluuksista, kuten aineiston lataamisesta, selvittyä neidit harjoittelivat erilaisten graafien tekoa ja alustavia analyyseja. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen asuinpaikka-muuttuja vaihdettiin sukupuoleen, sillä se tuntui hedelmällisemmältä ja selkeämmältä analysoitavalta. Lopputuloksena ja Wordiin kopioituina ovat: 1) sukupuolen frekvenssit, 2) ryhmitelty ikä-muuttuja on esitetty havainnollistavana pylväsdiagrammina sekä 3) ikä ja sukupuoli ristiintaulukoituna. Lopullisista kuudesta graafista on ollut puhetta ja alustavaa kokeilua.

Kirjallisuusosiossa Zoltan on ottanut Atlaksen haltuunsa ja työstänyt tämän avulla ikään ja pahoin-/hyvinvointiin liittyviä artikkeleita. Viittauskohtia on löytynyt lopulliseen raporttiin tilasto-osion tueksi.

Tanjan vastuulle jäi etsiä sukupuoleen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta Zoteroon  jo etsityn asuinpaikkatutkimuksen tilalle.

Metaosio siirtyi Mariialle.