Viitteiden tekniset ohjeet

Kirjallisuusluettelon ja tekstin sisäisten viitteiden teknisen muotoilun ohjeet

Nämä ohjeet mukailevat Chicago Manual of Style Author-Date -systeemiä. Chicago-tyylin perusperiaatteita:

Kirjallisuusluettelo:

 • teoksen (esim. kirja) tai lehden/kausijulkaisun nimi kursivoidaan
 • pääotsikko erotetaan alaotsikosta kaksoispisteellä
 • julkaisuvuosi erotetaan kirjoittajan/kirjoittajien nimestä sekä teoksen/artikkelin otsikosta pisteillä: ”sukunimi, etunimi. 2014.”
 • ensimmäinen kirjoittaja mainitaan järjestyksessä ”sukunimi, etunimi” ja seuraavat kirjoittajat järjestyksessä ”etunimi sukunimi”
 • kirjoittajat erotetaan toisistaan pilkuilla ja viimeinen kirjoittaja ”ja” -sanalla (mikäli opinnäyte on kirjoitettu suomeksi): ”sukunimi, etunimi, etunimi sukunimi ja etunimi sukunimi. 2015.”
 • englanninkielisten teosten ja artikkelien otsikon/otsikoiden sanat kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla artikkeleja ja prepositioita lukuun ottamatta
 • artikkeleiden sivunumerot ilmoitetaan pitkää viivaa käyttäen: ”ensimmäinen sivu–viimeinen sivu”

Tekstin sisäiset viitteet:

 • tekstin sisäisessä viitteessä ilmoitetaan täsmällinen sivunumero, mikäli viitataan tekstin tiettyyn kohtaan. Mikäli viitataan koko teokseen/artikkeliin, sisäiseen viitteeseen tulee vain ”Sukunimi julkaisuvuosi”
 • tekstin sisäiseen viitteeseen tulee ”Sukunimi julkaisuvuosi, sivunumero(t)”
 • jos teoksella/artikkelilla on kaksi kirjoittajaa, tekstin sisäisessä viitteessä sukunimet erotetaan ja-sanalla (”sukunimi1 ja sukunimi2 2014”)
 • jos teoksella/artikkelilla on kolme kirjoittajaa, teoksen sisäisessä viitteessä sukunimet erotetaan pilkulla ja ja-sanalla (”sukunimi1, sukunimi2 ja sukunimi3 2014”)
 • jos teoksella/artikkelilla on neljä tai useampi kirjoittaja, tekstin sisäiseen viitteeseen tulee ainoastaan ensimmäisen kirjoittajan sukunimi ja ym. (”Sukunimi1 ym. 2014”), mutta kaikki kirjoittajat listataan kirjallisuusluetteloon

Teokset aakkostetaan kirjoittajien sukunimen (ja tarvittaessa etunimen) mukaan a:sta ö:hön. Mikäli samalta ykköskirjoittajalta on lähdeluettelossa useita yhdessä jonkun muun / joidenkuiden muiden kanssa kirjoitettuja teoksia, nämä aakkostetaan toisen kirjoittajan (ja tarvittaessa kolmannen, neljännen, jne. kirjoittajan) mukaan. Mikäli samalta kirjoittajalta / kirjoittajatiimiltä on lähdeluettelossa useita teoksia, nämä listataan varhaisimmasta myöhäisimpään.

Monografia:

Yksi kirjoittaja:

Goldstein, Paul S. 2005. Andean Diaspora: The Tiwanaku Colonies and the Origins of South American Empire. Gainesville: University Press of Florida.

Tekstin sisäinen viite:

(Goldstein 2005, 111–12)

Kaksi tai useampi kirjoittaja:

Korpisaari, Antti ja Martti Pärssinen. 2011. Pariti: The Ceremonial Tiwanaku Pottery of an Island in Lake Titicaca. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.

Tekstin sisäinen viite:

(Korpisaari ja Pärssinen 2011, 5)

Uudempi editio aiemmin julkaistusta:

Guaman Poma de Ayala, Felipe. [1615] 1987. Nueva crónica y buen gobierno. Madrid: Historia 16, Madrid.

Huom. Vuonna 1987 julkaistu editio vuonna 1615 valmistuneesta käsikirjoituksesta.

Tekstin sisäinen viite:

(Guaman Poma de Ayala [1615] 1987, 6)

Käännetty teos: 

Anderson, Benedict. 2007. Kuvitellut yhteisöt: Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Suomentanut Joel Kuortti. Tampere: Vastapaino.

Tekstin sisäinen viite:

(Anderson 2007, 82–3)

Toimitettu teos:

Hakola, Outi, Sari Kivistö ja Virpi Mäkinen, toim. 2014. Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Tekstin sisäinen viite:

(Hakola, Kivistö ja Mäkinen 2014)

Huom. kuitenkin: Viittaa aina ensisijaisesti toimitetun teoksen kunkin artikkelin kirjoittajaan / kirjoittajiin (ks. alla kohdassa Artikkeli toimitetussa kokoomateoksessa olevien ohjeiden mukaan), kun viittaat sivunumeroiden tarkkuudella, et ainoastaan yleisluontoisesti koko toimitettuun teokseen (esim. lähdekirjallisuuden esittelyn yhteydessä).

Artikkeli lehdessä/sarjajulkaisussa:

Knudson, Kelly J. ja Christina Torres-Rouff. 2014. Cultural Diversity and Paleomobility in the Andean Middle Horizon: Radiogenic Strontium Isotope Analyses in the San Pedro de Atacama Oases of Northern Chile. Latin American Antiquity 25 (2): 170–88.

Huom. Lehden/sarjajulkaisun nimi kursivoidaan, artikkelin nimeä ei. Vuosikerta sekä (mahdollinen) vuosikerran alanumero ilmoitetaan. Artikkelin sivut ilmoitetaan pitkää viivaa käyttäen. Mikäli ensimmäinen ja viimeinen sivunumero alkaa samalla sata- tai kymmenluvulla, viimeisessä sivunumerossa ei tarvitse mainita uudelleen satanumeroa: esim. ”170­­–88”.

Tekstin sisäinen viite:

(Knudson ja Torres-Rouff 2014, 170–71)

Kaksi saman kirjoittajan samana vuonna julkaisemaa artikkelia/teosta:

Espoueys, Oscar. 1993a. Recopilación de fechados absolutos relativos al agroalfarero del valle de Azapa: Primera parte. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 16: 20–3.

Espoueys, Oscar. 1993b. Recopilación de fechados absolutos relativos al agroalfarero del valle de Azapa: II parte. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 17: 33–40.

Huom. Samalla kirjoittajalla kaksi artikkelia/teosta samalta vuodelta. Listataan a, b, c jne. siinä järjestyksessä jossa näihin viitataan tekstissä.

Tekstin sisäinen viite:

(Espoueys 1993a, 22)

(Espoueys 1993b, 36–7)

Artikkeli toimitetussa kokoomateoksessa:

Hakola, Outi. 2014. Kuoleman kokemus. Teoksessa Kuoleman kulttuurit Suomessa, toim. Outi Hakola, Sari Kivistö ja Virpi Mäkinen, 65–83. Gaudeamus, Helsinki.

Huom. Kokoomateoksen nimi kursivoidaan, artikkelin nimeä ei. Artikkelin sivut ilmoitetaan pitkää viivaa käyttäen.

Tekstin sisäinen viite:

(Hakola 2014, 66)

Opinnäytetyö:

Lehtinen, Ulla. 2011. Alkuperäiskansat – esi-isiä ja muinaisten kulttuurien uusintajia: Pedagoginen tekstianalyysi alkuperäiskansojen kuvauksista Meksikon 1.–4. luokkien oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Maailman kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto.

Huom. Ei kursiivia, koska kyseessä on julkaisematon tutkimus.

Tekstin sisäinen viite:

(Lehtinen 2011, 2–6)

Elektroniset aineistot:

Sørensen, K. 2003. Flyvrak: World War II Aircraft Wreck Sites in Norway & Other Countries. http://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/. Viitattu 30.8.2021.

Tekstin sisäinen viite:

(Sørensen 2003)

SARV – Suomen arvostelijoiden liitto ry. Kritiikin uutiset. www.sarv.fi. Viitattu 30.8.2021.

Tekstin sisäinen viite:

(SARV)

Gates, Bill (@BillGates). 2013. ”#Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work to finish the job and #EndPolio.” Twitter 26.2.2013. https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792. Viitattu 30.8.2021.

Tekstin sisäinen viite:

(Gates 2013)

Huom. Elektroniset aineistot jaotellaan alkuperäisaineistoon ja tutkimuksiin samoin perustein kuin kirjalliset lähteet. Verkkojulkaisuun tai -dokumenttiin viitattaessa on lähdetiedoissa kerrottava ainakin kirjoittajan/verkkosivun haltijan nimi, viittauspäivämäärä ja verkko-osoite. Kirjoittaja ilmoitetaan, mikäli artikkelilla on kirjoittaja, verkkosivun haltijan nimi ilmoitetaan silloin, kun nimettyä kirjoittajaa ei ole. Verkko-osoitetta ei kannata jakaa eri riveille, vaan se tulee selkeyden vuoksi sijoittaa yhdelle riville.