Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdot

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdoissa tutkintovaatimukset poikkeavat hieman muista molekyylibiotieteiden tutkintovaatimuksista.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma, Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP

529334 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT, AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 71 OP

Pakolliset opinnot 69-71 op
529382 Solubiologia, 5 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op (sisältäen ihmisgenetiikan luennot)
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
519033 Ympäristömuutokset ekosysteemeissä (YMP103), 3 op
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
59903 Saariston ekologia, 2 op TAI 518068 Akvaattisten tieteiden perusteet, 4 op
529300 Kandidaatintutkielma molekyylibiotieteissä, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
529314 tai 526104 Kandidaatin tutkinnon loppukuulustelu, 5 op
joko Campbell, N. A. & Reece, J. B.: Biology 8. (2008) tai uudempi painos
tai pääaineen kuulustelu 5 op laajuudessa 59

Valinnaiset opinnot 0-2 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP

TOISEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT 60 OP
Toiseksi opetettavaksi aineeksi suositellaan kemiaa.
55113 Kemian perusopinnot (opettaja, sivuaine) 25 op
55116 Kemian aineopinnot (opettaja, sivuaine) 35 op

570014 MUUT OPINNOT 24 OP
529316 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op

51079 Molekyylibiotieteet tutuksi, 1 op
529317 HOPS 2.-3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Viestintä- ja kieliopinnot 10 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
529315 Molekyylibiotieteiden proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op tai vastaava seminaari
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op (jos vastaavat opinnot eivät sisälly sivuaineopintoihin)
Menetelmätieteiden opintoja, seuraavista 5 op
52039 Biostatistiikka I, 2 op
52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset, 3 op
(tai vastaavia matematiikan/tilastotieteen opintoja)

Aineenopettajalta vaadittavat opinnot voi suorittaa myös vasta filosofian maisterin tutkinnossa. Tällöin FM-tutkintoon tulee sisällyttää kaikki opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Toisen opetettavan aineen opinnot (60 op) voi sisällyttää kokonaisuudessaan LuK-tutkintoon tai kokonaisuudessaan FM-tutkintoon. On myös mahdollista sisällyttää toisen opetettavan aineen perusopinnot LuK-tutkintoon ja aineopinnot FM-tutkintoon.

 

 

 

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma, Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP

(Huom! Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija ei voi suorittaa filosofian maisterin tutkintoa pääaineenaan biotekniikka)

Biokemia

529335 BIOKEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 75-79 OP

Pakolliset opinnot 67 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
529308 Metabolia, 6 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op 60
50101 Pro gradu -tutkielma biokemiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
529338 Loppukuulustelu, 8 op

Valinnaiset opinnot 8-12 op
Biokemian laboratoriokurssi tai laboratorioharjoittelu, 3-5 op
Suositellaan 529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
Sopimuksen mukaan pääaineen opintojaksoja

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP

570034 MUUT OPINNOT 5 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
529208 Bioethics and legislation (tai vastaava kurssi), 3 cr
51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy.

Perinnöllisyystiede

529336 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 77-81 OP

Pakolliset opinnot 63 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52947 Advanced seminar, 3 cr
50107 Pro gradu -tutkielma perinnöllisyystieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
52743 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II, 10 op

Valinnaiset opinnot 14-18 op
Perinnöllisyystieteen syventävä laboratoriokurssi tai laboratorioharjoittelu, 4-6 op
Valitaan 8-14 op esim. seuraavista:
52714 Human genetics, 3 cr
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
529025 Mammalian genomics, 2 cr
529014 Epigenetics, 3 op
52718 Seminar in Human Genetics, 3 cr
52932 Kehitysgenetiikan seminaari, 3 op
tai muita pääaineen mukaisia opintojaksoja 61

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP

570034 MUUT OPINNOT 4 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
529208 Bioethics and legislation (tai vastaava kurssi), 3 cr

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy

Yleinen mikrobiologia

529337 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 84 OP

LuK-tutkintoon tulee sisältyä 529314 Kandidaatin tutkinnon loppukuulusteluna (5 op): Madigan MT, Martinko JM, Stahl DA & Clark DP.: Brock Biology of Microorganisms. Pearson Prentice Hall (uusin painos) 13. painos (2012): luvut 1-27 ja 33-36.

Pakolliset opinnot 75-76 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op (jos ei suoritettu LuK-tutkinnossa)
528006 Virukset, 3(-4) op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
529383 Biotekniikka – Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
864068 Ympäristömikrobiologia, 5 op (864068 MIKRO 241)
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari (sis. 1 op TVT-opintoja), 3 op
529340 Syventävien opintojen loppukuulustelu (aineenopettajat), 5 op
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op

Valinnaiset opinnot 8-9 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt (sis. 1 op TVT-opintoja), 8 op
528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
TAI
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian tai virologian opintojaksoja

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

Lisätietoa aineenopettajan koulutuksen suorittamisesta löytyy tästä linkistä.

Molekyylibiotieteiden aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtojen tutkintovaatimukset löytyvät myös opinto-oppaasta, sivut 60-65 (voit ladata ne pdf-tiedostona).