Planering av hantering av forskningsdata lönar sig

En stor del av forskarna vid Helsingfors universitet som ansökte om finansiering från Finlands Akademi hösten 2016 använde webbverktyget DMPTuuli för att skriva sin datahanteringsplan. 137  forskare beviljades forskningsfinansiering våren 2017.  Av dem hade ca 64 procent registrerat sig i  DMPTuuli som upprätthålls av Helsingfors universitets bibliotek.

Att söka forskningsfinansiering är vardag för forskare. Finlands Akademi har från år 2016 förutsatt  att en datahanteringsplan ingår som bilaga i finansieringsansökan. DMPTuuli,  ett verktyg (tool) för att underlätta skrivande av datahanteringsplaner har skapats genom nationellt samarbete på initiativ av Helsingfors universitets bibliotek.

DMPTuuli grundar sig på idén att webbformuläret och de olika instruktioner man kan välja mellan hjälper forskaren att beakta och dokumentera datahantering i de olika stadierna av ett forskningsprojekt.  Då beaktas frågor gällande upphovsrätt, datasäkerhet och återanvändning.

Få handledning i datahantering

Informationsspecialist Mikko Ojanen i datahanterings workshoppen. Blid: Jussi Männistö

I datahanterings workshopparna som Helsingfors universitets Datastöd ordnar får forskarna handledning i andvändningen av DMPTuuli och information om service och fördelarna med planering av datahantering. Deltagarantalet har varit stort, flera hundra forskare har deltagit i workshopparna. Universitetets Datastöd, som koordineras av biblioteket och där biblioteket också är med som expertis, svarar på forskares frågor om datahantering både under ansökningsperioder och utanför dem.  Datastödets kontaktuppgifter: e-post researchdata@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt

Samarbete i anslutning till forskningsdata utvidgar Helsingfors universitets forskningsinfrastruktur

Helsingfors universitets bibliotek intensifierar sitt stöd för forskarna och forskargrupperna. De tjänster och det samarbete, både existerande och i planeringsskedet, som riktar sig till de här nyckelgrupperna är aktuella på många sätt för tillfället. De viktigaste är de bibliometriska tjänsterna, tjänsterna i samband med den öppna arkiveringen av forskningsartiklar och datatjänsterna för forskare.

Tutkimusdata_semnaari2_300813Med datatjänster avses det stöd för hanteringen av forskningsinformation som biblioteket erbjuder forskarna. I framtiden kommer bibliotekets datatjänster att hjälpa forskarna skapa beskrivningar av forskningsmaterialet, dvs. metadata, samt spara och organisera materialet så att det förblir användbart under hela sin livscykel, från insamling till eventuell fortsatt användning.

”Bibliotekets nya landvinning innebär att vi måste förnya vår syn på vårt traditionella arbete och utvidga det. Vetenskapliga publikationer är också data, liksom det forskningsmaterial som de grundar sig på. Helsingfors universitets bibliotek är med sin tid och delaktig i en informationsmiljö där teknik, forskning och publicering förändras snabbt.”

Personen bakom det nya perspektivet är chefen för campusbiblioteket Terkko i Mejlans, Annikki Roos (på bilden ovan). Hon leder Helsingfors universitets biblioteks forskningsdataprojekt och var ordförande för seminariet Tutkijan datapalvelut (Datatjänster för forskare) som arrangerades 30.8.2013.

Tutkimusdata_seminaari_300813 Seminariet samlade nästan 50 deltagare från biblioteket och universitetet för att lyssna på experter från CSC – IT-centret för vetenskap (på bilden direktör Pirjo-Leena Forsström, datatjänster för vetenskap och kultur), universitetets centrum för informationsteknologi och forskningsadministration och Nationalbibliotekets biblioteksnättjänster. Tillställningen var samtidigt slutseminariet för en utbildning för Helsingfors universitets biblioteks personal som inleddes på hösten 2012. I utbildningen förkovrade sig 15 deltagare i förvaltningen av forskningsmaterial och lärde sig att producera datatjänster, i samarbete lokalt inom universitetet, nationellt och internationellt.

Överbibliotekarie Kimmo Tuominen konstaterade i seminariets avslutande anförande att Helsingfors universitet är en förändringsagent i och med sitt arbete med att utveckla förvaltningen av forskningsmaterial. Biblioteket hör till de mest avancerade i Europa i det här hänseendet. Andra finska universitet har lämnat in förfrågningar om att få delta i den forskningsdatautbildning som biblioteket ordnar.

Enligt Helsingfors universitets forskningsinfrastrukturprogram 2013–2016 möjliggör tidsenliga forskningsinfrastrukturer och yrkeskunnig stödpersonal högklassig forskning. De datatjänster för forskare som för tillfället är under utveckling och sammarbetet inom ramarna för projektet bidrar för sin del till att lyfta Helsingfors universitet bland de 50 bästa universitetet i världen i enlighet med universitetets strategi.

Mer information: Campusbibliotekschef Annikki Roos, annikki.roos[at]helsinki.fi

Foto: Veera Ristikartano