Jörgen Scholz

Inom projektets ram arbetar Jörgen Scholz med en doktorsavhandling om nordisk kulturtransfer via Finsk Tidskrift 1878–1896. Genom att undersöka den medieberoende genren ”Bref från Sverige” och ”Bref från Danmark” ser han både på skribenterna som kulturförmedlare och på texterna, dess materiella villkor, samt mediala och kulturhistoriska kontext. Scholz är särskilt intresserad av hur den nyaste svenska, danska och norska litteraturen uppmärksammades och värderades. Vilka författare, förlag och genrer lyftes fram och vilka förblev osynliga? Undersökningen använder sig av kulturtransfer-teorin och görs med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Därmed ser Scholz på Finsk Tidskrift som en kanal för transnationell kulturförmedling och som en aktör på det litterära fältet på svenska i Finland. Under den undersökta perioden var tidskriften samtidigt med och skapade, gestaltade och upprätthöll ett gemensamt nordiskt rum vilket också tas upp i avhandlingen.
Scholz har tidigare arbetat med och varit utgivare av digitala vetenskapliga utgåvor inom projekten Zacharias Topelius Skrifter och utgåvan Leo Mechelin.

e-post: jorgen.scholz(a)helsinki.fi