…KUKA?

 • HUOM. Olen siirtynyt 1.9.2021 alkaen Tampereen yliopistoon sosiaalipsykologian professoriksi. Opetan syyslukukaudella vielä yhden kurssin Helsingin yliopistossa (Social Psychological Theories of Behaviour Change)
 • Sosiaalipsykologian apulaisprofessori (Tenure Track), Helsingin yliopisto
 • Sosiaalipsykologian dosentti, Helsingin yliopisto
 • Liikunta- ja terveyspsykologian dosentti, Jyväskylän yliopisto
 • Tällä hetkellä työn alla neljän projektin johtaminen: BeSP, CitizenShield, Evaluating lifestyle change processes ja MotiStyleSport

Olen 15 vuoden ajan tutkinut käyttäytymisen muutosta sekä siihen vaikuttamisen keinoja. Olen ryhmäni kanssa pureutunut niin käsitteelliseen kuin empiiriseen työhön sekä metodologian kehittämiseen.
Tutkimieni interventioiden kohderyhmät ovat vaihdelleet nuorista koululaisista ikääntyneisiin kotihoidon asiakkaisiin, ja aihepiirit työhyvinvoinnista ja stressinhallinnasta, liikunnalliseen elämäntapaan ja käsihygieniaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen. Arvioin ja kehitän useita motivaation ja toiminnan teorioita, tällä hetkellä etenkin itsemääräämisteoriaa ja siitä johdettavissa olevia sisäistä motivaatiota tukevan vuorovaikutuksen periaatteita.

Nelli_SMALLVaikuttavien interventioiden luomisessa tärkeää on paitsi käyttäytymisilmiön ja -kontekstin tunteminen, myös kohderyhmään tutustuminen ja sen osallistaminen. Kehitystyössä sovellamme esitestausta, useita pieniä kokeiluja, edeten iteratiivisesti kehitystyössä kohti lopputuotetta. Poikkeuksena moniin, pyrin eksplikoimaan intervention välitavoitteita ja muutosteoriaa, koska se paitsi hyödyttää toimeenpanoa ja edelleenkehittämistä, myös on välttämätöntä käyttäytymistieteen tekemiseksi. Arvioinnissa sovellan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Motivaatioon ja käyttäytymisen muutokseen liittyvää käytännön työtä olen tehnyt vuosituhannen vaihteessa paitsi  opettajana yliopistoissa ja opistoissa, myös mm. valmennuskurssien vetäjänä ja työvoimakouluttajana yksityisellä sektorilla. Olen ollut mukana suunnittelemassa käyttäytymisen muutokseen tähtääviä kampanjoita, ohjelmia, tukiryhmiä sekä kokonaisvaltaisempia interventioita.

Tutkimuksen hyötyjen levittäminen käytäntöön on lähellä sydäntäni.  Tutkimuksellinenkin kiinnostuksenkohteeni on, miten näyttöperustaisia käyttäytymismuutos-ohjelmia saataisiin tehokkaasti otettua käyttöön organisaatioissa kuten terveydenhuollossa ja oppilaitoksissa, eivätkä ne jäisi pölyttymään hyllyille. Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana (2013-16) olen edistänyt tutkimustiedon jalkauttamista ja suomalaisen tutkijoiden verkostoitumista symposiumien ja kongressien järjestämisen muodossa. Olen myös Practical Health Psychology Blog -yleistajuistamissivuston perustajajäsen.

Olen ollut onnekas saatuani työskennellä ja kehittää osaamistani erinomaisissa tutkimusryhmissä, mm. dosentti Pilvikki Absetzin (Kansanterveyslaitos ja THL), professori Britta Rennerin (Konstanzin yliopisto) sekä professori Stephen Suttonin (Cambridgen yliopisto) kanssa.

Teen paljon yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa ja olen kahden kansainvälisen tiedelehden toimituskunnassa. Olen ainoana suomalaisena ollut asiantuntijapaneelissa UCL:n Centre For Behaviour Change -keskuksen laajassa käyttäytymisen muutoksen mekanismeja kartoittavassa tutkimusprojektissa.

Olen päätutkijana tällä hetkellä neljässä projektissa, ja minulla onkin ollut ilo saada työskennellä useiden pätevien ja hauskojen ihmisten kanssa, jonka kanssa laadittuja tutkimusjulkaisuja voit tarkastella alta.

Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä kolmeen pääteemaan. Tutkin näitä sekä työn ja organisaatioiden että terveyden, erityisesti liikunnan, aloilla.

 • Miten ihmiset säätelevät toimintaansa ja motivoivat itseään? Tästä on monia teorioita ja yksittäisiä lähestymistapoja, joita ryhmäni on nyt koonnut yhteen. Olemme myös kiinnostuneita siitä, miten tutkimuksessa voidaan jatkossa paremmin arvioida näitä moninaisia eri keinoja, jotta saamme lisäymmärrystä erilaisten ihmisten käyttämistä tekniikkakomboista.
 • Miten ihmiset pystyvät muuttamaan vuorovaikutustaan myötätuntoisemmaksi, kuuntelevammaksi ja vähemmän tyrmääväksi? Olemme tutkineet tätä erityisesti liikunnanopettajien keskuudessa. Vuorovaikutustyylin muuttaminen on omanlaisensa käyttäytymisenmuutos-prosessi, ja vaikka yksittäinen koulutus voi saada aikaan joitakin muutoksia, kestävän pitkäaikaisen vuorovaikutustyylin vakiinnuttaminen on pulmallisempaa.
 • Millaiset seikat vaikuttavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten asenteiden, motivaation sekä liikuntakäyttäytymisen muutokseen? Tai muutoksessa epäonnistumiseen? Olemme tutkimassa tätä mm. Let’s Move It -interventiotutkimuksen yhteydessä kerätyllä laajalla kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella aineistolla.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä! etunimi.sukunimi@helsinki.fi

tutkimus- ja opetusalat:

 • Psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja hyvinvointia edistävät interventiot
 • Käyttäytymisen muutos
 • Motivoiva vuorovaikutus, vuorovaikutustaitojen oppiminen ja käyttöönotto
 • Näyttöön perustuva interventiosuunnittelu ja arviointi
 • Interventiotutkimusten metodologia: vaikuttavuus- ja prosessievaluaatio kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin
 • Motivaatio ja itsesäätely, tottumusten muodostaminen
 • Käyttätymismuutostekniikat ja käyttäytymismuutos-interventioiden toimintamekanismit

Lisätietoa:

Social Psychology Network –profiilini: http://hankonen.socialpsychology.org/
Julkaisuni ResearchGatessa: https://www.researchgate.net/profile/Nelli_Hankonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *