Julkaisut

Kirke-verkoston julkaisuja uusimmista vanhempiin

Pirjo Kulju, Merja Kauppinen, Mari Hankala, Elina Harjunen, Johanna Pentikäinen and Sara Routarinne (in press). A Systematic Review of Finnish Studies on Writing in Basic Education. Grounds for Research-based Writing Pedagogy in Terms of Diversity. To appear in Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education.

Kauppinen, M., Pentikäinen, J., Hankala, M., Kulju, P., Harjunen, E. & Routarinne, S. (2015). Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista koskevaan tutkimukseen. Kasvatus 46 (2): 160175.

Hankala, M., Harjunen, E., Kauppinen, M., Kulju, P., Pentikäinen, J. & Routarinne, S. (2015). Tutkimuksesta tukea kirjoittamisen opettamiseen. Teoksessa E. Harjunen (toim.) Tekstit puntarissa. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen päättöarvioinnistas, s. 7384. Julkaisut 2015:10. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Kulju, P. (2015). Oppilaiden vertaispalaute kirjoitelmista verkossa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Rajaton tulevaisuus. Kohti kokonaisvaltaista oppimista, 97-111. Suomen ainedidaktisen seuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 8. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura.

Routarinne, S. & Tenhola, E. (2015). Tekstilajien tajua 5.-luokkalaisten kirjoitelmissa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014, s. 172—191. Ainedidaktisia tutkimuksia 9. Luettu 22.4.2015 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154156.

Pentikäinen, J. (2012). The Use of Literature in Developing Multicultural Sensitivity in
Teacher Training. Procedia: Social and Behavioral Sciences 45, 189—196.

Harjunen, E. & Juvonen, R. (2011). Oma ääni pohtivissa teksteissä. Teoksessa E. Harjunen, R. Juvonen, J. Kuusela, B. Silén, M. Sääskilahti & M. Örnmark. Miten peruskoululaiset kirjoittavat? Näkökulmia ja kysymyksiä. Perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seuranta-arvioinnin aineistoa 2010. Raportit ja selvitykset 2011:2. Helsinki: Opetushallitus, 5–13. Saatavissa osoitteessa
http://www.oph.fi/download/132345_Miten_peruskoululaiset_kirjoittavat.pdf.

Harjunen, E. & Korhonen, R. (2011). Keksitään kirjoittamista: herutellaan perusteluita.
Virittäjä 115(3), 395 – –405.

Pentikäinen, J. (2011). Tarinaa odottamassa: kokemuksia kirjoittamisen kesäkoulussa.
Parnasso 61 (5), 34—38.

Pentikäinen, J. (2011). Tutkimustarinat – opinnäytteen kirjoittamisen kaaria ja
kultaruukkuja. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 1, 65—74.Kulju, P. & Mäkinen, M. Lukeminen ja kirjoittaminen koulun kontekstissa. Pääkirjoitus.
Kasvatus 41, 2, 113 – 115.

Mäkinen, M. & Kulju, P. (2010). Miten alkavaa kirjoitustaitoa voitaisiin arvioida
sanarakenteen kannalta?  Kasvatus 41, 2, 129 – 142.

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2009). Sanelukirjoituksen arviointi ? tyyppivirheistä
sanarakenteiden fonologiseen analyysiin. Virittäjä, 113 (4), 508 – 532.

Pentikäinen, J. (2007). Kirjoittamisen opettamisesta: menetelmiä ja näkemyksiä. Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Toim. Satu Grünthal ja Elina Harjunen. Helsinki: SKS, 140—159.

Pentikäinen, J. (2006). Kirjoittamisen opetuksen lähtökohtia ja menetelmiä. Kulmakivi.
Toim. Satu Grünthal ja Johanna Pentikäinen. Helsinki: Otava, 107—129.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *