HYKERRYS-hankkeessa maali häämöttää

Kasvukausi 2021 oli HYKERRYS-hankkeiden viides ja viimeinen kasvukausi. Hankkeen koekentällä on vuodesta 2017 asti tutkittu eri kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden toimivuutta peltokasvien viljelyssä joka kasvukausi kolmessa eri viljelykierron vaiheessa neljässä kerranteessa. Koeruutuja oli yhteensä hengästyttävät 224 kappaletta. Jokaisessa koeruudussa on vuosien mittaan kyykitty laskemassa, mittaamassa, havainnoimassa ja keräämässä erilaisia kasvi- ja maanäytteitä, joista on kertynyt valtavan kattava aineisto kuvaamaan esimerkiksi kierrätysravinteiden vaikutuksia kasvien kasvuun, kehitykseen ja satoon, sekä maan kemiallisiin, biologisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin.

Harjoittelijat Nea Similä ja Heikki Sikanen heinäkuisella koepellolla

Harjoittelijat Nea Similä ja Heikki Sikanen heinäkuisella koepellolla.

Monivuosisissa peltokokeissa harvemmin kaikki menee kuten alun perin on suunniteltu, eikä HYKERRYS-koe tehnyt tässä poikkeusta. Viljelykiertoon on jouduttu tekemään muutoksia hanhien laiduntaessa syysrapsikasvustot ja syyskylvöille liian märkien olosuhteiden takia. Ja vaikka kaiken suunnittelisi ja toteuttaisikin täydellisesti, kasvukauden sääolosuhteet määrittävät loppupeleissä sen, mitä kylvetään ja milloin, ja minkälainen sato saadaan. Kolme viidestä vuodesta on ollut erityisen kuivia ja lämpimiä. Vuosien 2017 ja 2020 hyvät sademäärät ja sateiden tasainen jakautuminen kasvukaudelle näkyy kyllä positiivisesti satotasoissa. Kuivina vuosina veden ollessa kasvua rajoittava tekijä ei lannoituksesta ole saatu täysiä hyöytyjä irti. Peltokokeet ovat aina kasvihuoneissa tehtyjä astiakokeita työläämpiä, mutta ne tarjoavat käytäntöön sovellettavissa olevia tuloksia.

Viiden vuoden viljelykierron ympärille suunniteltu HYKERRYS-hanke lähestyy nyt päätöstään. Koekenttä on laitettu talviteloille ja seuraavat vuodet koeruuduilla saa kasvaa nurmi. Kasvukaudella kerättyjen näytteiden analysointi on ollut käynnissä Viikin kampuksella koko syksyn ja viimeiset silaukset tehdään ensi vuoden puolella. HYKERRYS 3-hankkeen oli määrä päättyä vuoden loppuun, mutta muutaman kuukauden jatkoaika tuli tarpeeseen, jotta kaikki tarvittavat analyysit ja tulosten tarkastelut saadaan valmiiksi.

Tässä kohtaa kiitos kuluneesta vuodesta kaikille yritysyhteistyökumppaneillemme hedelmällisestä yhteistyöstä, Helsingin kaupungin Haltialan tilalle koekentän tarjoamisesta, kaikille hankkeessa harjoittelunsa tehneille opiskelijoille korvaamattoman tärkeästä työstänne ja hankkeeseen osallistuneille tutkijoille tietotaitonne jakamisesta. Erityiskiitos tutkimusteknikko Markku Tykkyläiselle, jota ilman ei olisi pellolla pärjätty!

Ohran satotulokset 2020

HYKERRYS-hankkeen neljännellä kasvukaudella koekentällä oli viljelyvuorossa ohra, viherlannoitusnurmi ja syysruis. Viisivuotisen viljelykierron ympärille suunnitellussa kokeessa ohra oli viljelyvuorossa kierrossa, joka aloitettiin keväällä 2017 härkäpavulla. Koekentän alkuperäisessä viljelykiertosuunnitelmassa syysrapsia seuraa syysruis. Rapsi kärsi kuitenkin niin pahoin syksyllä 2018 ja 2019 hanhien laidunnuksesta, että keväällä 2020 päätettiin korvata rapsi viljelykierrosta mahdollisimman aikaisella ohralajikkeella.

Ohran esikasveina on ollut härkäpapu – kaura nurmialuskasvilla – viherlannoitusnurmi. Yksivuotisten viherlannoitusnurmien tarkoituksena on ollut toimia typen tuottajina seuraavalle kasvustolle ja maan rakenteen parantajina. Vuoden 2019 nurmesta ei kuitenkaan ollut ohralle edellä mainittuja hyötyjä, sillä keväällä 2018 kauran alle kylvetty nurmi ei lähtenyt kuivuuden vuoksi kasvuun ja kevään 2019 täydennyskylvöistä huolimatta kasvusto jäi hyvin aukkoiseksi ja biomassan tuotanto vaatimattomaksi.

Ohralle levitettiin ennen kylvöä kastelukannuilla letkulevitystä imitoiden Soilfood Oy:n Boost-tuotteet, Ecolan Oy:n Agra NS 3-0-0 (sittemmin yrityksen valikoimista poistunut) sekä HSY:n käsittelynä käytetty ammoniumsulfaattiliuos (taulukko 1). Lannoitteet mullattiin levityksen jälkeen. Ecolan Oy:n rakeistettu Agra 13-0-0 levitettiin kylvölannoittimella, samoin kuin kontrollikäsittelyiden mineraalilannoitteet. Soilfoodin Väkevä ravinneseos, biokaasutusprosessin tuotannossa syntyvä lietemäinen mädätejäännös levitettiin oraille 2-3 lehtivaiheessa. Soilfood-ruuduille, HSY:n ruuduille sekä väkilannoituskontrolliruuduilla käytettiin mangaanin täydennykseen mangaanisulfaattia.

Typpilannoituksen määrä oli HSY:n ja Soilfood Oy:n ruuduilla 120 kg liuk. N/ha kaikilla muilla käsittelyillä paitsi Boost NPKS-käsittelyssä, jossa liukoisen typen määrä vastasi matalaa typpitasoa (44 kg N/ha). Muut typpiportaat olivat 77 ja 120 kg N/ha. Ecolan käytti ohralla kahdella osaruudulla Agra 13-0-0 lihaluujauholannoitetta ja kahdella osaruudulla Agra NS 3-0-0:aa 70 kilon kokonaistyppilannoituksella.

Taulukko 1. Ohran lannoitus, levitysmäärät (kg/ha) ja lannoituksen ravinnemäärät (kg/ha) vuonna 2020. Lannoituksen ravinnemäärät on laskettu käytetyistä lannoitteista teetetyn lannoiteanalyysin perusteella. Tuloksissa on 20% virhemarginaali.

           
Osallistuja Lannoitteen nimi Levitysmäärä, kg/ha Liuk-N N-tot P K Mg Ca Cu Mn Zn Na B S
HSY Ammoniumsulfaatti + MnSO4 1538 117 120 0 1 0 0 0 15 0 0 0 131
Ecolan Agra NS 3-0-0 (1) 2692 57 70 3 7 1 0 0 0 0 0 0 30
Agra 13-0-0 (1) 538 6 65 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Agra 13-0-0 (2) 538 6 65 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Agra NS 3-0-0 (2) 2692 57 70 3 7 1 0 0 0 0 0 0 30
Soilfood I Väkevä Ravinneseos + MnSO4 12000 120 156 11 252 12 0 0 15 0 0 0 300
Soilfood II Boost NK + MnSO4 6667 127 160 2 133 1 0 0 15 0 0 0 16
Boost NPKS Premium + MnSO4 10714 118 150 18 289 16 0 0 15 0 0 0 79
Boost NKS Premium + MnSO4 4800 106 154 3 576 4 0 0 15 0 0 0 192
Boost NPKS + MnSO4 4615 55 83 17 263 14 0 0 15 0 0 0 19
HY Y5+ Belor N 27+ PK+ MnSO4 260+ 196+ 137+ 40 110 110 13 50 8 0 0 15 13 0 0 31
Belor N 27 163 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belor N 27 285 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belor N 27 407 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vuonna 2020 lannoitteista teetettyihin analyyseihin lisättiin myös rikin analyysi. Ammoniumsulfaattikäsittelyssä, Väkevä ravinneseos käsittelyssä Sekä Boost NKS ja NPKS Premium-käsittelyissä rikkilannoitus on huomattava ja ylittää kasvien rikin tarpeen moninkertaisesti. Määrät eivät kuitenkaan ole toksisia kasveille. Rikkilannoituksen määrään on hyvä kiinnittää kierrätyslannoitteita käyttäessä huomiota.

Ohran puinti saatiin tehtyä hyvässä säässä.

Ohra (lajikkeena Borealin Wolmari) kylvettiin 21.5.2020 ja puitiin 28.8.2020. Kasvuaika oli näin ollen 98 vuorokautta ja tehoisan lämpösumman kertymä 1131 °C. Vuoden 2020 kasvukausi oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen. Kesäkuussa juhannuksen tienoilla oli noin 10 päivän kuiva ja lämmin jakso, mutta muuten sateita saatiin melko tasaisesti. Heinäkuu oli tavanomaista sateisempi.

Ohran sadot olivat edellisvuoteen verrattuna huomattavasti suuremmat, neljästä viiteen tonnia hehtaarilta (taulukko 2). Ohran satotuloksien varianssianalyysista poissuljettu ensimmäisen replikaatin sadot. Syksyllä 2019 hanhet jättivät kyseisen kasvilohkon laiduntamatta, ja keväällä kyseisellä lohkolla oli hyvinvoiva rapsikasvusto. Kasvusto murskattiin ja mullattiin maahan ennen ohran kylvöä. Ensimmäisen replikaatin ohrasadot olivat noin 1000 kg pienempiä kuin kolmessa muussa replikaatissa ja ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Suurimman sadot tuotti väkilannoitus, ja kierrätyslannoitteista suurimmat sadot saatiin ammoniumsulfaatilla ja Väkevällä ravinneseoksella. Soilfoodin Boost tuotteista Boost NKS Premium ja Boost NPKS Premium pärjäsivät parhaiten. Ecolanin Agra NS 3-0-0:n matalat tulokset verrattuna lihaluujauhoon oli yllättävää, sillä tuotteessa on paljon enemmän liukoista typpeä Agra 13-0-0:n verrattuna.

Tilastollisesti väkilannoitekontrollin veroisia satoja tuottivat ammoniumsulfaatti, Väkevä ravinneseos, Boost NKS Premium, Boost NPKS Premium ja Agra 13-0-0 (1) sekä kaikki typpiporraskäsittelyt.

Taulukko 2. Ohran satotulokset (kg/ha, n=3) vuodelta 2020. Kirjaimet tulosten perässä viittaavat tilastolliseen merkitsevyyteen. Samalla kirjaimella merkittyjen käsittelyiden sadot eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Tukey HSD p ≤ 0,05). Lohkon viljelykierto (alkaen vuodesta 2017) härkäpapu – kaura nurmialuskasvilla – viherlannoitusnurmi – ohra – syysruis

Osallistuja Lannoitus Sato, kg/ha
HSY Ammoniumsulfaatti 5080 cd
Ecolan Agra NS 3-0-0 (2) 3899 ab
Agra NS 3-0-0 (1) 3950 ab
Agra 13-0-0 (2) 4532 abc
Agra 13-0-0 (1) 4610 bcd
Soilfood I Väkevä ravinneseos 5380 cd
Soilfood II Boost NK 4502 abc
Boost NPKS 4530 abc
Boost NKS Premium 4813 bcd
Boost NPKS Premium 4914 bcd
HY kontrollit Väkilannoitekontrolli 5700 d
Matala typpiporras 4870 bcd
Keskisuuri typpiporras 4766 bcd
Korkea typpiporras 5108 cd
Lannoittamaton 3510 a