Anna Biström, FD, Forskardoktor

 

Inom projektet undersöker Anna Biström de osynliga författarnas historia, hur det litterära fältet på svenska i Finland ser ut betraktat ur de osynliga författarskapens perspektiv. Det handlar om 206 författare som skrivit finländsk litteratur på svenska 1830-1930 och som i ämnessökningar på författarens namn gett 0 (relevanta) databasreferenser i samlingsdatabasen finna.fi. I gruppen ingår till exempel många författare till barnlitteratur, sångtexter, följetonger, lustspel, tidig djurrättslitteratur, kåserier och humor. I materialet spåras bortglömda nätverk och debatter om litteratur, klass, kvinnosak och sedlighet, queert läckande berättelser, allmogeförfattare och ockultister. Kvantitativ data sammanställs och analyseras om de osynliga författarna – inte enbart som enskilda aktörer utan också som grupp och utifrån andra former av aktörskap på fältet. Vilka synliggörande och osynliggörande processer kan man skönja i materialet om de osynliga författarna? På vilka arenor har de trots allt synats, och hur har de blivit osynliga i forskningen och databaserna?
Anna Biström har sedan hösten 2020 bedrivit litteratursociologisk forskning om det litterära fältet och litteraturen på svenska i Finland ur ett databasperspektiv. Hon disputerade år 2015 på avhandlingen Att göra äkthet, om skapandet av Eva Dahlgren i rocktexter och pressmaterial.

Publikationer i urval:
• Anna Biström, ”Databasernas synliga, osynliga och synliggjorda. Genusperspektiv på Finlands svenskspråkiga litteratur 1830–1930”, red. Hilda Forss, Hanna Lahdenperä och Julia Tidigs, Tanke/världar. Studier i nordisk litteratur, tillägnade Kristina Malmio, Nordica Helsingiensia 61, Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet, 2022, även open access, https://doi.org/10.31885/978951515069 (A1).
• Anna Biström, ”Forskarnas favoriter och det stora outforskade. En grovgenomgång av finländska skönlitterära författare på svenska 1830—1930 och deras synlighet i databasreferenser och sekundärlitteratur”, Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur Årgång 142, 2021, även som open access-artikel på nätet, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-469532 (A1)
• Anna Biström, ”Den närläsande litteraturvetenskapens möten med siffror och maskiner – och ett forskningsexempel utifrån finländsk litteratur på svenska mellan 1830 och 1930”, Finsk Tidskrift 2022: 3–4, även som open access-publikation på nätet, http://www.finsktidskrift.fi/wp-content/uploads/2022/06/FT_3-4_2022_webb_highres.pdf (B1)
• Anna Biström 2015, Att göra äkthet. Skapandet av ”Eva Dahlgren” i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980–2000 (doktorsavhandling, monografi), Helsingfors universitet (G4).