Leikkaa–liimaa-journalismia? Tutkimus uutisten lähdekäytännöistä ja niiden läpinäkyvyydestä

Tutkimuksen lähtökohtana on kansainvälisissä tutkimuksissa esitetty väite siitä, että uutisjournalismin itsenäisyys on heikkenemässä: yhä suurempi osa uutistarjonnasta perustuu ulkopuolisten valmiiksi pureskelemaan ja paketoimaan materiaaliin sen sijaan, että uutistalot nostaisivat esiin itse tärkeiksi kokemiaan aiheita, yksityiskohtia ja näkökulmia.

Tutkimuksessa testataan kahta kansainvälisissä tutkimuksissa tehtyä havaintoa: Ensinnäkin väitetään, että ulkopuolisten vaikuttajien valta suhteessa mediaan on kasvussa. Tällä viitataan eritoten siihen, että pr-koneistolla on yhä enemmän vaikutusvaltaa uutissisältöihin nähden. Toimittajien ja tiedottajien suhde on ollut perinteisestikin jännitteinen. Viime aikoina on kuitenkin kasvanut huoli siitä, että samalla kun aikapaine ja tehokkuusvaatimukset kasvavat uutistyössä, journalistit ovat entistä alttiimpia kasvavan ja ammattimaistuvan pr-koneiston vaikutuspyrkimyksille.

Toiseksi uhkana uutisjournalismin itsenäisyydelle on pidetty sitä, että samat uutissisällöt kiertävät enenevästi median sisällä ja tiedotusvälineet ovat yhä riippuvaisempia toistensa tarjonnasta. Yhteiskunnan näkökulmasta ongelmana on, että samalla kun mediatalojen keskinäinen kilpailu kiristyy, uutistarjonta yksipuolistuu. Lähdekäytäntöjen läpinäkymättömyydestä johtuen yleisön on usein vaikea arvioida tiedon alkuperää tai paikkansapitävyyttä.

Tutkimuksessa tarkastellaan median lähdekäytäntöjä ja niiden läpinäkyvyyttä määrällisen ja laadullisen analyysin avulla. Hankkeessa tutkitaan kahta asiaa: Ensinnäkin tavoitteena on selvittää, kuinka suuri osa suomalaisten valtakunnallisten mediatalojen kotimaan uutistuotannosta perustuu pr-lähteisiin ja miten tämä näkyy uutissisällöissä. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin tietyt jutut ja juttuaiheet kiertävät uutisvälineestä toiseen eli miten paljon mediat lainaavat aineistoa toisiltaan.

Tutkimus on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe perustuu media-aineistosta tehtävään sisällön analyysiin, jonka perusteella tehtyjä havaintoja syvennetään tutkimuksen toisessa vaiheessa toimittajahaastatteluilla. Tarkastelun kohteena on seitsemän valtakunnallista, suomenkielistä tiedotusvälinettä (STT, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti, YLE, MTV3 ja Nelonen).

Yhteyshenkilö:
Esa Väliverronen
esa.valiverronen at helsinki.fi
+358-9-191 24841