Kulttuurien törmäys: Sosiaalisen median haaste journalistiselle ammattietiikalle

Hanke tutkii erilaisten eettisten kulttuurien yhteentörmäystä uudessa mediaympäristössä. Tarkastelun kohteena on ensinnäkin se, miten journalistinen ammattietiikka ja -rutiinit sekä sosiaalisen median toimintakulttuuri asettuvat vastakkain verkossa. Aihetta tarkastellaan konkreettisten tapausesimerkkien avulla niin kirjoitettujen ammattieettisten normien kuin toimitustyön arkikäytäntöjen ja -rutiinien näkökulmasta. Toiseksi hankkeessa selvitetään sosiaalisen median kasvavaa merkitystä journalismikritiikin muotona ja alustana. Huomio kohdentuu muun muassa siihen, mistä uudenlainen kansalaiskritiikki kumpuaa verkossa ja millaisille arvoille ja argumenteille se rakentuu. Kolmanneksi hankkeessa analysoidaan journalistista itsereflektiota eli sitä, miten ulkopuolisten esittämään kritiikkiin on toimituksissa reagoitu ja vastattu.

Aihetta tutkitaan analysoimalla kolmea tapausta, jotka ovat herättäneet arvostelua perinteisen median toimintaa kohtaan sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen tapaus koskee niin sanottua ”Enkeli-Elisan” tarinaa: Keväällä ja kesällä 2012 tiedotusvälineet levittivät totena tarinaa koulukiusauksen uhrina itsemurhan tehneestä tytöstä. Kertomus osoittautui sittemmin fiktioksi. Toinen tapaus käsittelee MTV3:n verkkouutisten käännösvirhettä syksyllä 2012. Uutisessa väitettiin Euroviisuissa Venäjän edustajana esiintyneen babushkan isän kuolleen ”Nazisin-taistelussa”, vaikka alkuperäisessä AP:n jutussa hänen kerrottiin kadonneen taistelussa natseja vastaan. Kolmas tapaus koskee Helsingin Sanomia, jonka blogiyhteisö narautti tekaistuista haastattelusitaateista loppusyksyllä 2012. Yhteistä tapauksille on, että ne pakottivat perinteisen median selittämään ja puolustamaan julkisesti toimintatapojaan.

Tutkimus toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan edellä kuvattuja tapausesimerkkejä. Empiirinen aineisto koostuu sekä sosiaalisessa mediassa että valtaviestinten verkkosivuilla aiheesta käydystä keskustelusta. Tarkasteluun voidaan ottaa myös muita vastaavia tutkimushankkeen aikana mahdollisesti esiin nousevia tapauksia. Keskeinen kysymys on, millaisen haasteen verkkokeskusteluissa esiin nousevat odotukset ja vaatimukset asettavat journalistiselle ammattietiikalle. Hankkeen toisessa vaiheessa selvitetään kysely- ja haastattelututkimusten avulla muun muassa journalistien käsityksiä eri julkaisumuotoihin liittyvien toimitusprosessien toimivuudesta sekä näkemyksiä siitä, miten uudenlaiseen kansalaiskritiikkiin vastataan. Tutkimusote on journalismia kehittämään pyrkivä. Hankkeessa etsitään vastauksia muun muassa siihen, miten toimitukset voisivat edistää vuoropuhelua yleisön kanssa sekä kehittää toimituksellisia työprosesseja ja -oloja niin, että esimerkiksi virheriskiä lisääviä rakenteellisia ja kulttuurisia tekijöitä pystyttäisiin hallitsemaan paremmin.

The project examines the clash of different ethical cultures in the new media environment. First, the focus is on the challenges that the Internet culture poses for journalistic ethics. Secondly, the project discusses the growing significance of social media as a new platform of media criticism.  The empirical data consists of case studies as well as survey and interview material. The project aims at improving journalistic practices.

Hanketta johtaa Juha Herkman, 
juha.herkman@helsinki.fi

Hanke toteutetaan Helsingin Sanomain Säätiön tuella