Esitelmät ja julkaisut

Työryhmän tutkijat tekevät aineistosta konferenssiesitelmiä ja julkaisevat aineistoa koskevia tutkimuksia tieteellisissä julkaisuissa. Aineisto on käytettävissä myös muille tutkijoille ja opinnäytetöiden tekijöille.

Tälle sivulle kerätään tiedot ilmestyneistä ja ilmestymässä olevista julkaisuista sekä esitelmistä.

Julkaisut

Hippi, Kaarina 2022: Kuinka toimijuus rakentuu haastatteluvuorovaikutuksessa? Kielellisesti epäsymmetriset keskustelut moniäänisinä kuvauksina. Puhe ja kieli 42:4, 257–286.

Hippi, Kaarina 2022: Isoisän ja -äidin kieli. Kielen päällä -palsta.  Gerontologia 36 (3), 335–336. https://doi.org/10.23989/gerontologia.120526

Hippi, Kaarina & Lappalainen, Hanna & Nuolijärvi, Pirkko 2021: Suomalaisten kielellistä elämää ja kielivalintoja – näkökulmia monikielisyyteen. Virke 1/2021 s. 4 – 7.

Hippi, Kaarina & Lappalainen, Hanna & Nuolijärvi, Pirkko (toim.) 2020: Suomalaisten kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hippi, Kaarina & Lappalainen, Hanna & Nuolijärvi, Pirkko 2020: Suomalaisten kielikokemuksia kootusti: asenteita ja arvostuksia, variaatiota ja vaikenemista. Blogikirjoitus sivustolla Vähäisiä lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. 27.11.2020, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mononen, Kaarina & Lappalainen, Hanna 2020: Taidetta ja tutkimusta näyttelyssä. Kuinka valokuvat yhdistyvät kielellisiin elämäkertoihin? – Kieli ja taide – soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Language and the arts – creative inquiry in applied linguistics. AFinLA-e, Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 12. Toim. Heli Paulasto ja Sari Pöyhönen. Saatavana: https://journal.fi/afinla/article/view/84523

Mononen, Kaarina 2020: Mitä kielielämäkerrat kertovat? Kielen päällä -palsta. Gerontologia 34(1). Saatavana: https://journal.fi/gerontologia/article/view/89396

Nuolijärvi, Pirkko 2019: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa. Artikkeli, Kielikello 3/2019. Saatavana: https://www.kielikello.fi/-/sata-suomalaista-kielellista-elamakertaa

Priiki, Katri, Mononen, Kaarina & Lappalainen, Hanna 2018: Monitieteinen tutkimushanke nykysuomalaisten kielellisistä elämäkerroista. Katsauksia, Sananjalka 60, s. 260 – 267.

Valmistuneet opinnäytetyöt

Suomi, Heli-Maria 2021: Näin opin suomen kieltä. Viiden maahanmuuttajan havaintoja suomen kielen oppimisesta. Suomen kielen kandidaatintutkielma. HY.

Asikainen, Anniina 2018: ”Et kyl mä nyt uskosin et mun puheesta niinku tolkun saa ja sehän nyt pitäs riittää” -kieli ja kieliasenteet työelämässä. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. HY.

Doloczki, Lilla-Dóra 2020: Sosiaalistuminen suomen kielen käyttäjäksi kielielämäkertojen valossa. Suomen kielen ja kulttuurin pro gradu -tutkielma. HY.

Mankinen, Iida 2021: ”Kaikki naiset hössöttää enemmän vaik vauvalle”. Käsityksiä miesten ja naisten kielellisistä eroista. Suomen kielen kandidaatintutkielma. HY.

Nivalainen, Jenni 2022: ”Se on muuttunu ihan täysi”. Maallikoiden käsitykset idiolektin muuttumisesta sekä murteiden muuttumisesta käyttämä metakieli. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

Sassi, Reetta 2018: Neljän oululaistaustaisen informantin murteellisten piirteiden variaatio Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen haastatteluissa. Kandidaatintutkielma, HY.

 

Esitelmät

Kaarina Hippi: Kielielämäkerrat ja osallisuus. Pohjoisen asukkaiden kokemuksia elämänsä kielistä. AFinLAn syyssymposium Jyväskylän yliopistossa 11.- 13.11.2021.

Hanna Lappalainen – Kaarina Hippi – Pirkko Nuolijärvi: S2-puhujien variaatio ja variaatiota koskeva havainnot. AFinLAn syyssymposium Jyväskylän yliopistossa 11.- 13.11.2021.

Hanna Lappalainen – Lotta Aarikka – Tommi Kurki 2021: Miten tarkastella sosiaaliluokan ja kielenkäytön välistä suhdetta? Kielitieteen päivät 5. – 7.5.2021, Tampereen yliopisto.

Kaarina Hippi: 2021: Kuinka osallisuus rakentuu haastattelussa? Kielitieteen päivät 5. – 7.5.2021, Tampereen yliopisto.

Kaarina Mononen: Miten lähestyä kielikuvauksia? Sata suomalaistaaineiston kerrostumia. Koodinvaihtoa ja asenteita, variaatiota ja vertaistukea. Sosiolingvistiikan lukupiiri 20 vuotta -seminaari. Helsingin yliopisto, 26.2.2020. 

Kaarina Mononen: Languages mixed – ideas about multilingual practices reported in an interview.  AFinLAn syyssymposium 2019 Oulu. Workshop: Linguistic and bodily involvement in multicultural interactions. 15. – 16.11.2019.

Etelä-Karjalan kansanopiston järjestämät luennot Lappeenrannan kaupunginkirjastossa syyskuussa 2019.

Kaarina Mononen: Languages in linguistic biographical interviews. How do people with different backgrounds describe their relationship to the languages of their lives?  16th International Pragmatics Conference (Theme: Pragmatics of the Margins), Hongkong 9. – 14.6.2019.

Hanna Lappalainen: Future of T and V forms in Finland in the light of the new interview corpus.  5th conference of the International Network of Address Research (INAR05) (Theme: Contrasting Address), Sheffield, Englanti 5. – 7.6.2019.

Kielitieteen päivillä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 16. – 18.5.2019 kahdeksan esitelmää aineistosta:

  • Nuolijärvi, Pirkko: Monipaikkainen kielenpuhuja 2000-luvun Suomessa
  • Sundqvist, Anna: Moninainen saamelaisuus ja koettu muutos kielielämäkerroissa
  • Palin, Maria: Murteista puhumisen tavat Sata suomalaista kielellistä
   elämäkertaa -hankkeen haastatteluissa
  • Lembinen, Alina: Venäjän- ja vironkielisten maahanmuuttajien
   kieli-identiteetti ja -asenteet
  • Dabóczy, Katalin: Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten vanhempien kielivalintoja perheessä
  • Doloczki, Lilla-Dora: S2-puhujien suomen kielen käyttö ja ymmärtäminen kielielämäkertojen valossa
  • Mononen, Kaarina: Monikielisyys haastattelussa. Kuinka eritaustaiset ihmiset kuvaavat suhdettaan kieliin?
  • Lappalainen, Hanna: Referointikeinot ja sosiolingvistinen variaatio

Luentosarja Helsingin kaupungin työväenopistossa keväällä 2019.

Hanke-esittely. Kotikielen Seuran teemailta, Tieteiden talo 29.11.2018.

Mononen, Kaarina, Röyskö, Sakari & Lappalainen, Hanna: Taidetta ja tiedettä näyttelyyn. Kuinka kielelliset elämäkerrat yhdistyvät valokuviin? AFinLAn syyssymposium 2018, Joensuu 9.-10.11.2018.

Hanna Lappalainen: Relevance of ’urban’ and ’rural’ in analysis of linguistic variation. Urban Language Research. Variation – Contact – Perception, Graz 31.10. – 3.11.2018.

Hanna Lappalainen & Kaarina Mononen: Reflecting challenges of data collecting as part of new kind of research project.  Posteriesitelmä. Urban Language Research. Variation – Contact – Perception, Graz 31.10.- 3.11.2018.

Caroline Sandström & Lisa Södergård: Insamlingsprojektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Posterföredrag. Svenskan i Finland 18, Åbo 11. – 12.10.2018.

Kaarina Mononen & Hanna Lappalainen: Hundred Finnish Linguistic Life Storiesinterviewersreflections on data collecting as part of a new kind of research project. Posteriesitelmä. International Conference on Sociolinguistics 2, Budapest 6.-8.9.2018.

Caroline Sandström & Lisa Södergård: Insamlingsprojektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Posterföredrag . Den 11 nordiska dialektologkonferensen, Reykjavík 20 – 22.8. 2018.

Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa: ensi havaintoja tutkimushankkeesta. Kielitieteen päivien työpaja, Helsinki 8.5.2018.

Työpajan esitelmät:

  • ­Hanna Lappalainen, Kaarina Mononen, Pirkko Nuolijärvi & Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa.
  • ­Anniina Asikainen, Outi Pajukallio ja Annina Wahlberg: Aineistonkeruusta kohti tuloksia.
  • ­Hanna Lappalainen: Puhutteluasenteet ja -käsitykset puntarissa.
  • ­Katri Priiki: ”Huonoja sanoja” eli mikä suomen kielessä ärsyttää?
  • ­Pirkko Nuolijärvi: Suomen kielen vaihtelua: 1950-luvulla syntyneiden äänne- ja muotovariaatio

Hanna Lappalainen, Kaarina Mononen, Pirkko Nuolijärvi & Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanke. Miten Suomi puhuu -seminaari, Joensuu 15. – 16.2.2018.

Lappalainen, Hanna, Mononen, Kaarina & Nuolijärvi, Pirkko: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa. Ikkunoita satavuotiaaseen Suomeen. Posteriesitelmä. Kielitieteen päivät, Jyväskylä 18. – 20.5.2017.

Tekeillä

Tällä hetkellä työn alla on muun muassa seuraavat opinnäytteet ja tutkimusartikkelit:

  • Kaarina Hippi: Kieliä sekaisin – miten monikielisistä käytänteistä kerrotaan?
  • Maria Palin (HY): Kielen ja kielimuotojen tarkoitteen rakentuminen suomenkielisessä haastatteludiskurssissa. Kielikäsitysten ja -ideologioiden tarkastelua. Väitöskirja.
  • Laura Raatikainen (TaY): Kertomisen tavat ja niiden vaihtelu haastattelupuheessa. Pro gradu -tutkielma