Project publications

Accepted for publication / In press

2014

Semi Purhonen & Jukka Gronow (2014): Polarizing appetites? Stability and change in culinary tastes in Finland, 1995-2007. Food, Culture and Society 17(1), 27–47.

Semi Purhonen, together with a team: Jukka Gronow, Riie Heikkilä, Nina Kahma, Keijo Rahkonen and Arho Toikka, (2014): Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen [The Finnish taste: Cultural capital, consumption and social differentiation of lifestyles]. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. (461 pages)

2013

Semi Purhonen: Media, luokka, uusintaminen – ja televisio [Media, class, reproduction – and television]. Sosiologia 50(1), 61–66. (See also technical appendix available at https://blogs.helsinki.fi/kulttuuripaaoma/files/2013/01/Lista.pdf)

Semi Purhonen & David Wright: Methodological issues in national-comparative research on cultural tastes: The case of cultural capital in the UK and Finland. Cultural Sociology 7(2), 257–273.

David Wright, Semi Purhonen & Riie Heikkilä: Comparing “cosmopolitanism”: Taste, nation and global culture in Finland and the UK. Comparative Sociology 12(3), 330–360.

2012

Nina Kahma: Sport and social class: The case of Finland. International Review for the Sociology of Sport 47(1), 113–130.

Nina Kahma & Arho Toikka: Cultural map of Finland 2007: Analysing cultural differences using Multiple Correspondence Analysis. Cultural Trends 21(2), 113–131.

Antti Kääriälä: Kulttuurista homologiaa etsimässä: tutkimus makumieltymysten johdonmukaisuudesta ja ristiriitaisuudesta musiikin, kirjallisuuden, ruoan ja television kentillä [In search of a cultural homology: A study on consistency and inconsistency of taste preferences in the fields of music, literature, food and television]. Helsingin yliopisto: Sosiologian pro gradu -tutkielma [Master’s Thesis in Sociology, University of Helsinki].

2011

Carlos Fernández Rodríguez & Riie Heikkilä: El debate sobre el omnivorismo cultural. Una aproximación a nuevas tendencias en Sociología del Consumo. Revista Internacional de Sociología 69(3), 585–606.

Carlos Fernández Rodríguez & Riie Heikkilä: Jean-Pascal Daloz: The Sociology of Elite Distinction. From Theoretical to Comparative Perspectives Londres: Palgrave & Macmillan (2009) [Book review]. Política y Sociedad 48(1), 207-209.

Riie Heikkilä: Bättre folk, bättre smak? Suomenruotsalaisten maku ja kulttuuripääoma [Better people, better taste? Taste and cultural capital of the Swedish-speaking Finns]. Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2011:5. [Diss.]
(An extensive summarizing chapter as well as an English abstract of the dissertation are available online at http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6693-1.)

Riie Heikkilä: Matters of taste? Conceptions of good and bad taste in focus groups with Swedish-speaking Finns. European Journal of Cultural Studies 14(1), 1–21.

Riie Heikkilä & Keijo Rahkonen: It is not a matter of taste: Cultural capital and taste among the Swedish-speaking uppper class in Finland. European Societies 13(1), 143–163.

Nina Kahma: Yhteiskuntaluokka ja maku [Social class and taste]. Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2011:8. [Diss.]
(An extensive summarizing chapter as well as an English abstract of the dissertation are available online at http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6699-3.)

Semi Purhonen: Televisio ja kulttuuripääoma: Ohjelmagenrejen ja mieliohjelmien sosiaalinen eriytyminen nyky-Suomessa [Television and cultural capital: Social differentiation of programme types and favourite programmes in contemporary Finland]. Sosiologia 48(2), 96–116.

Semi Purhonen: Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-Suomessa [Social stratification of television viewing and its social consequences in present-day Finland]. Yhteiskuntapolitiikka 76(6), 599–619.

Semi Purhonen, Jukka Gronow & Keijo Rahkonen: Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation. Acta Sociologica 54(4), 385–402.

Keijo Rahkonen: Bourdieu and Nietzsche: Taste as a struggle. In Simon Susen & Bryan S. Turner (eds) The Legacy of Pierre Bourdieu: Critical Essays (pp. 125–143). London: Anthem Press.

2010

Nina Kahma: Keskiluokan valossa: Suomalaisten luokkasamastuminen empiirisessä tarkastelussa [In the light of the middle class: An empirical study of class identification in contemporary Finland]. Sosiologia 47(2), 81–96.

Elina Ojalehto: Kulttuuritapahtumissa käyminen ja perhe: Perhesuhteet, Bourdieu ja kulttuurisen pääoman välittyminen [Cultural participation and family: Intimate relationships, Bourdieu and the transmission of cultural capital]. Helsingin yliopisto: Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma [Master’s Thesis in Social Policy, University of Helsinki].

Semi Purhonen: Kulttuuri, luokka ja distinktio brittiläisittäin [A review essay on Tony Bennett et al.’s Culture, Class, Distinction]. Tiede & edistys 35(4), 317–326.

Semi Purhonen: Nykynuoruutta muistelemassa [A review essay on Olli
Sinivaara (ed.) Reminiscences from the ‘00s]. Nuorisotutkimus 28(2), 114–117.

Semi Purhonen: Vertailevan asenteen ihanuus ja kurjuus [A book review on J-P Daloz: The Sociology of Elite Distinction]. Sosiologia 47(4), 322–324.

Semi Purhonen, Jukka Gronow & Keijo Rahkonen: Nordic democracy of taste? Cultural omnivorousness in musical and literary taste preferences in Finland. Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 38(3), 266–298.

2009

Tuomo Laihiala: Toinen sukupuoli kulttuurin kuluttajana: Miestapainen kulttuurimaku Suomessa [The second sex of cultural consumption: Masculine cultural taste in Finland]. Helsingin yliopisto: Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma [Master’s Thesis in Social Policy, University of Helsinki].

Semi Purhonen: Haljennut habitus: Bourdieun viimeiseksi jääneet omakohtaiset teokset englanninkielisinä käännöksinä [Cleft habitus: A review essay on Pierre Bourdieu’s last three books]. Tiede & edistys 34(3), 241–255.

Semi Purhonen: Kulutustutkimuksen tilkkutäkki [A book review on Ahlqvist, Kirsti et al. (eds) Kulutuksen pitkä kaari: Niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin. Helsinki: Palmenia, 2008]. Sosiologia 46(1), 51–52.

Semi Purhonen, Jukka Gronow & Keijo Rahkonen: Social differentiation of musical and literary taste patterns in Finland. Research on Finnish Society 2, 39–49.

2008

Riie Heikkilä: Bättre folk, bättre smak? Suomenruotsalainen itseidentifikaatio haastatteluaineiston valossa [Better people, better taste? The self-identification of Swedish-speakers in Finland in the light of an interview material]. Yhteiskuntapolitiikka 73(5), 494–507.

Riie Heikkkilä: Elämme jo kulttuurin ei-kenenkään-maassa [We’re already living in a no-man’s-land of culture]. Helsingin Sanomat 15.6.2008.

Riie Heikkilä: Hajanaisen kielivähemmistön tilastotutkimus on ongelmallista: Kommentti Markku Hyypälle [A rejoinder to Markku Hyyppä]. Hyvinvointikatsaus 19(2), 41–42.

Riie Heikkilä: Myytti suomenruotsalaisten sosiaalisesta pääomasta [The myth about the Finnish Swedes’ social capital]. Hyvinvointikatsaus 19(1), 57–58.

Riie Heikkilä: Puhuva ryhmä: Esimerkkitapaus ryhmähaastattelun käytöstä sosiaalitieteellisessä tutkimusasetelmassa [The speaking group: An example on the use of group interview in the social scientific research design]. Sosiologia 45(4), 292–305.

Riie Heikkilä & Nina Kahma: Defining legitimate taste in Finland: Does mother tongue matter? Research on Finnish Society 1, 29–42.

Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (Eds.): Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina [To whose generation do you belong? The Story of the baby boomers]. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Keijo Rahkonen: Bourdieu in Finland: An account of Bourdieu’s influence on Finnish sociology. Sociologica: Italian Journal of Sociology on line 2.
(Available online at http://www.sociologica.mulino.it/doi/10.2383/27723.)

Keijo Rahkonen: ”Sosiologia on kamppailulaji” [“Sociology is a martial art”]. Tiede & edistys, 33(2), 148–149.

Carlos Fernández Rodríguez & Riie Heikkilä: “A Quoi Servent les Patrons?” Marglin et les Radicaux Amèricains Bruno Tinel; Lyon, France: ENS Éditions, 2004, 128 pp., EUR 14.00 (paperback) [Book review]. Review of Radical Political Economics 40(2), 259–262.

Carlos Fernández Rodríguez & Riie Heikkilä: Organizing identity: Persons and organizations “after theory” de Paul du Gay [Book review]. Revista Española de Sociología 10, 129–133.

2007

Riie Heikkilä: Ranskassakin kirjailija tekee mitä tahansa [Even in France, the writer is ready to do anything]. Helsingin Sanomat 7.1.2007.

Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma: Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista [The problem of generations: Essays on the concept of generation, generational consciousness, and baby boomers]. University of Helsinki: Department of Sociology, Research Reports No. 251. [Diss.]
(An extensive summarizing chapter as well as an English abstract of the dissertation are available online at http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3833-4.)

2006

Nina Kahma: Toisenlainen tulkinta distinktiosta: Kysymys yksilöllisistä kulttuurivalinnoista ja makujen sisäisistä ristiriidoista [A review essay on Bernard Lahire: La culture des individus: Dissonances culturelles et distinction de soi. Paris: La Dècouverte, 2004]. Tiede & edistys 31(3), 240–248.

Semi Purhonen: Sukupolvet paperilla: Kuinka käyttää Bourdieun sosiologiaa “generationalismin” haastamiseen? [Generations on paper: How to use Bourdieu’s sociology in challenging “generationalism”?]. In Semi Purhonen & J. P. Roos (Eds.) Bourdieu ja minä: Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan [Bourdieu and I: Perspectives on Pierre Bourdieu’s sociology] (pp. 177–226). Tampere: Vastapaino.

Semi Purhonen, Keijo Rahkonen & J. P. Roos: Johdanto: Bourdieun sosiologian merkitys ja ominaislaatu [Introduction: The significance and characteristics of Bourdieu’s sociology]. In Semi Purhonen & J. P. Roos (Eds.) Bourdieu ja minä: Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan [Bourdieu and I: Perspectives on Pierre Bourdieu’s sociology] (pp. 7–53). Tampere: Vastapaino.

Semi Purhonen & J. P. Roos (Eds.): Bourdieu ja minä: Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan [Bourdieu and I: Perspectives on Pierre Bourdieu’s sociology]. Tampere: Vastapaino.

Keijo Rahkonen: Homo academicus: Bourdieun ajattelusta bourdieulaisesta perspektiivistä [Homo academicus: On Bourdieu’s thinking from a Bourdieusian perspective]. In Semi Purhonen & J. P. Roos (Eds.) Bourdieu ja minä: Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan [Bourdieu and I: Perspectives on Pierre Bourdieu’s sociology] (pp. 103–130). Tampere: Vastapaino.

Keijo Rahkonen: Pierre Bourdieu – l’homo academicus: Etude de la pensèe de Bourdieu dans une perspective bourdieusienne. In Fred Dervin & Eija Suomela-Salmi (Eds.) Communication et èducation interculturelles: Perspectives finlandaises (pp. 207–226). Bern: Peter Lang.

2005

2004

Keijo Rahkonen & Semi Purhonen: Kulttuuripääoma ja hedonistinen kuluttaminen Suomessa: Empiirisesti orientoitunut jälkikirjoitus 1990-luvun kulutussosiologiaan [Cultural capital and hedonistic shopping in Finland: An empirically orientated postscript to the sociology of consumption in the 1990s]. In Pertti Jokivuori & Petri Ruuskanen (Eds.) Arjen talous: Talous, tunteet ja yhteiskunta [Everyday economy: Economy, emotions and society (A Festschrift to Kaj Ilmonen)] (pp. 157–183). Jyväskylä: SoPhi.