Työryhmä

Kuvassa vas. Hanna Lappalainen, Caroline Sandström, Pauliina Latvala, Pirkko Nuolijärvi, Pia Olsson, Katri Priiki, Heikki Paunonen, Kaarina Mononen, Päivi Markkola ja Sakari Röyskö. Kuva: Sakari Röyskö.

Vastuulliset johtajat

Dosentti Hanna Lappalainen

Hanna Lappalainen on sosiolingvisti, joka on väitellyt vuonna 2004 kielellisestä variaatiosta ja sen tehtävistä pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten vuorovaikutuksessa. Hän toimii suomen kielen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja johtaa tätä hanketta yhdessä Pirkko Nuolijärven kanssa. Tutkimuksissaan hän on tarkastellut mm. yksilön kielen muutosta, persoonapronominien vaihtelua, koodinvaihtoa ja puhuttelua. Tällä hetkellä hän toimii myös aikakauslehti Virittäjän päätoimittajana. Lue lisää.

Professori emerita Pirkko Nuolijärvi

Pirkko Nuolijärvi, joka oli Kotimaisten kielten keskuksen johtaja 1998–2016, on tutkinut suomen kielen vaihtelua ja muutosta, televisiokeskustelujen vuorovaikutusta ja puhutun kielen roolia kaunokirjallisuudessa sekä kirjoittanut kielipolitiikkaan ja kielten asemaan liittyvistä kysymyksistä. Hän on hankkeen toinen johtaja ja kiinnostunut erikielisten suomalaisten variaatiosta.

Muut jäsenet

Professori emeritus Antti Karisto 

Antti Karisto on tutkinut suomalaista yhteiskuntaa ja sen muutosta, sosiaalipolitiikkaa, kaupunkikysymyksiä, terveyttä ja hyvinvointia sekä viimeksi vanhenemista ja vanhuutta toimiessaan sosiaaligerontologian professorina Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut myös monia laajemmalle lukijakunnalle tarkoitettuja esityksiä erilaisista arkielämän ilmiöistä. ks. https://blogs.helsinki.fi/akaristo

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti

Pauliina Latvala-Harvilahti on väitellyt suvun muistitiedosta folkloristiikkaan vuonna 2005 Helsingin yliopistosta, jossa hän toimii myös dosenttina. Hän on myös kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa, jossa toiminut yliopistonlehtorina. Tutkijana hän on erikoistunut yhteisöihin, paikkasuhteeseen, historiakerrontaan ja muistitietoon. Tässä hankkeessa hän organisoi näyttelyn toteutusta yhdessä Pia Olssonin kanssa. Lue lisää.

FM Päivi Markkola

Päivi Markkola on suomen kielen jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän valmistelee väitöskirjatutkimustaan siirtokarjalaisten kielellisestä kotoutumisesta Kanta-Suomeen Kivennavan evakkomurteen valossa. Hankkeen aineistossa häntä kiinnostavat eri-ikäisten maassamuuttajien kielellinen kotoutuminen uusille asuinpaikoille, elämänkulun tapahtumien heijastuminen vanhuuden muistelukerrontaan sekä sosiolingvistis-dialektologinen variaationtutkimus yksittäisten kielenpiirteiden vaihtelusta ja asemasta Suomessa vuonna 2017. Lue lisää.

FT, post doc -tutkija Kaarina Mononen

Kaarina Mononen tutki Helsingin yliopistossa vuonna 2013 valmistuneessa väitöskirjassaan inkerinsuomalaisten kielenkäyttöä Pietarin alueella. Väitöksen jälkeen hän on työskennellyt Tampereen ja Helsingin yliopistossa, ja 2017–2018 hän tutki post doc -hankkeessaan vanhusten vuorovaikutusta Työsuojelurahaston stipendillä. Hän on 1.6.2018 – 31.5.2020 post doc -tutkijana Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeessa, jonka aineistoissa häntä kiinnostavat mm. monikielisyys, vanhimpien haastateltujen elämäkerrat ja vuorovaikutus haastattelussa. Lue lisää.

Dosentti, yliopistonlehtori Pia Olsson

Pia Olsson on kansatieteilijä Helsingin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan hyödyntänyt niin kansatieteellisiä kyselyaineistoja kuin etnografista tutkimusprosessia. Hän on kiinnostunut ihmisten tavoista rakentaa kertomusta omasta elämästään. Lue lisää.

Professori emeritus Heikki Paunonen

Heikki Paunonen väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1974 suomen murteisiin liittyvästä aiheesta. Hän on tutkinut ja tallentanut suomen murteita ja meänkieltä 1960-luvulta ja Helsingin puhekieltä ja slangia 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Hänen kiinnostuksensa kohteisiin kuuluu myös suomen kielen ohjailun historia ja viron kieli. Hän on ohjannut lukuisia väitöskirjoja ja vetänyt useita tutkimushankkeita. Tieteellisten tutkimusten ohella hän on kirjoittanut myös laajemmalle lukijakunnalle tarkoitettuja teoksia ja artikkeleita. Lue lisää.

FT, post doc- tutkija Katri Priiki

Katri Priiki väitteli Turun yliopistosta helmikuussa 2017 vuorovaikutussosiolingvistisellä tutkimuksella henkilöviittauksista Satakunnan nykypuhekielessä. Tässä hankkeessa Priiki koordinoi aineiston keruuta ja Kielellinen elämäkerta talteen kurssia kesäkuusta 2017 toukokuuhun 2018. Hankkeen aineistoissa häntä kiinnostavat mm. suomenkielisten muuttajien asenteet kotimurrettaan ja äidinkieltään kohtaan. Lue lisää.

Valokuvaaja Sakari Röyskö Ks. kotisivu.

Fil.dr , huvudredaktör Caroline Sandström

Caroline Sandström är huvudredaktör för den finlandssvenska dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål på Institutet för de inhemska språken. Hon disputerade 2010 vid Helsingfors universitet på avhandlingen Genus i östra Nyland: Från dialektutjämning till dialektmarkör. Till hennes forskningsintressen hör svenska dialekter i Finland, sociodialektologi och lexikografi. Hon har förutom avhandlingen publicerat flera artiklar inom dessa ämnen och medverkat i nordiskt samarbete kring dialektologi och lexikografi. Inom projektet medverkar Sandström som expert på svenskan i Finland.

Tutkimusavustajina toimivat Outi Pajukallio, Susanna Siljander ja Annina Wahlberg.