Meillä ja muualla. Helsingin yliopiston laatutyö auditointikokemusten valossa

jari niemela

Jari Niemelä on bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani ja Helsingin yliopiston laadunhallinnan ohjausryhmän jäsen.

Olen auditoinut parin suomalaisen yliopiston laatujärjestelmän. Tässä valossa on kiinnostavaa pohtia miten me Helsingin yliopistossa hallitsemme laatua verrattuna muihin opinahjoihin. Selkeä ero on jo siinä, että Helsingin yliopisto on suurempi ja monialaisempi kuin mikään muu suomalainen yliopisto. Tämä luo haasteita, sillä  laatujärjestelmän tulee ottaa yliopiston diversiteetti huomioon samalla kun järjestelmässä täytyy olla riittävästi yhteisiä toimintatapoja, jotta voimme puhua Helsingin yliopiston laadunhallinnasta. Lähtökohdan tulee siis olla yliopistotasoinen, vaikka jokainen yksikkö muokkaakin omasta laatujärjestelmästään itsensä näköisen. Näin henkilökunta ja opiskelijat voivat sitoutua ja ehkäpä jopa innostua  laadunhallinnasta. Tämä tasapainoilu yhteisten ja yksikkökohtaisten päämäärien ja toimintatapojen välillä ei ole vain laatujärjestelmän haaste, vaan koskee koko yliopiston toimintaa.

Kokoeroista huolimatta yhtäläisyyksiäkin suomalaisten yliopistojen laatutyössä näyttää olevan. Yksi tällainen on, että yliopistojen yhteistyökumppaneiden sitouttaminen laatutyöhön vaatii vielä ponnisteluita. Sidosryhmien kanssa on kyllä paljonkin yhteisiä hankkeita, mutta laatutyöhön heitä ei ole oikein saatu mukaan. Ehkäpä yliopistomme 375-vuotisjuhlallisuuksiin valmistautumista voidaan käyttää hyväksi myös kumppaneiden sitouttamiseksi laatutyöhömme.

Olen jo pitkään pohtinut laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen suhdetta. Jotta laadunhallintaa ei koeta päälleliimattuna ’pakkopullana’, on se kytkettävä yliopiston muuhun toimintaan, arkeen. Laadunhallinta kytkeytyy luontevasti toiminnanohjaukseen ja ne ovat tavallaan saman kolikon kaksi puolta. Toiminnanohjaus ohjaa – nimensä mukaisesti – yliopiston ja sen yksiköiden toimintaa, kun taas laadunhallinnan avulla seurataan, että tavoitteet saavutetaan. Teoriassa näin, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Kun olin auditoimassa Vaasan yliopiston laadunvarmistusta, havaitsin, että asia oli siellä ratkaistu toteuttamalla laadunhallintaa toiminnanohjauksella. Tämä kuullostaa äkkiä ajatellen toimivalta, sillä laadunhallinnan toteuttaminen toiminnanohjauksena kytkee nämä kaksi toimintoa tiukasti toisiinsa ja edistää tiedon hyödyntämistä johtamisessa ja kehittämisessä. Mutta ongelmaksi muodostui se, että tiivis kytkentä hämärsi laadunhallinnan roolia yliopiston kehittämisessä eivätkä yliopistolaiset olleet täysin sisäistäneet ’laadunhallintaa toiminnanohjauksella’ -periaatetta. Meillä ei olla menty näin pitkälle, vaan laadunhallinta ja toiminnanohjaus pidetään kolikon eri puolina. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että päinvastoin kuin Vaasassa Helsingin yliopistossa toiminnanohjauksella ja laadunhallinnalla on omat dokumentaationsa. Mutta pitäisiköhän dokumentaatioita vielä hieman selkiyttää ja keksiä toimintakäsikirjalle napakka nimi. Kun toiminnanohjauksen tietojärjestelmän nimi on TOIVO, niin ehkä toimintakäsikirja voisi olla TOIMI. Yhdessä TOIVO ja TOIMI sitten luotsaisivat yliopistomme entistä laadukkaampaan tulevaisuuteen.