Paikallislehtien tulevaisuus

Tutkimuksessa selvitetään paikallislehtien tulevaisuudennäkymiä tilanteessa, jota luonnehtivat yhtäältä median syvä rakennemuutos ja toisaalta kiristyvä taloudellinen tilanne, jonka seurauksena sanomalehtien ilmoitustuotot ovat vähentyneet rajusti vuosien 2008 ja 2009 taitteessa.

Tutkimuksen lähtökohtana on paikallislehtien osin muusta sanomalehdistöstä eroava toimintalogiikka. Sanomalehdistön trendeistä levikkien lasku ja ilmoitustuottojen väheneminen ei ole koskettanut kaikkia paikallislehtiä. Paikallislehtien lukijat ovat pitäytyneet paperilehdissä eikä paikallislehtien ole ollut syytä panostaa verkkolehtiin muiden sanomalehtien tapaan.

Paikallislehtien tulevaisuus on oletetusta vakaudesta huolimatta epävarma. Kiristyvä taloudellinen tilanne ja media-alan edelleen jatkuva keskittyminen ja monikanavaistuminen sekä journalismin muutospaineet asettavat haasteita myös paikallislehdille.

Paikallislehtien nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä hahmotetaan tutkimuksessa seuraavista suunnista:

  • paikallislehtien omistus- ja talousrakenteet
  • paikallislehtien sisällöt ja journalismin muutos paikallislehdissä
  • keskeisten sidosryhmien arviot paikallislehtien alueellisesta merkityksestä.

Tutkimuksessa luotava analyyttinen kokonaiskuva paikallislehtien taloudellisesta rakenteesta ja toimituskäytäntöjen muutostrendeistä sekä paikallisten sidosryhmien arvioista lisää ymmärrystä monimuotoisen paikallislehtikentän tulevaisuudesta. Kuvaa paikallislehtien tulevaisuuden toimintaedellytyksistä täydennetään kansainvälisen vertailuaineiston (Iso-Britannia, Norja) avulla.

Yhteyshenkilö:
Sanna Ojajärvi
sanna.ojajarvi at helsinki.fi
+358-9-191 24708