Palautteiden keräämisestä kehittämiseen

Mira Huusko

Mira Huusko toimii käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa jatkokoulutuskoordinaattorina.

Helsingin yliopistossa on kehitetty erilaisia palautejärjestelmiä. Palautetta kerätään opiskelijoilta kurssipalautteina, kandipalautteena, Learn-palautteena sekä satunnaisesti muina palautemuotoina. Henkilökunta saa eteensä mitä erilaisimpia tyytyväisyyskyselyitä, ja erilaisista järjestelmistä ja toiminnoista kerätään ainakin jossain vaiheessa palautetta. Ulkoiset sidosryhmät on valjastettu antamaan palautetta neuvottelukuntien ja muiden organisaatioiden kautta yliopiston toiminnasta tai maineesta, opettajankoulutuksesta ja muista toiminnoista joko keskusteluiden muodossa tai kirjallisesti. Valmistuneilta kerätään palautetta kandi-, maisteri- ja tohtorivaiheessa yliopiston sisäisillä tai valtakunnallisilla järjestelmillä. Palautejärjestelmiä on monia puhumattakaan yksittäisten opettajien tai esimerkiksi tohtoriohjelmien omista palautteiden kokoamistavoista. Esimerkiksi e-lomakejärjestelmä lienee täynnä eri tarkoituksiin kehitettyjä palautelomakkeita, joita käytetään joko kertaluontoisesti tai pitkäkestoisemmin. Myös WebOodi pullistelee erilaisten palautelomakkeiden variaatiosta.

Mitä näille kaikille kerätyille palautteille tehdään? Valitettavan usein yllättävän vähän. Kurssipalautteet saatetaan vilkaista läpi, ja jos ongelmia kurssilla ilmenee, niitä katsotaan sitten tarkemmin. Osassa yksiköistä palautteita käsitellään henkilökuntakokouksissa tai lähiesimiehen kanssa keskustellen. Jos palautteissa ei ilmene mitään kummallista, ne helposti unohdetaan. Palaute on siis kerätty ja luotetaan siihen, että homma hoituu jatkossakin. Opetus, tutkimus ja palvelut eivät kuitenkaan kehity, jos palautteiden pohjalta ei osata tehdä korjaustoimenpiteitä. ”Sika ei liho, vaikka sitä päivittäin punnittaisiin” eli kehittymistä ei tapahdu, jos sitä ei ole suunniteltukaan tapahtuvaksi tai sille ei ole varattu riittävää aikaresurssia. Pelkkä palautteiden kerääminen ei takaa vielä sitä, että ongelmakohtiin tai laatupoikkeamiin todella puututtaisiin.

Laatutyön keskeinen periaate on, että ei riitä, että palautetta kerätään ja sen pohjalta tehdään ensiavun kaltaisia muutoksia. Palautteisiin perustuvan kehittämistyön tulisi olla suunniteltua ja jatkuvaa. Kehittämistyö pitäisi myös dokumentoida selkeästi, jotta tiedetään, mistä on lähdetty liikkeelle ja mitä kaikkea on todella saatu aikaan juuri palautteiden pohjalta. Se voisi myös motivoida palautteiden antajia, jos heille näytetään, mitä palautteiden pohjalta on tehty ja miksi. Näin palauteväsymys ei vaivaisi niin helposti. Myös palautteista saatava vastine tai niin sanottu palautteen palaute auttaa motivointikeinona. Kun palautteiden pohjalta tehtävä kehittämistyö olisi systemaattista, yliopistossa olisi helppo osoittaa, että esimerkiksi ”eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat sitoutuneita ja erittäin aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Myös ulkoiset sidosryhmät ovat mielekkäällä tavalla mukana kehitystyössä”, mikä on auditoinnin yhtenä kriteerinä edistynyt-tasolla. Tällöin voitaisiin myös osoittaa, että ”laatutyön vaikuttavuudesta on selkeää ja jatkuvaa näyttöä”. Eli sikaa pitäisi myös ruokkia eikä vain punnita.

Opintohallinnon prosessit kuntoon -Miksi prosessikuvauksia kannattaa tehdä?

Sanna_auditointi

Aloitimme eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa prosessikuvausten tekemisen valmistautuessamme vuoden 2007 Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointiin. Ensimmäiset kuvaukset löytyvätkin jo vuodelta 2005. Tuolloin ei ollut vielä QPR-ohjelmaa uimaratoineen, joten aivan ensimmäiset prosessit teimme puhtaasti tekstinkäsittelyohjelmalla.

Idea prosessikuvauksiin lähti, kun mietimme yhdessä hallintopäällikön kanssa tarvetta yhtenäistää erilaisia käytäntöjä tiedekunnassa ja silloisilla neljällä laitoksella. Erityisesti opintopuolella jokaisella laitoksella ja oppiaineella oli omat vakiintuneet käytäntönsä ja opiskelijan oli joskus vaikea hahmottaa erilaisia toimintatapoja varsinkin kun kaikki laitokset (nykyisin osastot) vastaavat yhdessä yhteisen eläinlääketieteen koulutusohjelman opetuksesta.  Toimintatapojen yhtenäistämisen lisäksi meillä oli tavoitteena oppia tuntemaan toistemme työt, edistää yhteisöllisyyttä ja tarvittaessa myös jakaa töitä uudelleen.

Alusta saakka ideana oli, että prosessikuvaukset tehdään aina yhdessä niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat kyseisessä prosessissa mukana. Kuvauksia tehtiin koko tiedekunnan hallinnon kehittämispäivissä (ns. Halke II) jakautuen aina kunkin prosessin mukaan pienempiin ryhmiin. Opintopuolella jatkoimme työtä kanslian ja laitosten, nykyisten osastojen, opintosihteereiden kanssa. Jossain vaiheessa siirryimme käyttämään QPR-ohjelmaa, joka osoittautuikin hyvin havainnolliseksi ja helpoksi tavaksi nähdä yhdellä silmäyksellä kyseisen prosessin kulku ja ne tahot, jotka siinä prosessissa ovat keskeisiä.

Opintohallinnon keskeiset prosessit saatiin kuvattua KKA:n vuoden 2007 auditointiin ja sen jälkeen niitä on päivitetty epäsäännöllisen säännöllisesti.  Käytännössä prosessikuvausten laatiminen tapahtuu siten, että kokoonnumme yhteisen pöydän ääreen.  Yksi meistä toimii sihteerinä piirtäen nuolia ja kirjoittaen tekstiä laatikoihin muiden pohtiessa samalla, miten mikäkin opintohallinnon asia etenee.

Huonona puolena työtavassamme on, että se on kovin hidasta. Yhdessä parituntisessa tapaamisessa kannattaakin keskittyä yhteen tai enintään kahteen prosessikuvaukseen. Koska työ on aikaavievää, sitä kannattaa tehdä mieluummin projektiluonteisena. Välillä prosessit voikin aivan hyvin unohtaa hetkeksi, keskittyä muuhun ja palata niihin vaikka sitä mukaa, kun joku iso asia jonkun prosessin kohdalla on muuttumassa.

Kuluvana keväänä olemme jälleen aktivoituneet ja käymme parhaillaan läpi opintohallinnon prosesseja tarkoituksena saattaa ne ajan tasalle KKA:n syksyllä tapahtuvaa auditointivierailua varten. Prosesseja tehdään siis myös auditointeja varten, mutta samalla mitä suurimmassa määrin meitä itseämme varten. Prosessikuvauksia tehdessämme saamme arvokasta tietoa toistemme työstä, opimme arvostamaan toisiamme ja monesti keksimme yhdessä, miten jokin asia olisi järkevintä hoitaa. Voisi jopa sanoa, että arvokkainta koko työssä on tekeminen itsessään eikä sittenkään työn lopputuotoksena syntyvä uimaratakaavio.

Toki valmiista prosessikuvauksistakin on hyötyä. Meidän opintohallinnon ihmisten lisäksi opettajien ja opiskelijoiden on helppo hahmottaa kunkin prosessin kulku nopeasti. Lisäksi ne toimivat hyvänä perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille. Samaten ne tuovat monesti kulissien takana tapahtuvaa opintohallinnon työtä näkyväksi. On tärkeää, että voimme osoittaa, millainen ja minkä kaikkien tahojen yhteinen työpanos löytyy esimerkiksi opiskelijan opinnäytetyöprosessin takaa.

Prosessikuvaukset myös linkitetään tiedekunnan toimintakäsikirjaan ja flamma-sivuille aina kunkin asian yhteyteen. Esimerkki viimeksi päivitetystä prosessista koskee eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmaa ja se löytyy tiedekunnan flamma-sivuilta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY296014