All posts by valttvtjatko

Esityövaihe

Kirjallisuusosuus

Tästä työvaiheesta vastasivat Tanja ja Mariia.

Tutkimusainestoksi valikoitui FSD2922 European Social Survey 2012: Suomen aineisto, jonka latasimme Ailasta.

Suomeen keskittyvää tutkimusta vaikea löytää, kuitenkin jotain vertailevaa tutkimusta löydettävissä. Tämä pätee erityisesti yliopiston tietokantoihin, sillä Google scholarista löytyi paremmin suomenkielistä aineistoa. Helsingin yliopiston e-thesis- palvelussa useita opinnäytetöitä, joiden aihe voisi sopia lähteeksi, mutta netissä usein saatavilla vain tiivistelmä. Tosin kirjastossa nuo on saatavilla.

Tutkimuskysymys varmaan vielä tarkentuu myöhemmin, mutta tämän hetkinen kysymys hahmottui tilasto-osiossa valittujen muuttujien perusteella. Pyrkimyksenä oli etsiä aineistoa, jossa käsiteltiin koetun hyvinvoinnin/pahoinvoinnin yhteyttä ikään tai asuinpaikkaan. Itse löysin helpommin aineistoa hyvinvoinnin käsitteen kautta, joten varmaan kannattaa aineistoa etsiessä korvata pahoinvoinnin käsite hyvinvoinnilla.

Aineiston perusteella ihmisten elämänkaaren eri vaiheessa koettu tyytyväisyys vaihtelee. Eri iässä ihmiset kohtaavat erilaisia haasteita, mitä voivat aiheuttaa pahoinvointia. Erään aineiston perusteella tämä yhteys iän ja koetun tyytyväisyyden välillä ei tosin ollut kovin selvä Suomessa.

Asuinpaikan merkityksestä löytyi tietoa segregaatio-termin avulla. Ongelmat usein kasautuvat tietyille asuinalueille, millä on merkitystä koettuun tyytyväisyyteen. Mutta tämäkään ei ole suoraviivaista, sillä joissakin tutkimuksissa nousi esille, että vaikka esim. palvelujen taso alueella olisi heikentynyt tämä ei välttämättä näkynyt koetussa turvallisuuden tunteessa tai hyvinvoinnissa.

Aineiston keruussa käytössä oli Zotero viitteiden hallintaan ja Realtimeboardiin  hahmoteltiin käsitekarttaa avainsanoista.

Käytettyjä avainsanoja (tags) Zoterossa:

* (henkinen) hyvinvointi

* ESS 2012

* asuminen

* keski-ikä

* ikä

* nuoret

* lapset

* onnellisuus

* pahoinvointi

Yhteensä keräsimme viitteitä Zoteroon 20 kpl. Avainsanojen lisäksi käytössä oli myös Zoteron muistiinpanot-välilehti.

MIKÄ ON OLEELLISTA KÄYTÖSSÄ/opeta muille: HUOM. toimii vain firefoxilla! 1. rekisteröidy 2. lataa 3. etsi artikkeleita yms. 3. lisää selaimella zoteroon (pikkunappi) 4. avaa sivun alaosaan isosta Z:sta ja mene: asetukset à preferences, sync, ryhmäläisille.

Ongelmia ilmeni, kun Zotero-ryhmän luoja ei ollut lisännyt muille ryhmän jäsenille admin-oikeuksia ja tällöin henkilökohtaisessa kirjastossa olleita viitteitä ei pystynyt jakamaan ryhmälle.

Tilasto-osio

Tästä työvaiheesta vastasi Zoltan.

Aineistosta valikoitiin kolme muuttujaa: ikä, asuinpaikka ja pahoinvointi. Ikämuuttuja saatiin aineistosta syntymäaikatiedoista ja lisäksi muodostettiin ikäkategorioita, jotta muuttajaa olisi helpompi jatkossa käsitellä. Pahoinvointi muuttaja muodostettiin aineiston 11 muuttajasta. Osan muuttujien kohdella asteikko piti kääntää toisin päin, koska mittasivat pahoinvoinnin sijaan hyvinvointia. Muuttujien muokkaukset tehtiin SPSS-ohjelman avulla.

 

Meta-osio

Tästä työvaiheesta vastasi Anniina.

Ryhmälle luotiin työympäristöt Facebookiin, Yammeriin, Zoteroon ja RealTimeBoardiin. Ryhmän keskustelu lähinnä keskittynyt Facebookiin, mutta tiedostoja on myös jaettu Yammerin kautta. RealTimeBoardissa nähtävillä viikon työnjako, mutta tämä ei ole ollut aktiivisessa käytössä. Kirjallisuusosiossa tätä alustaa on käytetty myös ajatuskartan tekoon. Lisäksi viikkoraportti jätetty moodleen.