KANSSATUTKIMUS / CO-RESEARCH

(see English below)


Ihmistieteiden pirissä on viime vuosina virinnyt kasvavaa kiinnostusta kokeilla kanssatutkimuksen metodologiaa (mm. kansalaistiede, vertaistutkimus, tiedon yhteistuotanto) mm.

   •  perinteisiin tutkimusasetelmiin liittyvien valtapositioiden horjuttamiseksi ja 
   • erityisesti alisteisessa tai marginaalisessa asemassa olevia ryhmiä koskevan tutkimustiedon syvemmäksi kontekstualisoimiseksi.

Kanssatutkimus pyrkii toteuttamaan demokraattisuuden ihannetta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa tuomalla tutkimukseen osallistujat entistä aktiivisemmin mukaan tiedon luomiseen, tuottamiseen ja sen levittämiseen.  

Kanssatutkimuksen periaatteille rakentuvaa tutkimusta ohjaavat usein emansipatoriset tiedonintressit, jotka ovat keskeisellä sijalla myös kanssatutkimukselle läheistä sukua olevassa toimintatutkimusperinteessä; kummankin lähestymistavan taustalla on pyrkimys tuottaa tietoa, jolla on suoraa yhteiskunnallista vaikutusta. Kanssatutkimuksessa tieto nähdään luonteeltaan dynaamisena, dialogisena ja performatiivisena. Se on erottamaton osa sosiaalisia käytäntöjä, jotka tuottavat yhteiskunnallista todellisuutta. 

Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto on vuonna 2019 perustettu monitieteinen verkosto, joka pyrkii myös aktiivisesti edistämään keskustelua kanssatutkimuksesta. Verkoston jäsenet edustavat muun muassa sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, politiikan tutkimuksen, nuorisotutkimuksen ja mediatutkimuksen tieteenaloja. Verkostolla on käytössään sähköpostilista. Tämän lisäksi verkosto edistää keskustelua kanssatutkimuksesta järjestämällä mm. konferenssityöryhmiä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!Over the last years, there has been a growing interest in the field of social sciences to experiment with participatory research strategies and methodologies (for instance, civic engagement, peer research, knowledge co-production) in order to:

   •  destabilize power positions linked to traditional research settings and
   • more specifically, to deepen the contextualization of research data on marginalized and subordinate groups.

Participatory research seeks to implement the principles of democracy throughout the research process by involving research participants more actively in the creation, production and dissemination of research information.

Research that builds on the core principles of participatory research is often guided by emancipatory research interests, which are also central to the principles of action research traditions: the underlying premise of both approaches is the drive to produce research that has direct societal impacts. The nature of the knowledge produced via participatory research is perceived to be dynamic, dialogical and performative. This is an integral part of social practices that produce social reality.

The Co-research network was established in 2019 as a multidisciplinary network that seeks to actively promote discussions regarding collaborative research. The members of the network represent different universities based in Finland and various disciplines of Sociology, Social Policy, Political Science, Youth Research and Media Studies, among others. The network also has an electronic mailing list in use. Furthermore, the network promotes the discussion of co-research by organizing various events such as conference working groups.

Welcome, and feel free to join us!