All posts by Deleted User

Special user account.

Lopuksi

Lopuksi vuorossa oli loppuraportin eri osioiden yhteen sovittaminen. Tämä tehtiin pallottelemalla loppuraporttia Yammerissa ja sovittelemalla sen palasia yhteen. Lopputulos oli mielestämme tyydyttävä ja aluksi hieman sekavalta tuntunut kurssikokonaisuus saatiin näin paketoitua kunnialla.

Tilasto-osio

Tilasto-osuus aloitettiin lataamalla aineisto ailasta. Koska ryhmässämme oli jäljellä enää kaksi jäsentä ja aikataulut kiireisiä, päätimme aluksi käyttää R-ohjelmistoa, joka oli jo entuudestaan tuttu. Ongelmaksi muodostui kuitenkin aineiston SPSS-formaatti. Aineiston lukeminen R-ympäristöön osoittautui hieman hankalaksi, joten lopulta jouduttiin kuitenkin siirtymään SPSS-ohjelmistoon. Muutamia tutoriaali-videoita myöhemmin SPSS-ympäristö alkoi hahmottumaan ja aineiston tilastollinen analyysi saatiin suoritettua. Valitsimme muutaman selittävän muuttujan ja tutkimme erikseen niiden ja selitettävän muuttujan yhteyttä SPSS:n perustyökaluilla. Ajan puutteen vuoksi SPSS:n tutustuminen jäi kuitenkin suhteellisen  pintapuoliseksi.

Kirjallisuusosion edistymisestä

Lähdin hakemaan tietoa Google Scholarista ja DuckDuckGo:sta. Tietoa valitsemastamme aiheesta oli vaikea löytää, sillä hakusanat kuten “puoluevalinta”, “instituutiot” “luottamus” ja “yhteiskunta” toivat kyllä paljon artikkeleita, mutta aiheen rajaaminen tuloksissa oli todella vaikeaa juuri aineiston suuresta määrästä johtuen. Tuloksena tulleet artikkelit toivat kyllä tutkimustuloksia aiheista, jotka olivat hyvin lähellä omaamme, mutta nimenomaan tästä aiheesta oli todella vaikea löytää minkäänlaista tietoa, hain sitten englanniksi tai suomeksi.

Onnistuin kuitenkin löytämään jonkin verran tähänkin aiheeseen liittyvää tietoa, ja aloin luoda näistä käsitekarttaa OneNotella. Artikkeleiden tallennuksessa erityisen hyödyllinen oli Zotero, johon loimme itsellemme ryhmän, ja pystyimme täten jakamaan aiheeseen liittyvät artikkelit nopeasti.

Tilasto-osion edetessä aloin myös koodata teemojamme Atlas.ti:hin. Tämäkin ohjelma vaikutti suhteellisen hyödylliseltä yleistasolla, mutta koska artikkelit eivät käsitelleet nimenomaan meidän teemaamme, oli teemojen koodaaminen hieman vaikeaa. Ohjelmaan tutustuminen oli kuitenkin hyödyllistä.

Ensimmäinen tapaaminen

Tapasimme Gaudeamuksessa kurssin alkamisviikolla, ja sovimme työnjaosta. Kävi ilmi, että ryhmämme kolmas jäsen ei pystynyt osallistumaan kurssille, joten meitä on siis vain kaksi.

Tutustuimme aineistoihin ja päätimme alustavasti ottaa aineistoksemme European Social Surveyn Suomen osuuden vuodelta 2012 ja tutkia, onko mahdollista havaita yhteyttä siinä, kuinka luotettavana vastaaja kokee yhteiskunnalliset instituutiot sekä vastaajan valitseman puolueen välillä.

Teimme projektisuunnitelman, jossa pohdimme ryhmätyön uhkia ja mahdollisuuksia. Suurimmaksi uhkaksi muodostui ymmärrettävästi ryhmän pieneneminen entisestään, mikä olisi tässä ryhmässä koitunut koko homman kohtaloksi.

Sovimme myös työnjaosta, sekä tutustuimme Yammeriin ja RealTimeBoardiin ja otimme nämä käyttöön. Sovimme olevamme yhteydessä Yammerin välityksellä sekä puhelimitse, ja lataavamme tekemämme tiedostot RealTimeBoardiin.