Energiajärjestelmät ja -käytännöt

In English

Tutkimuksemme keskiössä ovat suomalaiset taloyhtiöt. Taloyhtiöt ovat keskeisessä roolissa energiajärjestelmän kestävyysmurroksessa, sillä 2,7 miljoonaa suomalaista asuu taloyhtiöissä.

Merkittävällä osalla taloyhtiöistä on lähivuosina edessään laajoja peruskorjauksia, joiden osana voidaan edistää myös siirtymää kestävään energiajärjestelmään. Muutos tarkoittaa kuitenkin asukkaiden sitoutumista uusiin energiakäytäntöihin, sillä he ovat taloyhtiöissä sekä loppukäyttäjiä että päätöksentekijöitä. Taloyhtiöissä myös linkittyvät yhteen materiaaliset elementit, kuten talotekniikka ja energiateknologiat, arjen moninaiset, energiaa kuluttavat käytännöt sekä eri toimijat lähtökohtineen, osaamisineen ja tavoitteineen.

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkastellaan hajautetun energiantuotannon ja energiatehokkuusparannusten edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä käytäntöjen näkökulmasta. Tavoitteena on tarkastella tapoja edistää rakennuskannan ja asumisen kestäviä energiakäytäntöjä hyväksyttävällä tavalla.

Tutkimuksen laadullisissa tapaustarkasteluissa jalkaudutaan taloyhtiöihin, joissa on toteutettu energiahankkeita, laadittu energiasuunnitelmia ja -strategioita sekä valmisteltu energiaremontteja. Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin keinoin kartoitetaan eri toimijoiden suhtautumista energiahankkeisiin ja niihin liittyvään päätöksentekoon, joka on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi energiahankkeiden pullonkaulaksi. Samalla kartoitetaan laajempaa toimijaverkostoa, johon kuuluvat isännöintitoimistot ja palveluyritykset, kaupungin viranomaiset ja kansalliset neuvontaorganisaatiot.

Lisäksi osahankkeessa tehdään media-analyysia ja politiikkatoimien seurantaa, jolla muodostetaan täsmällisempää kuvaa taloyhtiöiden energianäkökulman kypsymisestä Suomessa.

Empiirisen työn pohjalta laaditaan politiikkasuosituksia, joissa keskitytään tapoihin kohdentaa räätälöityä neuvontaa, teknistä tukea ja taloudellisia ohjauskeinoja taloyhtiöille. Tarkastelemme myös uusien neuvonta- ja tukimekanismien, kuten alueellisen energianeuvonnan ja energia-avustusten, vastaanottoa taloyhtiöissä.

Tutkimus linkittyy moniin muihin tutkimuksiin: SET-hankkeen kanssa teemme yhteistyötä liittyen kansalaisareenoihin ja energiakansalaisuuden ymmärtämiseen Suomessa. Lisäksi yhteistyö ENERGISE– ja ENCIT-hankkeiden kanssa auttaa meitä hahmottamaan arjen käytäntöjen linkittymistä taloyhtiöiden teknologisiin ratkaisuihin, politiikkatoimiin sekä sosiaalisiin normeihin.

 

Taloyhtiöiden energiatoimien pullonkaulat -työpajat 
Julkaisuja