ASTULA mukana sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen (VTR) seminaarissa 22.5.2024

Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämissä sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja valtion rahoittaman sosiaalityön yliopistollisen tutkimuksen (VTR) yhteisissä vuorovaikutuksellisissa seminaareissa kootaan yhteiselle keskustelufoorumille ajankohtaista sosiaalityön ja sosiaalihuollon tutkimusta. Tutkimus- ja tietoperustaisen sosiaalihuollon vahvistaminen on kiinteä osa uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja palvelukokonaisuutta. Seminaarit toteuttavat sosiaalihuollon strategisen kehittämisohjelman jalkauttamista ja kiinnittävät alkaneitten sosiaalityön tutkimusrahoitushankkeiden työtä sosiaalihuollon kentällä tehtävään kehittämistyöhön.

Seminaarin ohjelma 22.5.2024

10.00 Seminaarin avaus
Juha Luomala, sosiaalineuvos STM

10.15 Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla
Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto

11.45 Lounastauko

12.30 Rajat ylittävä lastensuojelu – tietoa ja palvelupolkuja
Joa Hiitola, Oulun yliopisto

14.00 Tauko

14.15 Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa
Aino Kääriäinen, Helsingin yliopisto

15.45 Päätössanat
Juha Luomala, sosiaalineuvos, STM

16.00 Seminaari päättyy

European Conference for Social Work Research 17.-19.4.2024

ASTULA-hanke osallistui viime viikolla Vilnassa järjestettyyn European Social Work Research Associationin kolmanteentoista sosiaalityön tutkimuksen konferenssiin. Konferenssin aiheena tänä vuonna oli Envisioning Future: Social Work Research and Discourse in the Age of Industry 4.0.

Väitöskirjatutkija Noora Mäkinen piti tutkimuksestaan puheenvuoron Technology-driven Changes in Social Work -työryhmässä 18.4.2024 ensimmäisestä tutkimusartikkelistaan “Ethical Issues in Social Work Documentation: A Scoping Review of Ethical Perspectives in Research on Social Work Documentation and Record Keeping”. Esittelimme myös ASTULA-hanketta konferenssissa puheenvuoron yhteydessä.

Aiheemme herätti paljon mielenkiintoa ja hyvää keskustelua esimerkiksi asiakirjojen omistajuudesta, niiden tarkoituksesta sekä siitä, miten dokumentoinnin asiakasosallisuutta voitaisiin aidosti mahdollistaa käytännössä.

Sosiaalityön tutkimusaamukahvit 22.3.2024

ASTULA-hanke on mukana Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Soccan järjestämillä sosiaalityön tutkimusaamukahveilla 22.3.2024 klo 9-10.

Sosiaalityön tutkimusaamukahvit tarjoavat tietoa ajankohtaisesta tutkimuksesta erityisesti asiakastyössä toimiville ammattilaisille sekä mahdollisuuden käytännön ja tutkimuksen vuoropuheluun.

Teamsissä järjestettävillä aamukahveilla kuullaan hankkeemme väitöskirjatutkijoilta alustus asiakirjojen ja dokumentoinnin tutkimisesta lastensuojelussa ja koulun sosiaalityössä, minkä lisäksi tilaisuuksissa on hetki aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Näihin matalan kynnyksen tilaisuuksiin voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Lisätietoja aamukahveista sekä osallistumislinkin perjantaiseen tilaisuuteen löydät täältä: https://www.socca.fi/tapahtumat?e=361&i=377

_____________________________________________________________________________________

Aamukahveilla kanssamme oli yli 30 osallistujaa keskustelemassa sosiaalityön dokumentoinnista ja sen tutkimisesta eri näkökulmista. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

ASTULA -hanke HPRC:n Käytäntötutkimuksen päivässä 18.1.2024

Esittelimme ASTULA-hanketta Helsinki Practice Research Centerin (HPRC) järjestämässä käytäntötutkimuksen päivässä 18.1.2024 klo 12.00–15.30 Helsingissä. Erityisesti kerroimme koulun sosiaalityön dokumentointia koskevasta tutkimuksesta ja pidimme dialogisen työpajan dokumentoinnista sosiaalityössä.

Käytäntötutkimuksen päivä on kohdennettu erityisesti käytännön toimijoille, kuten hyvinvointialueiden asiakastyössä toimiville ammattilaisille, johdolle, asiantuntijoille ja kehittäjille.

MOOC-kurssi: Asiakastyön dokumentointi sosiaalityössä

Kurssi toteutetaan kaikille avoimena MOOC-kurssina (5 op)

Keväällä on tarjolla uusi kaikille avoin opintojakso asiakastyön dokumentoinnista osana ASTULA-hanketta. Kurssilla opitaan asiakastyön dokumentoinnin periaatteet ja merkitys tiedonmuodostuksessa sosiaalityössä. Asiakastyön dokumentoinnin monet eri ulottuvuudet otetaan esiin. Kurssin käytyään opiskelija on perehtynyt asiakastyötä ohjaavaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen asiakastyössä.

Aikataulu 11.3.2024–5.5.2024

Kurssi löytyy Helsingin yliopiston avointen verkkokurssien tarjonnasta sekä avoimesta yliopistosta, lisätietoja https://studies.helsinki.fi/kurssit/toteutus/otm-1cdb3716-8a53-4c7b-b884-08670612ba02

ASTULA-hanke Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 15.-16.2.2024

ASTULA-hanke järjestää Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 15.2.2024 työpajan aiheesta Asiakirjat ja rekisteriaineistot tiedon muodostamisen välineinä tutkimuksessa ja sosiaalityössä.

Sosiaalityössä asiakirjat ovat keskeinen tiedonmuodostuksen väline asiakkaan tilanteesta ja palveluntarpeista päätettäessä. Asiakirjat ovat myös työskentelyn ja ratkaisuiden lainmukaisuuden valvonnan välineitä. Asiakirjoilla on merkittävä rooli arvioitaessa työskentelyn vaikuttavuutta. Lainsäädännöllä ohjataan asiakastyön suuntaan, jossa asiakkaat pääsevät yhä enemmän lukemaan itseään koskevia asiakirjoja OmaKannasta.

Yhä enenevässä määrin asiakkaasta kertyy tietoa myös erilaisiin rekistereihin, niin sosiaalihuollossa kuin sen ulkopuolellakin. Rekisteritiedon avulla voidaan tutkia erityisesti sosiaalihuollon toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Asiakirjat ja rekisteritieto ovat siten tärkeitä tutkimusaineistoja. Niiden käyttöä tähän tarkoitukseen valvotaan ja rajoitetaan toisiolailla ja Findatan organisoimalla lupajärjestelmällä.

Asiakirjoilla ja niiden kirjoittamisella on monia eri vaikutuksia:
-Asiakirjojen kirjoittaminen vaikuttaa ammattilaisen työhön ja työskentelyyn
-Asiakirjat vaikuttavat ihmisten elämään ja palveluihin
-Asiakirjoista tehdään päätelmiä palvelujen laadusta, määrästä ja tarkoituksenmukaisuudesta
-Asiakirjoista tulkitaan työskentelyn päätöksentekoa ja sen lainmukaisuutta.

Kutsuimme työryhmään esityksiä, joissa pohditaan asiakirjatutkimuksen ja rekisteritutkimuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Millaista tutkimustietoa tarvitaan vaikuttavan sosiaalityön tekemiseen? Miten asiakkaat otetaan mukaan dokumentointikäytäntöihin? Millaista eettistä arviointia ja tietosuojaratkaisuja asiakirja- ja rekisteritutkimus edellyttävät? Miten asiakastietojärjestelmät vaikuttavat dokumentointiin? Miten asiakirja- ja rekisteritietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä?

Lisätietoja Sosiaalityön tutkimuksen päivistä, ilmoittautua ehdit vielä 26.1.2024 asti https://events.tuni.fi/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat-2024/

ASTULA-hankkeen ensimmäinen artikkeli julkaistu

ASTULA-hankkeen ensimmäinen artikkeli on julkaistu tänään 13.12.2022 sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Januksessa. Artikkelin ”Dokumentointi osana asiakasturvallisuutta” on kirjoittanut hankkeemme johtaja, sosiaalityön vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Aino Kääriäinen (VTT).

Artikkelissa tarkastellaan asiakastyön dokumentointia osana asiakasturvallisuuden rakentumista sosiaalityössä. Sosiaalityössä yksi keskeinen tiedonmuodostuksen työväline ovat asiakastyössä kirjoitetut asiakirjat. Oikeusasiamiehen kanteluratkaisuja (n=41) analysoimalla vastataan kysymykseen, millaisia asiakasturvallisuutta heikentäviä asiakastyön dokumentointiin liittyviä ongelmakohtia esiintyy oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa.

Sisällönanalyysin perusteella ryhmiteltiin aineistosta seuraavia asiakirjoihin liittyviä huomautuksia: 1) puutteellinen asiakastyön dokumentointi, 2) tiedon keräämisen virheet, tietopyyntöjen laiminlyönti ja tiedon väärinkäyttö ja 3) suunnitelmien puutteet ja päätöksenteon virheet.

Asiakastyön dokumentointi on keskeisessä asemassa työskentelyn jälkikäteisarvioinnissa ja asiakkaiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden on tärkeää voida luottaa saamiensa palvelujen oikeellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yhdenvertaiseen kohteluun palveluissa.

Artikkelin pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältä: https://journal.fi/janus/article/view/114678/75138