Tietosuojailmoitus

HELSINGIN YLIOPISTO TIETOSUOJAILMOITUS
TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
12–14 artiklat
29.6.2020

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa-tutkimuksessa

Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa-tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Helsingin yliopisto
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:
Nimi: Satu Venäläinen
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Valtiotieteellinen tiedekunta/sosiaalipsykologia
Osoite: Unioninkatu 37/PL 54, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: 050-4488621
Sähköpostiosoite: satu.venalainen@helsinki.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

4. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimuksen aiheena on seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä nuorten keskuudessa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitä seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä merkitsevät nuorille, ja millä tavoin häirinnän merkitykset voivat vaihdella nuorten keskuudessa. Tutkimusta koordinoidaan Helsingin yliopistosta käsin.

Tutkimusaineistoksi kerätään kirjoituksia ja haastatteluja nuorten parissa. Haastattelut äänitetään, jos haastateltavat antavat tähän luvan. Äänitetyt haastattelut kirjoitetaan analyysiä varten tekstimuotoon siten, että niistä on poistettu kaikki tiedot, joiden perusteella tutkittavan voisi tunnistaa. Tutkimuksen aikana aineistoa säilytetään Helsingin yliopiston tiloissa lukituissa arkistokaapeissa sekä digitaalisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuna. Tutkimuksen vastuullinen tutkija on vastuussa tutkittavien tunnistetietojen ja tutkimusaineiston suojatusta säilyttämisestä tutkimuksen ajan.

5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimusaineistoksi kerätään kirjoituksia ja haastatteluiden äänitallenteita.  Osallistuvista henkilöistä kerätään seuraavat yksilöintitiedot: nimi (koskee vain kasvokkain tehtäviä haastatteluja tai työryhmäkokoontumisia) ikä ja asuinpaikka. Arkaluontoisia henkilötietoja, kuten sukupuoli-identiteetti, etninen alkuperä tai seksuaaliseen käyttäytymiseen tai suuntautumiseen liittyvät tiedot, kerätään vain mikäli osallistujat vapaaehtoisesti näistä kertovat kirjoitustensa tai haastattelujen yhteydessä. Näitä tietoja ei yhdistetä osallistujien tunnistamisen mahdollistaviin henkilötietoihin. Tekstimuotoon kirjoitetut äänitallenteet anonymisoidaan siten, ettei niiden pohjalta voida tunnistaa osallistujia. Osallistujien tunnistamisen mahdollistavat tiedot, kuten yllä mainitut yksilöintitiedot, suostumuslomakkeet ja haastatteluäänitteet säilytetään erillään anonymisoidusta, tekstimuotisesta aineistosta, joka arkistoidaan ilman tunnistetietoja. Tekstimuotoisen nimettömän aineiston jatkokäyttö mahdollistetaan arkistoimalla se luvanvaraiseksi aineistoksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuksen päätyttyä. Äänitteet arkistoidaan Helsingin yliopistossa 1,5 vuoden ajaksi tutkimuksen julkaisemisen jälkeen, jotta alkuperäinen aineisto on tarkistettavissa hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi. Muut tutkittavien tunnistamisen mahdollistavat materiaalit hävitetään tutkimuksen päätyttyä.

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkittavien henkilötietoja kerätään ainoastaan haastattelujen ja kirjoitettujen kertomusten yhteydessä heidän itsensä kertominaan.

7. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja):
X Rotu tai etninen alkuperä Poliittiset mielipiteet Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus Ammattiliiton jäsenyys
Geneettiset tiedot Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten Terveys
X Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn).

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:
X yleistä etua koskeva tehtävä:
X tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi (tietosuojalain 4 §:n 4 kohta) tutkittavan suostumus rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen – mikä oikeutettu etu on kyseessä:

Jos henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9. Tietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä muille Helsingin yliopiston ulkopuolisille tahoille kuin haastattelujen litteroijalle. Litteroija allekirjoittaa salassapitosopimuksen, ja hänellä on käytössään vain haastatteluäänitteet ilman muita tietoja osallistujista.

10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

12. Henkilötietojen suojaus

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla:
X käyttäjätunnus ja salasana käytön rekisteröinti/lokitus kulunvalvonta
X salaus/kryptaus kaksivaiheinen tunnistautuminen muu, mikä:
Manuaalista (esim. paperimuodossa tai muuten aineellisessa muodossa) olevaa aineistoa suojataan seuraavilla tavoilla: Lukitussa tilassa, sijaitsevassa arkistokaapissa säilyttäminen.

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja
X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta

Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

13. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa

Tutkimushanke kestää noin kolme vuotta, alkaen 1.8.2020. Hankkeessa kerätyt haastattelujen äänitteet arkistoidaan Helsingin yliopistossa 1,5 vuoden ajaksi tutkimuksen julkaisemisen jälkeen, jotta alkuperäinen aineisto on tarkistettavissa hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi. Muut tutkittavien tunnistamisen mahdollistavat materiaalit hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Tekstimuotoisen nimettömän aineiston jatkokäyttö mahdollistetaan arkistoimalla se pysyvästi luvanvaraiseksi aineistoksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuksen päätyttyä.

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto hävitetään
X Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten:
X ilman suoria tunnistetietoja tunnistetiedoin

X Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti:
X ilman suoria tunnistetietoja tunnistetiedoin

Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin.
Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä tutkimusaineistosta.
Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan:
Äänitallenteet arkistoidaan Helsingin yliopistossa 1,5 vuoden ajaksi tutkimuksen julkaisemisen jälkeen. Tekstimuotoon kirjoitettu aineisto tallennetaan pysyvästi nimettömänä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jotta se olisi käytettävissä mahdollista myöhempää tutkimusta varten. Aineistoon tutustuminen ja käyttö vaatii kuitenkin tietoarkiston palveluun rekisteröitymistä sekä luvan saamista aineiston kerääjältä. Lupa aineiston käyttöön annetaan aineiston kerääjän hyväksymän tutkimussuunnitelman perusteella.

15. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen:
Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.
Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:
 saada pääsy tietoihin
 oikaista tietoja
 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 rajoittaa tietojen käsittelyä
 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 vastustaa tietojen käsittelyä
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.
Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Oikeuksien soveltuminen

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

Oikeuksista poikkeaminen

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi