Opinnot

Kaksikielisyys08960286

Katso tästä koko koulutusohjelman esittely:
http://www.helsinki.fi/biotieteet/molekyylibiotieteet/index.htm

KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP)

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnon pääaine on molekyylibiotieteet ja tutkintonimike luonnontieteiden kandidaatti (LuK).

Koulutuksen sisältö
Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusteista (solubiologia, molekyylibiologia) sekä niitä tukevista, lukiosta tutuista oppiaineista (biologia, kemia, fysiikka ja matematiikka). Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka koostuvat neljästä eri molekyylibiotieteiden moduulista: Biologiset makromolekyylit, geenit ja genomit, solut ja eliöt sekä bioinformatiikka.

Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opetuskielenä on pääasiassa suomi (luennot, harjoitustyöt, seminaarit). Suuri osa opetusmateriaalista on kuitenkin englanninkielistä (tenttikirjat, oheislukemisto). Jotkut opintojaksot opetetaan myös ruotsiksi.

Opintoihin kuuluu myös kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja, jotka voit oman kiinnostuksesi mukaisesti suorittaa vaikka toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa tai vaikkapa ulkomailla ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi.

Molekyylibiotieteissä voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian opettajaksi. Haku aineenopettajan koulutukseen tapahtuu opintojen aikana.

Lisätietoa kandidaattivaiheen opinnoista

Koulutuksen tavoite
Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

  • sinulla on yleisnäkemys elämänilmiöiden luonnontieteellisestä perustasta
  • tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ohjaavat geneettiset ja biokemialliset mekanismit
  • olet saanut perusvalmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle biotieteissä
  • ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja matemaattisten tarkastelujen merkityksen biologisten ongelmien ratkaisuissa
  • olet saanut kokemusta tieteellisestä viestinnästä ja projekti- ja ryhmätyöskentelystä
  • sinulla on kelpoisuus maisteriopintoihin ja -tutkintoon biokemian, biotekniikan, mikrobiologian ja perinnöllisyystieteen pääaineissa

 

MAISTERIN TUTKINTO (120 OP)

Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla  on oikeus suorittaa maisterin tutkinto joko bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa (BYTDK) tai maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (MMTDK) seuraavissa pääaineissa:

  • biokemia (BYTDK)
  • biotekniikka (BYTDK/MMTDK)
  • mikrobiologia (BYTDK/MMTDK)
  • perinnöllisyystiede (BYTDK)

Lisätietoa maisterivaiheen opinnoista

Lisätietoa maisterivaiheen pääaineista bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa (biokemia, biotekniikka, perinnöllisyystiede ja yleinen mikrobiologia) ja  maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (biotekniikka ja mikrobiologia) löytyy myös tästä